Προσφατες Αναρτησεις

Translate

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ»

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ», «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.ΠΡΑΣΣΑΣ – Ι.
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008....


ΑΠΟΦΑΣΗ
H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 Την αρ. 111/2009 μελέτη Τ.Υ.Δ.Κ. του έργου
 Την αρ. 7/24-2-2010 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής του Δ. Γραβιάς με την
οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα
αυτής στην Κ/Ξ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ»
 Την αρ. Πρωτ. 983/30-3-2010 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Γραβιάς και της
αναδόχου κοινοπραξίας (Κ/Ξ) Ε.Δ.Ε «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ», ποσού 267.369,87€ (χωρίς ΦΠΑ) και με συμβατική προθεσμία
εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του.
 Το από 17/4/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της αναδόχου κοινοπραξίας
κατασκευής του έργου του θέματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α. ΠΡΑΣΣΑΣ-
Ι. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» και έδρα το Σερνικάκι Φωκίδας.
 Το αρ. Πρωτ. 6247,6377/24-7-2017 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας από το οποίο
προκύπτει ότι η ανάδοχος κοινοπραξία κατασκευής του έργου με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.ΠΡΑΣΣΑΣ – Ι. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ” με έδρα το Σερνικάκι Φωκίδας
έκανε έναρξη δραστηριότητας την 3-5-2010 με ΑΦΜ 998591836.
 Το αρ. Πρωτ. Οικ. 16917/24-7-2017 έγγραφο ερώτημα της Δ.Τ.Υ. προς το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Φωκίδας, περί συνδρομής των
προϋποθέσεων για έκπτωση λόγω υποκατάστασης της κ/ξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.ΠΡΑΣΣΑΣ – Ι. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ», αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΒΙΑΣ», κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 65 του
Ν.3669/2008.
 Την αρ. 17 ομόφωνη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων Π.Ε. Φωκίδας (Πρακτικό συνεδρίασης 4/23-8-2017), ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του
άρθρου 65 του Ν.3669/2008 περί έκπτωσης του αναδόχου λόγω μη νόμιμης
υποκατάστασής του.
 Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.
Σύμφωνα με:
Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3669/2008: “Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο
στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς
έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Η έγκριση της υποκατάστασης γίνεται από την
προϊσταμένη αρχή, μετά από πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον η
εργοληπτική επιχείρηση, που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο, έχει τα ίδια προσόντα που
απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο και παρέχει τα απαραίτητα
εχέγγυα για την κατασκευή του έργου, κατά την κρίση της προϊσταμένης αρχής που
λαμβάνει υπόψη της και τα σχετικά στοιχεία του Μ.Ε.ΕΠ.
Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του
αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής
κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.”
Την απόφαση 570/2007 ΑΠ: “Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι
προβλέπεται υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση στην
εκτέλεση δημοσίου έργου, μόνο ύστερα από την τήρηση των προαναφερόμενων
προϋποθέσεων και εφόσον εγκριθεί η υποκατάσταση από τον φορέα κατασκευής του
έργου, διαφορετικά ο τελευταίος κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά από γνώμη του
αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
Σε κάθε περίπτωση η υποκατάσταση προβλέπεται μόνο κατά το στάδιο εκτέλεσης του
έργου, δηλαδή στο στάδιο που ακολουθεί την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του
αναδόχου και του κυρίου του έργου, όχι, όμως, και κατά το στάδιο που προηγείται της
κατακύρωσης του διαγωνισμού (Ολ.ΣτΕ 971/1998 Αρμενόπουλος 52 (1998) σελ.870).
Εξ άλλου, με τον όρο "υποκατάσταση τρίτων" νοείται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων του εργολάβου από την εργολαβική σύμβαση σε τρίτον, όσον αφορά το
όλον ή μέρος του αναληφθέντος έργου, κατά τρόπον ώστε να υπεισέρχεται ο τρίτος στην
μεταξύ φορέα του έργου και εργολάβου σχέση.”
Επομένως η διεύθυνση, εποπτεία και εκτέλεση των εργασιών και εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση έργου πρέπει να παρέχονται από τον
ανάδοχο, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη έναντι του κυρίου του έργου, σύμφωνα με
το άρθρο 37 (Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου), άρθρο 38 (Διεύθυνση έργου από την
πλευρά αναδόχου) και άρθρο 39 (Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας) του
Ν.3669/2008, και μόνον εφόσον επιτρέπεται και δεν απαγορεύεται είτε από τις κείμενες
διατάξεις είτε από την διακήρυξη του διαγωνισμού που αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο
είτε από την σύμβαση, ο ανάδοχος δύναται να υποκατασταθεί από τρίτο μετά από έγκριση
του κυρίου του έργου. Υποκατάσταση του αναδόχου, κατά τον νόμο, σημαίνει μεταβίβαση
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από την σύμβαση σε τρίτο πρόσωπο,
κατά τρόπον ώστε να υπεισέρχεται ο τρίτος στην σχέση μεταξύ του φορέα του έργου και
του εργολάβου. Αν διαπιστωθεί μη νόμιμη υποκατάσταση ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
Επειδή με τα όσα αναφέρει η ανάδοχος κοινοπραξία στα έγγραφά της, και ειδικότερα:
 Στο αρ. πρωτ. Δ. Δελφών 12930/1-6-2016 έγγραφο της κ/ξίας: «Σε απάντηση στο
από 16/5/16 έγγραφό σας, σας αναφέρω αυτά που ήδη γνωρίζετε, ότι η Κοινοπραξία
δεν έχει στοιχεία ή φωτογραφίες από την προϋφιστάμενη κατάσταση του χώρου του
συγκεκριμένου έργου ή από τα στάδια κατασκευής του έργου. Στοιχεία ή φωτογραφίες
πιθανά να έχουν είτε ο κατασκευαστής (ΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ), είτε ο μελετητής και
αρχικός επιβλέπων μηχανικός είτε ακόμα και ο φορέας του έργου (πρώην Δήμος
Γραβιάς). … Ίσως ο κατασκευαστής (ΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) να έχει στοιχεία ή έστω
μαρτυρίες, τη στιγμή που με δικά του μηχανήματα κατασκεύαζε το έργο. Η μόνη
«πραγματική» επέμβαση της κοινοπραξίας στο έργο, ήταν το φθινόπωρο 2015, με την
κατασκευή της περίφραξης του αύλειου χώρου.»

