Προσφατες Αναρτησεις

Translate

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Οι αρκούδες υποδέχονται την άνοιξη

Συνεχίζονται τα... ξυπνητούρια στο καταφύγιο του Αρκτούρου!

Μετά τον Μίσα, τον πρώτο από τις αρκούδες του Καταφυγίου του Αρκτούρου στο Νυμφαίο Φλώρινας, που ξύπνησε πριν από μερικές ημέρες από το βαρύ χειμέριο ύπνο, και οι υπόλοιποι σύντροφοί του έχουν αρχίσει να … ανοίγουν τα μάτια τους, προϋπαντώντας την άνοιξη!

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του περιβαλλοντικού κέντρου Νίκο Γραμμενόπουλο, συνολικά οι αρκούδες που έχουν ξυπνήσει, μέχρι στιγμής, είναι οι Μπάρμπαρα, Ειρήνη, Κατερίνα, Γιωργάκης, Βέσνα, Μίσα, Κυριάκος και Μανώλης. 

«Κοιμούνται ακόμα ο Ανδρέας, ο Μήτσος, ο Γιώργος, ο Duke και η Τασούλα αλλά σιγά -σιγά αναμένεται να ξυπνήσουν αφού καταλαβαίνουν πώς ήρθε η άνοιξη» ανέφερε.

Αν και η περιοχή είναι ακόμη καλυμμένη με χιόνια, οι πρώτες αρκούδες που ξύπνησαν δεν… πτοούνται και λιάζονται κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο, μετά το βαρύ χειμώνα, που τις ανάγκασε να πέσουν σε χειμέριο ύπνο νωρίτερα από τις άλλες φορές.

Το καταφύγιο του Αρκτούρου αναμένεται να ανοίξει για τους επισκέπτες το Σάββατο,24 Μαρτίου

«Επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του χώρου της πρώην Κοινότητας Λιλαίας.
1.ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - EΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στις 02/04/2012  ημέρα Δευτέρα και ώρα 9-10πμ ο διαγωνισμός για το ακίνητο της πρώην Κοινότρητας Λιλαίας
To υπό εκμίσθωση ακίνητο είναι ο χώρος της πρώην Κοινότητας Λιλαίας και θα εκμισθωθεί για την δημιουργία Παραδοσιακού Καφενείου. Επίσης προτείνεται ο χώρος να διαμορφωθεί με έξοδα του πλειοδότη και υπό την επίβλεψη – έγκριση του τοπικού συμβουλίου. Οι όποιες δαπάνες προκύψουν για την ανακατασκευή – διαμόρφωση του χώρου θα συμψηφισθούν από τα ενοίκια. Στη διαδικασία της δημοπράτησης και στους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας θα γίνεται δεκτός μόνο μόνιμος κάτοικος Λιλαίας. Στη δεύτερη δημοπρασία, αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος κάτοικος Λιλαίας, να έχουνδικαίωμα όλοι.
Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών. Η μίσθωση μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε και πριν από την πάροδο των δέκα (12) ετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της 9ης/ 12-03-2012 συνεδρίασης
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9ης /2012 1η ΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60/2012

Διεύθυνση: Πλ. Κεχαγιά
Τ.Κ.: 33100
Πληροφορίες: κ. Π.Λαϊνη- Κολλιαλή
Τηλέφωνο :2265351100


Αρ. Πρωτ:8696
ΘΕΜΑ: «Επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του κοινοτικού
καταστήματος Λιλαίας»

Στην Άμφισσα, σήμερα 12 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών, ύστερα από την αριθ. 7547/05-03-2012 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Π. Λαϊνη –Κολλιαλή, Πρόεδρος
1. Ε. Βλαχοδημητρίου , Αντιπρόεδρος;
2. Χ. Σεγδίτσα Μέλος 2. Η Δημητρίου
, Μέλος
3. Λ. Φάκος
4. Γ. Δρακάκης
5. Ν. Ασημακόπουλος
6 Δ. Καραγιάννης
7. Λ. Αναγνωστόπουλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ματατάνα Δέσποινα , μόνιμο υπάλληλο Δήμου Δελφών
Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφερόμενη στο 4ο θέμα της ημερήσιας είπε τα εξής:
Με την υπ΄ αριθμ. 5/15/2011 ομόφωνη απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Λιλαίας περί
παραχώρησης του Κοινοτικού καταστήματος με εκμίσθωση για χρήση παραδοσιακού καφενείου
Με την 447/2011 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάση της οποίας
αποφασίσθηκε να εκποιηθεί ο χώρος της πρώην Κοινότητας Λιλαίας για την δημιουργία παραδοσιακούκαφενείου και το αρχείο της Κοινότητας καθώς και το Αγροτικό ιατρείο να μεταφερθεί στο χώρο τουΔημοτικού Σχολείου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 17/2012 , επανέλαβε ορθά την ανωτέρω
αναφερόμενη Απόφαση του , καθώς εκ παραδρομής τέθηκε στο κείμενο της απόφασης 447/2011 η λέξη«εκποίηση», ενώ είναι σαφές ότι αποφασίζεται
η εκμίσθωση του χώρου αυτού. Μετά από αυτά εκδόθηκε η αριθμ. 04/20/2012 Απόφαση μας, όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση. Λόγω του ότι από βλάβη στον Η/Υ –πτώση του συστήματος- στο αρμόδιο τμήμα , στους όρους που απεστάλησαν είχαν εμπλακεί και κομμάτια άλλου εγγράφου, Έτσι αφαιρούμε τα τμήματα που δεν αφορούν την εν λόγω
δημοπρασία και για λόγους τάξης πρέπει να λάβουμε νέα απόφαση , λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τις διορθώσεις αυτές.


ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Να προσθέσουμε στο άρθρο 6 να προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου και στο άρθρο 7 με την υπογραφή του συμφωνητικού να καταβάλλει ο ανάδοχος δύο μίσθια,ως εγγύηση για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,την εισήγηση της Προέδρου και των μελών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Καθορίζει τους όρους διακήρυξης, βάση των οποίων θα διεξαχθεί η φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Κοινοτικού Καταστήματος Λιλαίας:


1.ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - EΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77Α /81) του Ν.3130/03 (ΦΕΚ 76 Α’ /03) σε συνδυασμό με το άρθρο 194 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και ΑΔΑ: Β445Ω9Θ-7Θ7 Κοινοτήτων» στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού στη Πολύδροσο Φωκίδας (πρώην Δημαρχείο Παρνασσού), την 02/04/2012 ην ημέρα Δευτέρα και ώρα 9-10πμ, ενώπιον της κατά
νόμο αρμόδιας επιτροπής που θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
• κ. Πολίτου Ελένη, Πρόεδρο της Επιτροπής , με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Λαγό Αθανάσιο ,
• κ Καλλιμάνη Ευστάθιο ,με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Τσαούση Αλέξανδρο και
• κ. Στρογγυλάκου Αικατερίνη, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Κλειώ Κορομπίλη.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή αναβληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί, στις 09/04/2012 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους, χωρίς άλλη ιδιαίτερη διακήρυξη.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ


A) To υπό εκμίσθωση ακίνητο είναι ο χώρος της πρώην Κοινότητας Λιλαίας και θα εκμισθωθεί για τηνδημιουργία Παραδοσιακού Καφενείου. Επίσης προτείνεται ο χώρος να διαμορφωθεί με έξοδα του πλειοδότη και υπό την επίβλεψη – έγκριση του τοπικού συμβουλίου. Οι όποιες δαπάνες προκύψουν για την ανακατασκευή – διαμόρφωση του χώρου θα συμψηφισθούν από τα ενοίκια. Στη διαδικασία της δημοπράτησης και στους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας θα γίνεται δεκτός μόνο μόνιμος κάτοικος Λιλαίας. Στη δεύτερη δημοπρασία, αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος κάτοικος Λιλαίας, να έχουν δικαίωμα όλοι.

Β)Το ακίνητο πρέπει να παραδοθεί για χρήση το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης.


3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών. Η μίσθωση μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε και πριν από την πάροδο των δέκα (12) ετών.


4. ΜΙΣΘΩΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ- ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1.Ως κατώτατο όριο μισθώματος καθορίζεται το ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ ετησίως.
Μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της μίσθωσης , ήτοι μετά της υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος σε ποσοστό 75% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, όπως αυτός έχει καθορισθεί για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα μήνες και θα προκύπτει βάσει επισήμων στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας.
2.Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται από τον μισθωτή στο Ταμείο του Δήμου Δελφών,εφάπαξ το 1ο πενθήμερο κάθε μήνα σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις κάθε μισθωτικού έτους.
Παρερχομένου εκάστου μισθωτικού μήνα και χωρίς άλλη ειδοποίηση, θα εισπράττεται το μηνιαίο μίσθωμα ως δημόσιο έσοδο με όλες τις περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις εις βάρος του μισθωτού.
3.Η μη εμπρόθεσμη πληρωμή του μισθώματος ή η τυχόν καθυστέρηση στην πληρωμή του έστω και για λίγες ημέρες, ως και η άρνηση καταβολής τυχόν επιδικασθησομένης αποζημιώσεως του εκμισθωτού Δήμου για φθορές, βλάβες ή μεταβολές του μισθίου, ως και η παράβαση οιουδήποτε των όρων του παρόντος, απάντων ως ουσιωδών, παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή Δήμο να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την παρούσα μίσθωση και να εξώσει τον μισθωτή εκ του μισθίου κατά την εξωστική διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε αυτή δε την περίπτωση καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και πάντα τα μη δεδουλευμένα μισθώματα, καταπίπτει δε ακόμη υπέρ του εκμισθωτού Δήμου και η τυχόν χορηγηθείσα εγγύηση .


5.- ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ως πρώτη προσφορά- τιμή εκκινήσεως μισθώσεως ανά έτος ορίζεται το ποσό των 600,00 ΕΥΡΩ .
Στη διαδικασία της δημοπράτησης και στους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας θα γίνεται δεκτός μόνο μόνιμος κάτοικος Λιλαίας. Στη δεύτερη δημοπρασία, αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος κάτοικος Λιλαίας, να έχουν δικαίωμα όλοι.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τον κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει εντός δέκα «10» ημερών από την κοινοποίηση της κατακυρώσεως του διαγωνισμού να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης μαζί με τον εγγυητή,διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς καμία δικαστική παρέμβαση.
Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρά αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του καταστήματος από τονμισθωτή, όπως επίσης απαγορεύεται η παραχώρηση τμήματος του χώρου σε οποιονδήποτε.
ΑΔΑ: Β445Ω9Θ-7Θ7
2. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα χωρίς να μπορέσει να αξιώσει ουδεμία αποζημίωση ο μισθωτής, να διακόψει την σύμβαση για εύλογους λόγους , όταν διαπιστώσει πλημμελή λειτουργία του καταστήματος ή μη εφαρμογή των όρων συμβάσεως.


6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει σε φάκελο τα παρακάτωδικαιολογητικά.
α)Βιογραφικό σημείωμα
β) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, προς Δήμο Δελφών 1/10 της αξίας της προσφοράς ήτοι ποσό 600,00€ (τιμή εκκίνησης), ως εγγύηση για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
γ)Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 ότι για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό έλαβε πλήρη της παρούσας απόφασης, των όρων της διακήρυξης, ενυπογράφως των επιτόπιων συνθηκών του χώρου και της κατάστασης του κτίσματος.
δ) Φορολογική Ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι κανένα ποσό δεν οφείλει και για οποιαδήποτε αιτία.
ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου .
στ) Στη διαδικασία της δημοπράτησης και στους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας θα γίνεται δεκτός μόνο μόνιμος κάτοικος Λιλαίας. Στη δεύτερη δημοπρασία, αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος κάτοικος Λιλαίας, να έχουν δικαίωμα όλοι.
ζ) Τα έξοδα δημοσίευσης, του συμφωνητικού και λοιπά θα βαρύνουν το μισθωτή.


7. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΙΣΘΙΟΥ.

Ο μισθωτής υποχρεούται επίσης:
α. Να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο καθαρό και ευπρεπές καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση.
β. Να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε και αν τυχόν προβεί σε μετατροπές για την καλύτερη λειτουργία, αυτές θα υπόκεινται στην έγκριση του Τοπικού Συμβουλίου Λιλαίας καθώς και του Δημοτικού Συμβουλίου και οι οποίες θα παραμείνουν μετά το τέλος της σύμβασης χωρίς καμία απαίτηση από τον μισθωτή.
γ). Ο μισθωτής επιβαρύνεται επίσης τα τέλη φωτισμού – καθαριότητας – ύδρευσης –ΔΕΗ.
δ). Να ασφαλίσει με δικές του δαπάνες το κατάστημα κατά κίνδυνου πυρκαγιάς.
ε) Απαγορεύεται εντός του καταστήματος κάθε είδος χαρτοπαίγνιο.
στ) Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε και χωρίς καμία παράταση ή καθυστέρηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
ζ) Ο μισθωτής υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης, να καταβάλλει δύο μισθώματα ως εγγύηση.


8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ.

Ο τελικός ανάδοχος - μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις απαιτούμενεςενέργειες για την έκδοση παρά των αρμοδίων Υπηρεσιών των εκ του νόμου προβλεπόμενων αδειών που έχουν σχέση με την λειτουργία της συσταθησομένης αυτής δραστηριότητάς του . Σε περίπτωση τυχόν λειτουργίας του μισθίου χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή σε περίπτωση τελικής αδυναμίας εκδόσεως αυτής, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο Δήμος έναντι του τελικού αναδόχου-μισθωτού και παντός τυχόν τρίτου που μπορεί τυχόν να εγείρει την οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα από την άνευ αδείας λειτουργία των ανωτέρω χώρων του μισθίου, αποκλειόμενης της επιστροφής, μείωσης ή του συμψηφισμού τυχόν απαιτούμενων στην περίπτωση αυτή εξόδων με το καταβλητέο εκ μέρους του μισθωτού οφειλόμενο μίσθωμα, όπως τούτο θα διαμορφωθεί μετά την κατακύρωση των σχετικών
πρακτικών και την τελική ανάδειξη του αναδόχου – μισθωτού.


9. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Ο τελικός ανάδοχος-μισθωτής υποχρεούται να πληρώνει κάθε δαπάνη που θα δημιουργείται κατά τη διάρκεια της μισθώσεως και έχει σχέση με τη χρήση του μισθίου και βαρύνει αυτό, ως και στην καταβολή ολοκλήρου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου .


10. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα χωρίς να μπορέσει να αξιώσει ουδεμία αποζημίωση ο μισθωτής, να διακόψει την σύμβαση για εύλογους λόγους , όταν διαπιστώσει πλημμελή λειτουργία του καταστήματος ή μη εφαρμογή των όρων συμβάσεως.
΄Ολοι οι όροι της παρούσας μίσθωσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός μόνου εξαυτών συνιστούν λόγο καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως και λύσεως αυτής (μισθώσεως) , για παράλειψη εκπληρώσεως ουσιώδους όρου της συμβάσεως και παρέχει στον εκμισθωτή Δήμο το δικαίωμα να λύσει μονομερώς την παρούσα μίσθωση και να εξώσει το μισθωτή από το μίσθιο κατά την εξωστική διαδικασία του ΚΠολΔικ. Σε τέτοια περίπτωση καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και όλα τα μη δεδουλευμένα μισθώματα.


11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύπτει από την μισθωτική σύμβαση θα εκδικάζεται αποκλειστικά από τα αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια του Ν. Φωκίδας.


12.- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας αυτής, θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της: α) Στον πίνακα των ανακοινώσεων του Δημαρχείου Δήμου Δελφών στην Άμφισσα, β) Στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού στην Πολύδροσο (πρώην Δημαρχείο Παρνασσού), και γ) Στούς Πίνακες Ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων των Τοπικών Κοινοτήτων Λιλαίας & Επταλόφου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Δελφών, Δ/νση Πολύδροσο Φωκίδας, Δ.Ε. Παρνασσού και στα τηλέφωνα 2234350414- 50403 κ. Πολίτου Ελένη και κ. Καλλιμάνη Στάθη.


2. Ορίζει την επιτροπή διενέργεια της δημοπρασίας και αξιολόγησης των προσφορών ως εξης:

• κ. Πολίτου Ελένη, Πρόεδρο της Επιτροπής , με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Λαγό Αθανάσιο ,
• κ Καλλιμάνη Ευστάθιο ,με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Τσαούση Αλέξανδρο και
• κ. Στρογγυλάκου Αικατερίνη, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Κλειώ Κορομπίλη.
3. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κ. Μανανά Αθανάσιο για περαιτέρω ενέργειες
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2012 ……………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Η Πρόεδρος                                      Τα Μέλη


Ακριβές αντίγραφο
Η Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΪΝΗ- ΚΟΛΛΙΑΛΗ

ΑΔΑ: Β445Ω9Θ-7Θ7
ς, χωρίς άλλη ιδιαίτερη διακήρυξη.

31ο Ράλλυ Φθιώτιδος και 4ο Ράλλυ Σπριντ Μπράλου

Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.) ανοίγει και το 2012 την αυλαία των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ασφάλτινων Ράλλυ, διοργανώνοντας το 31ο Ράλλυ Φθιώτιδος στις 31 Μαρτίου & 01 Απριλίου. Συγχρόνως, τις ίδιες ημέρες και ώρες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διοργανώνεται και το 4ο Ράλλυ Σπρίντ Μπράλου.

Ο διπλός αγώνας που προσμετρά ξεχωριστά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ασφάλτινων Ράλλυ, και στο Κύπελλο Ασφάλτινων Ράλλυ Σπρίντ, είναι διήμερος και περιλαμβάνει μία νυχτερινή...
ε.δ. (Μπράλος) των 9.58 χλμ. με πανηγυρική εκκίνηση το Σάββατο 31/03/2012 και ώρα 20:00΄από τον χώρο της Π.Ε.Λ., τόσο για το Ραλλύ όσο και για το Σπρίντ.

Την Κυριακή 01/04/2012 τώρα, το μέν Ραλλύ συνεχίζεται με 2χ2 ε.δ. (Μπράλος - Καλοσκοπή) των 9,58 και 20.57 χλμ. αντίστοιχα, το δε Σπρίντ με 1χ2 ε.δ. (Μπράλος) των 9.58 χλμ., με έξοδο 1ου αυτοκινήτου από το park ferme της Π.Ε.Λ. στις 09:30΄ακριβώς, ενώ η τελετή Τερματισμού θα γίνει στην κεντρική Πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας την ίδια ημέρα στις 15:00΄, με την τελετή Απονομής να ακολουθεί στις 17:30΄στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων (Αινιάνων 6) στην Λαμία.
Η εμπειρία και το κέφι της ΑΛΑΛ, με την καινοτομία του νυχτερινού Μπράλου ”σαν άλλοτε”, υπόσχονται μεγάλη οδηγική απόλαυση στους αγωνιζόμενους και πλούσιο θέαμα για τους θεατές – πάντα με γνώμονα την ασφάλεια .
Η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής μπορεί να γίνει μόνο με fax στο 22310 37722 από την Δευτέρα 05 Μαρτίου μέχρι και την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 και ώρα 21.00΄, ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Λέσχης info@alal.gr
Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής καθώς και επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να πάρετε από την ΑΛΑ Λαμίας (τηλ: 22310 27700 – 6977 959322) καθώς και από την ΝΕΑ ιστοσελίδα της Λέσχης www.alal.gr

Για την Α.Λ.Α.Λαμίας
Το Γραφείο Τύπου

Ιστορία Ελληνικής Χιονοδρομίας -Τα εγκαίνια του ΧΚ Παρνασσού το 1976 !!!

Από την αρχή το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός του Δήμου

Άκυρο έκρινε με απόφαση της η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας για το έτος 2012.Το συγκεκριμένο Τεχνικό πρόγραμμα είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία, στη συνεδρίαση που είχε πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαρτίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αμφίκλειας. Αξίζει να θυμίσουμε ότι για να φτάσουμε στην ψήφιση του συγκεκριμένου προγράμματος, είχαν προηγηθεί άλλες τέσσερις αποτυχημένες συνεδριάσεις, χωρίς να σημειώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων για την έγκριση του.
Η ακυρωτική απόφαση και περισσότερα σχόλια: http://e-tithorea.gr

Με σύμμαχο τον καιρό και το άφθονο χιόνι!

                                        Παρνασσός κελλάρια 21-3-2012 στις 12¨00

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 21ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
ΩΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:12:00
KΑΙΡΟΣ: ηλιοφάνεια
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΙΟΝΙΟΥ: μαλακό φρέσκο
ΧΙΟΝΙ:50 εκατ. νέο χιόνι
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ: 13-3-2012
ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ: Ασθενής
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ιδανικές συνθήκες για σκί
ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ: 240 εκατ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 9από τους 17 αναβατήρες
ΔΡΟΜΟΙ: Ανοικτοί
ΑΛΥΣΙΔΕΣ: Απαραίτητες
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ:   2
Πηγή ενημέρωσης: Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Καλή άνοιξη σε όλες και όλους!
Ο καιρός σήμερα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων με λιακάδα, ελαφρύ βοριαδάκι και ζέστη!
Στο ΧΚΠ λειτούργησαν κανονικά οι αναβατήρες που ήταν προγραμματισμένοι ενώ οι καλοπατημένες πίστες του χιονοδρομικού «άντεξαν» μέχρι το μεσημέρι αφού μετά η ζέστη σούπιασε το χιόνι και οι συνθήκες για χιονοδρομία δυσκόλεψαν!
Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί και όλη την εβδομάδα που διανύουμε γι’ αυτό σας προτρέπουμε να μην αφήστε την ευκαιρία να πάει χαμένη και να έρθετε να διασκεδάσετε στο μεγαλύτερο ελληνικό χιονοδρομικό κέντρο της χώρας με μόνο 15€ εισιτήριο (από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή), ενώ με τη χρήσηSki Bus την πιο οικονομική, οικολογική και ξεκούραστη λύση έχετε επιπλέον έκπτωση 20% δηλ. 12€ εισιτήριο! 
 
Επειδή λοιπόν ο καιρός προβλέπεται ιδανικός σας υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο θα διεξαχθεί κανονικά το καθιερωμένο πλέον Non stop skiing με τη 12ωρη συνεχή λειτουργία του ΧΚΠ (από 08:00-20:00). Μην χάσετε το ανεπανάληπτο ηλιοβασίλεμα από τις κορφές του Παρνασσού!

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - Μυθολογία, Ιστορία, Θέση, Ρεύμα


Ο Παρνασσός έχει υψόμετρο 2.457 μέτρα, με υψηλότερη κορυφή την Λιάκουρα, και είναι ένα από τα υψηλότερα βουνά της Ελλάδας. Στα βορειοδυτικά ενώνεται με τη Γκιόνα ενώ στα νότια συνδέεται με την Δίρφη.

Σύμφωνα με την μυθολογία, πήρε το όνομά του από τον ήρωα Παρνασσό, ο οποίος είχε χτίσει στο βουνό μια πόλη. Ο Δίας αποφάσισε να καταστρέψει το διεφθαρμένο ανθρώπινο γένος με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και έτσι η πόλη καταστράφηκε. Τότε οι κάτοικοι της πόλης ακολουθώντας τις κραυγές των λύκων οδηγήθηκαν ψηλότερα στο βουνό για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό, όπου έχτισαν μια νέα πόλη την οποία ονόμασαν Λυκώρεια, που σημαίνει κραυγές των λύκων.

Στα ιερά χώματα του ήταν χτισμένο το σπουδαιότερο μαντείο της Αρχαίας Ελλάδας, το μαντείο των Δελφών. Μέχρι και σήμερα, οι Δελφοί , ο ομφαλός της γης, αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών από ολόκληρο τον κόσμο.

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ο Παρνασσός αποτελούσε τον προμαχώνα των ελληνικών φύλων της νότιας Ελλάδας, έναντι των επιδρομέων από τον βορρά. Το βουνό έπαιξε σπουδαίο ρόλο την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αφού σε αυτό έλαβαν μέρος σπουδαίες μάχες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, κυρίως οι μάχες της Αλαμάνας και της Γραβιάς.

Ένα ρεύμα επηρεασμένο από τον Παρνασσό και αναφέρετε με τον όρο παρνασσισμός αναπτύχθηκε στη Γαλλία, στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1886 από τον εκδότη Αλφόνς Λεμέρ στην ποιητική ανθολογία του Σύγχρονος Παρνασσός και αποτελεί αναφορά στο ελληνικό βουνό του Παρνασσού και την μυθολογική του υπόσταση ως κατοικία των Μουσών. Ως λογοτεχνικό ρεύμα, ο παρνασσισμός αποτέλεσε μία αντίδραση στο κίνημα του ρομαντισμού και επανέφερε στην τέχνη στοιχεία του κλασικισμού, ενώ επηρεάστηκε σημαντικά από το έργο του Θεόφιλου Γκωτιέ Η τέχνη για την τέχνη.

Οι παρνασσιστές επιδίωκαν την πιστότητα, τη ρεαλιστική αναπαράσταση και την απάθεια, σε αντίθεση με την υπερπροβολή συναισθημάτων του ρομαντισμού. Χαρακτηριστικό των ποιημάτων τους είναι η στατικότητα, γι' αυτό και παρομοιάζονται με ζωγραφικούς πίνακες. Η πιστότητα στα ποιήματα επιτυγχάνεται με τις ακριβείς περιγραφές και την επιμονή στην αναζήτηση των κατάλληλων λέξεων, ειδικά των επιθέτων. Αντλούσαν την έμπνευσή τους από σκηνές της καθημερινής, κοινωνικής αλλά και ιστορικής πραγματικότητας. Στράφηκαν προς την κλασική (ελληνική και ρωμαϊκή) αρχαιότητα αλλά και προς τον ινδικό πολιτισμό. Ως προς τη μορφή, οι παρνασσιστές επιδίωκαν την απόλυτη τελειότητα. Επεξεργάζονταν πολύ τους στίχους και πειθαρχούσαν απόλυτα στους μετρικούς κανόνες. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ποιημάτων, που κατά τ' άλλα θεωρούνται ψυχρά.
Ανάμεσα στους εκπροσώπους της σχολής των παρνασσιστών συγκαταλέγονται οι Λεκόντ Ντελίλ, Πωλ Βερλαίν, Τεοντόρ ντε Μπανβίλ, Catulle Mendès και Συλί Προυντόμ. Στην Ελλάδα, επιδράσεις του παρνασσισμού υπάρχουν σε ποιήματα του Κωστή Παλαμά (στα πρώτα του ποιήματα), του Γρυπάρη, του Μαλακάση, του Πορφύρα, του Μαβίλη και άλλων.

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ 21-3-2012

                                         Πρωϊνή άποψη στις 07¨30
                                         
7-ήμερη πρόγνωση καιρού για Πολύδροσος, Ελλάδα
Lat:38.63 Lon: 22.53 Μέσο Υψόμ..: 502m.   (Χάρτης)
ΗμερομηνίαΚαιρός ΠεριγραφήΘερμ °C
Αίθριος καιρός.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 17  oC 
Χαμηλή: 8  oC
Α  με 
 9 km/h
Λίγα σύννεφα το πρωί,  αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αραιή συννεφιά τη νύχτα.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 15  oC 
Χαμηλή: 7  oC
Α  με 
 12 km/h
Αυξημένη συννεφιά.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 15  oC 
Χαμηλή: 6  oC
Α  με 
 11 km/h
Λίγα σύννεφα το πρωί,  αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξημένη συννεφιά τη νύχτα.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 16  oC 
Χαμηλή: 5  oC
ΑΝΑ   με 
 11 km/h
Συννεφιά το πρωί,  πιθανή βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξημένη συννεφιά τη νύχτα.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 15  oC 
Χαμηλή: 6  oC
ΑΝΑ   με 
 8 km/h
Αυξημένη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 14  oC 
Χαμηλή: 6  oC
ΑΒΑ  με 
 11 km/h
Αυξημένη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ.
Λεπτομέρειες...
Υψηλή: 11  oC 
Χαμηλή: 5  oC
ΒΑ  με 
 13 km/h