Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Ανακοίνωση από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Φωκίδας, Δ. Τσέλλο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ

Τροποποιούμε τον αναρτημένο δασικό χάρτη του συνόλου τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Δελφών και Δωρίδας ήτοι του συνόλου Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας .....

για την ενσωμάτωση των διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β ́ 1366) “Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών“, συνολικού εμβαδού 1.710.167,71 στρεμμάτων, όπως φαίνεται στο προσαρτημένο διάγραμμα χάρτη το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του κατά τα ανωτέρω διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με την 234005/08-11-2021 απόφαση (ΑΔΑ: 64Ζ7ΟΡ10-ΓΡ3) ήτοι μέχρι 23 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη ενώ για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή μέχρι 12 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη. 

Η παρούσα συνοδευόμενη από τα ψηφιακά αρχεία του διορθωμένου δασικού χάρτη και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945» σε μορφή shapefiles (.shp), αποστέλλεται στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την ανάρτησή της και την απεικόνιση των δεδομένων στην ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου