ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Πίσω στα παλιά .....1911 Η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΑΜΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΣΤΕΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΟΥΣΑΝ ΜΟΛΙΣ 8 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ!

Παρουσιάζει ο Βίκτωρ Σαμπώ
Σχολή γάμων.. Ταιριαστά ζεύγη.
Με αυτή την επιγραφή κάποιος «Δόκτωρ» Αδόλφος έπεισε το 1911 την Αθηναϊκή κοινωνία ότι η Σχολή του μπορεί να κάνει θαύματα.....

Κι' έτσι «κουτσοί-στραβοί στον Άγιο Αδόλφο» για να παραφράσουμε ελαφρά τα του Αγίου Παντελεήμονος.
Έτσι λοιπόν η Αθηναϊκή κοινωνία με την αγαθότητα που ανέκαθεν την διέκρινε ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, και η Σχολή δεν προλάβαινε να γράφει σπουδαστές και σπουδάστριες.
Ο κύριος Αδόλφος έστησε άριστα το σκηνικό. Το σχετικό διαφημιστικό αναφέρει: «...ο δόκτωρ Αδόλφος δίδει διπλώματα εις τους επιμελεστέρους μαθητάς και μαθήτριάς του, δια των οποίων κατορθώνουσι να νυμφεύονται εις διάστημα 8 ημερών από της εξόδου εκ της σχολής».
Βέβαια οι πανταχού παρούσες κακές γλώσσες βεβαίωναν ότι «... ο Διευθυντής της Γαμηλίου Σχολής αναλαμβάνει να σχηματίζει ζεύγη εκλεκτά αρκούμενος εις μικράν τινά χρηματικήν αμοιβήν...».
   Όλα αυτά τα ωραία τα μαθαίνουμε από την εφημερίδα «Ραμπαγάς» η οποία μάλιστα εξασφάλισε και μέρος των «σημειώσεων» που έδινε η «Σχολή». Πάρτε εικόνα:
«Προς τας νέας:
-Μην αναφέρετε ποτέ εις τον άνδρα σας τον πατέρα σας ως παράδειγμα.
-Περιποιείσθε αυτόν όσον δύνασθε. Τι άλλο είνε ή εν μέγα παιδίον;
-Κατά την είσοδον του εις την οικίαν, πηγαίνετε πάντοτε εις προϋπάντησίν του.
-Ενδύεσθε πάντοτε κατά τον ίδιον τρόπον ως κατά τας πρώτας ημέρας των γάμων σας.
-Προτιμάτε το είδος και το χρώμα των ενδυμάτων τα οποία αυτός σας υποδεικνύει.
-Προσέχετε πάντοτε ώστε τα φαγητά να είνε καλομαγειρευμένα.
-Αναγιγνώσκετε εφημερίδας και περιοδικά, δια να είσθε εις θέσιν να συζητήτε μαζί του τα διάφορα γεγονότα.
-Δεικνύετε ενδιαφέρον εις τας υποθέσεις του.
-Ενθαρρύνετε αυτόν εις τας στενοχωρίας του. -Εκτελέσατε όλ' αυτά, δια να μη ευρεθή άλλη γυνή εξυπνοτέρα, ήτις να τον κάμη να πιστεύση ότι αυτή είνε η μόνη κατάλληλος να τον εννοήση.    
Προς τους νέους:
-Μην αναφέρετε ποτέ ότι η μητέρα σας ήτο καλλιτέρα της συζύγου σας. Αυτό θα ψυχράνη αυτήν.
-Άμα ευρίσκεσθε εις το γραφείον σας, καλείτε την σύζυγόν σας εις το τηλέφωνον και λέγετε εις αυτήν ότι την εκαλέσατε διά να ακούσετε μόνον τον ήχον της φωνής της.
-Φέρετε συχνά προς αυτήν γλυκίσματα, άνθη, μίαν ωραίαν καρφίτσα ή έν μανδύλιον.
-Οδηγείτε την το ολιγώτερον μίαν φοράν κατά μήνα εις το ζαχαροπλαστείον και το θέατρον.
-Μη παύετε να την περιποιήσθε και να της ομιλήτε περι της αιωνίας αγάπης σας, διότι μάθετε καλώς ότι άμα ως παύσετε την περιποίησιν και τας αισθηματικάς εκδηλώσεις θα ευρεθή άλλος ο οποίος θα τας αρχίση...».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