 Στην αρ. πρωτ. Δ. Δελφών 16360/18-7-2017 ένσταση της κ/ξίας:
«1. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. … η υπ.
αριθμ. 2102300150/2010 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εμπορικής
Τράπεζας της Ελλάδας ποσού 27.366,00€. … Άλλωστε, η Υπηρεσία καλώς γνωρίζει ότι
η εν λόγω εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί υπέρ της κοινοπραξίας μας,
προέρχεται από τον λογαριασμό του υπεργολάβου κ.Αθ. Μπίκα, … Η κ/ξ μας δεν έχει
κανένα στοιχείο από την εν θέματι επιστολή, καθώς δεν συμμετείχε ούτε στην έκδοσή
της ούτε στην προσκόμιση και κατάθεση στον τότε Δήμο Γραβιάς.»
«2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ. Σε κάθε περίπτωση η ίδια η
υπηρεσία όφειλε να είχε ζητήσει τις εν λόγω εγγυητικές προ του 2010 και δη από τον
κ. Μπίκα, κάτι που η ίδια γνωρίζει αν έπραξε ή όχι.»
«3. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΑΣ.
…υπεύθυνος για την κατάσταση του έργου είναι ο υπεργολάβος Αθ. Μπίκας, ο οποίος
είχε άμεση αντίληψη του έργου και ήταν ο βασικός κατασκευαστής αυτού. Βάση της
εμπορικής συμφωνίας που είχαμε με τον συγκεκριμένο υπεργολάβο, οι εγγυητικές
επιστολές εκδόθηκαν από αυτόν υπέρ της κοινοπραξίας μας. … Είναι ηλίου φαεινότερο
ότι αναμένουμε οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου (οι οποίες
κατατέθηκαν) να καλύψουν το ποσό του μειωτικού λογαριασμού όπως είναι νόμιμο
(επειδή αυτός είναι ο σκοπός τους) και δίκαιο (επειδή ο εκδότης τους κ. Μπίκας
ευθύνεται για κάθε έλλειψη του έργου). … Από τα αναφερόμενα περί απώλειας των
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης υφίσταται ζημία τόσο ο Δήμος, όσο και η
κοινοπραξία μας, δεδομένου ότι οι εν λόγω εγγυητικές δεν είχαν προέλθει από την
μερίδα μας αλλά από τον λογαριασμό του κ. Μπίκα.»
 Στο αρ. πρωτ. Δ. Δελφών 16769/21-7-2017 υπόμνημα της κ/ξίας:
«ΥΠΟΜΝΗΜΑ. ε)Τέλος, η υπηρεσία σας άριστα γνώριζε διαχρονικά τη σχέση του κ.
Μπίκα με το έργο, δεδομένου ότι εσείς πιστοποιήσατε υπέρ αυτού όλα τα ποσά των
πιστοποιήσεων, αποδέκτης των οποίων ήταν ο εν λόγω και όχι η κοινοπραξία μας.»
Ομολογεί ότι το έργο εκτέλεσε με δικά του μέσα ο εργολάβος Αθανάσιος Μπίκας, ο οποίος
είχε την άμεση αντίληψη του έργου, φέρει την ευθύνη κατασκευής του και τηρεί όλα τα
σχετικά στοιχεία για την εκτέλεση αυτού, καθώς επίσης ότι είχε αναλάβει, με βάση μεταξύ
τους εμπορική συμφωνία, την υποχρέωση έκδοσης των εγγυητικών επιστολών καλής
εκτέλεσης του έργου από την μερίδα του υπέρ της αναδόχου κοινοπραξίας και την
προσκόμισή τους στο Δήμο Γραβιάς. Επομένως η κοινοπραξία παραδέχεται ευθέως ότι η
ίδια είχε αποξενωθεί από την εκτέλεση του έργου, υποκαθιστάμενη από τον εργολάβο κ.
Αθανάσιο Μπίκα, ο οποίος και παρενεβλήθη με τους προαναφερόμενους τρόπους στην
σχέση μεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής.
Επειδή δεν υπάρχει απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης του αναδόχου.
Επειδή από όλα τα ανωτέρω προκύπτει, βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας,
υποκατάσταση της αναδόχου κοινοπραξίας κατασκευής του έργου του θέματος από τον
εργολάβο κ. Αθανάσιο Μπίκα με μη νόμιμο και αναγνωρισμένο τρόπο που επισύρει την
έκπτωση του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έκπτωση της αναδόχου κοινοπραξίας κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» , με την επωνυμία “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.ΠΡΑΣΣΑΣ – Ι. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ”, έδρα το  Σερνικάκι Φωκίδας και Α.Φ.Μ. 998591836 της Δ.Ο.Υ Άμφισσας, λόγω μη νόμιμης υποκατάστασης τρίτου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008.

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Δ.Τ.Υ.
Ασπασία Ράλλιου
Μηχανικός Μεταλλείων ΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.