Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – 27 10 2020


 Για την πολιτική επικαιρότητα 

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ επικεντρώνει τις προσπάθειες της στην αντιμετώπιση ορισμένων σημαντικών  προβλημάτων της εργατικής λαϊκής οικογένειας, που αυτή την περίοδο είναι στην επικαιρότητα.....

 

Για την προστασία της υγείας του λαού και των εργαζομένων….απέναντι στην πολιτική που βάζει πάνω απ’ όλα τις αντοχές της οικονομίας.

Για την υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, τις οποίες βάζουν στο στόχαστρο τράπεζές και μονοπώλια, με τον πτωχευτικό κώδικα που προωθεί η Κυβέρνηση.

Για να δοθεί απάντηση στα νέα αντεργατικά σχέδια κυβέρνησης και κεφαλαιοκρατών, για τις εργασιακές σχέσεις και τον εργάσιμο χρόνο.

Για να μην περάσουν η καταστολή, τα σχέδια για νέο συνδικαλιστικό νόμο…. Που σημαίνουν περιορισμό της δράσης του λαϊκού κινήματος.

Σε αυτή την πολιτική λογική προσπαθούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των αγώνων του λαού μας, προσανατολίζοντας την δράση μας και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

ΛΑΜΙΑ     27 10 2020

…………………………………………………………………………………………………..


ΔΗΛΩΣΗ Β. 

Σχετικά με σημαντικές αλλαγές που προβλέπονται στο πρόσφατο  Νόμο, σχετικά με την «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες Διατάξεις» και αφορούν το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

Ο συγκεκριμένος νόμος, που εισηγήθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών και ψήφισε η Ν.Δ, πέρα από την θεσμοθέτηση και την επιβολή ταξικών φραγμών στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, φροντίζει να διευκολύνει την διείσδυση επιχειρηματικών ομίλων στην δραστηριότητα της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης.

Με άλλα λόγια, διευρύνει και επεκτείνει το πεδίο δραστηριοποίησης του μεγάλου κεφαλαίου στο επίπεδο των ΣΔΙΤ αλλά και μέσω της δραστηριότητας των εκατοντάδων - δήθεν - αναπτυξιακών Α.Ε. που υπάρχουν στους Δήμους και τις Περιφέρειες. 

Κοντά στα άλλα, φροντίζει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντούν οι περιφερειακές αρχές από τον συσχετισμό των δυνάμεων, όπως αυτός πρόκυψε από το ισχύον εκλογικό σύστημα….. 

Χωρίς αμφιβολία η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών της Ν.Δ επιχειρεί να διευκολύνει τα στελέχη της να περάσουν την πολιτική της.

Με τον συγκεκριμένο νόμο η Κυβέρνηση, συμπληρώνει τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις  της στους Δήμους και τις Περιφέρειες, στη λογική συγκέντρωσης των εξουσιών και περιορισμού των ελέγχων από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια.…. Με στόχο να προχωρήσει γρηγορότερα και βαθύτερα η λογική της λειτουργίας με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και η εξυπηρέτηση των όποιων μονοπωλιακών συμφερόντων.

Τον Αύγουστο του 2019 μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή Περιφερειών ώστε να μπορεί να αποφασίζει με μεγαλύτερη ευχέρεια για περισσότερα θέματα που αφορούν αύξηση κόστους συμβάσεων, διαγραφή χρεών, διευκόλυνση οφειλετών, απευθείας αναθέσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών, έγκριση προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων ή επιχειρήσεων, άσκηση ή παραίτηση από ένδικα μέσα, έγκριση εξόδων μετακίνησης μελών συμβουλίων και ιδιωτών, προσλήψεις δικηγόρων, ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συμβούλων κ.λπ.

Μετέφεραν, επίσης, στην οικονομική Επιτροπή και την δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, της υποβολής προτάσεων για ένταξη έργων σε «αναπτυξιακά» προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ) αλλά και της σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων.….Μαζί με αυτά πρόβλεψαν και για  τις αρμοδιότητες των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στον τομέα διαχείρισης  απορριμμάτων. 

Με τον καινούργιο νόμο προχωράνε παραπέρα, φροντίζοντας η Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή να μην χρειάζεται ούτε την συναίνεση των άλλων διαχειριστών του συστήματος, που ενδεχόμενα κινούνται από τη λογική υπεράσπισης διαφορετικών συμφερόντων ή και απλά από αντιπολιτευτική διάθεση.…… Αφού γίνεται κυρίαρχος των εξελίξεων η Οικονομική Επιτροπή, όπου η πλειοψηφία είναι νομικά προσδιορισμένη σε όφελος του Περιφερειάρχη ή του Δήμαρχου.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά : 

Στο άρθρο 40, μεταφέρονται στις Οικονομικές Επιτροπές και άλλες αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. 

Προβλέπεται να ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων για τις συμβάσεις έργων, μελετών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών….. Να αποφασίζει για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους καθώς και για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων ή επιχορηγήσεων για πράξεις που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης….. Να αποφασίζει για τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων οριζόντιας συνεργασίας και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων…. Να αποφασίζει  για την ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα. 

Στο ίδιο άρθρο…παράγραφος 2, αναφέρεται ότι «Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή». 

Έτσι ενισχύεται απόλυτα η Οικονομική Επιτροπή σε βάρος του ευρύτερου συλλογικού οργάνου που , όπως προκύπτει, δεν έχει νομικά  ούτε το δικαίωμα να απαιτεί από την Οικονομική Επιτροπή να του μεταβιβάσει θέμα προς συζήτηση.

οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές και μόνο με ομόφωνη απόφαση η οικονομική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο». Το προκλητικό είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει νομικά το δικαίωμα να απαιτεί από την οικονομική επιτροπή να του μεταβιβάσει θέμα προς συζήτηση. 

Στο άρθρο 42, φροντίζουν για την μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Περιφερειών στους αναπτυξιακούς οργανισμούς….. δηλαδή σε Α.Ε., που λειτουργούν ανεξέλεγκτα με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια.

Ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θέτουμε το συγκεκριμένο ζήτημα για να αναδείξουμε πώς αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση προκειμένου να σιγουρέψει τον ρόλο τους στη διαχείριση του συστήματος και την υλοποίηση των πολιτικών επιλογών της.

Επειδή οι συγκεκριμένες αλλαγές δυσκολεύουν και την δική μας παρέμβαση….. Δυσκολεύοντας την προσπάθεια μας να αντιστεκόμαστε σε αντιλαϊκά μέτρα και να διεκδικούμε λύσεις σε σημαντικά προβλήματα του λαού…. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να αποτρέψουμε αυτές τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που χειροτερεύουν την υπάρχουσα κατάσταση. 

ΛΑΜΙΑ  27 10 2020

……………………………………………………………………………………………………..

ΔΗΛΩΣΗ Γ. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών….. 

Άρθρο 08 – Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών

1. Όπως τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 208 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) και το άρθρο 268Α του ν. 3852/2010…… 

«Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.». 

Με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο και όσα διαδραματίστηκαν στην τελευταία  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου….. θεωρούμε πολιτικά σκόπιμο να σημειώσουμε :

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Στερεάς εκτιμά πως δεν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική πρόταση στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, που να είναι συμβατή με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και τον συγκεκριμένο προσανατολισμό και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Εφόσον υπάρχει πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση και επιλέγονται μικροέργα, χρήσιμα μεν, αλλά εκτός μιας από θέση αρχών ιεράρχησης.

Οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που εκτιμούν το αντίθετο οφείλουν να πάρουν και την ευθύνη του προγραμματισμού, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, από θέση αρχών θα συνεχίσει να διεκδικεί αγωνιστικά την κάλυψη όλων των αναγκών του λαού…. Επιδιώκοντας να επιτύχει το καλύτερο δυνατόν…. Ξέροντας πως, η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των λαϊκών προβλημάτων, βρίσκεται σε ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης, όπου θα υπάρχει κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και κεντρικός σχεδιασμός, με την εργατική τάξη και τους συμμάχους της να διαφεντεύουν τον τόπο. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου