Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Η διακίνηση του έντυπου και του χειρόγραφου βιβλίου στον ελληνοβενετικό κόσμο

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία,

Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση» και το Εργαστήριο Ιταλικής Ιστορίας και

Ιστοριογραφίας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε

στρογγυλή τράπεζα με θέμα:....