ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: Δημοτικό συμβούλιο στις 22-4-2013


Στις είκοσι δύο (22) Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ στην ισόγεια αίθουσα (αίθουσα Νικ. Γιαγτζή) του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα,  δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη Απόφασης σχετικά με την προτεινόμενη μείωση οργανικών θέσεων στα σχολεία του Δήμου, (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα – Πονήρη, Πρόεδρος της Επιτροπής)
2.      Ενημέρωση περί της καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γουργουρής, Πρόεδρος του Ταμείου)
3.      Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
4.      Έγκριση και καθορισμός τρόπου διενέργειας προμηθειών του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
5.      Υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
6.      Έγκριση αίτησης της κ. Αθανασίας Κουτσοβέλη περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή της Τ.Κ. Καστελλίων για εγκατάσταση κινητής καντίνας, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
7.      Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
8.      Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εορτασμού  ιστορικής επετείου της 8ης  Μαΐου 1821 στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
9.      Περί καθορισμού θέσεων και αμοιβής υδρονομέων στις Τοπικές Κοινότητες Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας της Δ.Ε. Γραβιάς για την αρδευτική περίοδο 2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
10.   Περί έγκρισης εκμίσθωσης χώρου στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς για την τέλεση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως έτους 2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
11.   Περί καθορισμού βοσκησίμων εκτάσεων περιφέρειας Δ.Ε. Γραβιάς για το έτος 2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
12.   Περί έγκρισης εκμίσθωσης βοσκοτόπων περιφέρειας Δ.Ε. Γραβιάς για τη θερινή περίοδο έτους 2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
13.   Χαρακτηρισμός δρόμων ως τμημάτων του Επαρχιακού Δικτύου Νομού Φωκίδας, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
14.   Έγκριση δαπάνης εκδήλωσης της γιορτής της Αγάπης το Πάσχα 2013 στη Δ.Ε. Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
15.   Προληπτική εξέταση μαθητών του Δήμου Δελφών από το «Χαμόγελο του Παιδιού»  στο Δήμο Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
16.   Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της διεθνούς ημέρας Μουσείων, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
17.   Εκλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2013 Δημοτικής Ενότητας Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
18.   Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης εταιρικής χρήσης 2012 (Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 του  λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01-31/12/2012 με τον πίνακα διάθεσης αυτών) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «Οι Αμφικτυονίες», (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Πρόεδρος Δ.Σ. της Επιχείρησης)
19.   Ορισμός δύο ελεγκτών – λογιστών Α΄ τάξης για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Δελφών «Οι Αμφικτυονίες» για τις οικονομικές χρήσεις 2011, 2012 και 2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Πρόεδρος Δ.Σ. της Επιχείρησης)
20.   Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κτηρίου της Τ.Κ. Σερνικακίου στον Κοι.Σ.Π.Ε. «Γιάννης Βολίκας» κατ’ άρθρο 192 παρ. 3 Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
21.   Επιλογή σεναρίου χωρικής ανάπτυξης της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Ιτέας-Κίρρας», Α΄ Κεφαλαίου, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς)
22.   Επιλογή σεναρίου χωρικής ανάπτυξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Γαλαξιδίου», Α΄ Κεφαλαίου, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς)
23.   Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Γαλαξιδίου στα Ο.Τ. 80 και 81 λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς)
24.   Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2009 -2010 της Αναπτυξιακής Δεσφίνας Δ.Ε., (Εισηγητής κ. Βασίλειος Βασιλείου, λογιστής της επιχείρησης)
25.   Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2011 και 2012 και της περιόδου 01.01.2013 – 28.02.2013 της Αναπτυξιακής Δεσφίνας Δ.Ε. και αποδοχή του προϊόντος εκκαθάρισης αυτής, (Εισηγητής κ. Κων/νος Νικολέτος, ορκωτός λογιστής - ελεγκτής)
26.   Συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για ανακύκλωση  από την  Εταιρεία  REVIVE A.E   με αντιστάθμισμα την ενίσχυση των Δημοτικών Κοινωνικών Παντοπωλείων του Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
27.   Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως μελών της διαχειριστικής επιτροπής του Ιδρύματος Ιω. Αθανασοπούλου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
28.   Έγκριση Κανονισμού Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
29.   Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας του άρθρου 70 Ν.3852/2010, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΔελφώνΑθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου