Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


 ΑΠΟΦΑΣΗ

 Η  Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν :   

1.Το άρθρο 58 και το άρθρο 94 παρ. 4 εδάφιο 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»......

 

 2.Την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του αριθ. 79/2017 Προεδρικού Διατάγματος  (ΦΕΚ 109 τ.Α΄ 01.08.2017), με βάση την οποία «Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο». 

 3.Το με αριθ.  πρωτ. 4422/17.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Πρόγνωση καιρικών φαινομένων». 

 4.Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των μαθητών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω των επικείμενων ακραίων καιρικών φαινομένων που θα επηρεάσουν το Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας .   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αναστολή της λειτουργίας  των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας συμπεριλαμβανομένων και  των παιδικών σταθμών  σήμερα από τις 10:30 π.μ.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πλ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου