Προσφατες Αναρτησεις

Translate

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Με 37 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στις 2 Ιουνίου

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στις 2 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα
18.30΄ στην Άμφισσα στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, με τα παρακάτω  θέματα:.....

1. Περί έγκρισης ή μη της πρότασης με τίτλο «Master plan: Πρόταση
χρηματοδότησης (feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθμιση –
Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων
(Οδοφωτισμός) του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος
Οικ/κών Υπηρεσιών).
2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – στην πρόσκληση 34
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου,
προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
4. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για ΤΑΠ και πρόστιμα ΤΑΠ.
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη σύννομης χορήγησης
του επιδόματος οικογενειακής παροχής, σε υπαλλήλους του Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ/κών
Υπηρεσιών).
7. Σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων
το έτος 2016. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Δ/νσης
Διοικ/κών Υπηρεσιών).
8. Εκκαθάριση αρχείου του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Δήμου
Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Δ/νσης
Διοικ/κών Υπηρεσιών).
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΟΥ.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος
Λύτρας. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
11. Έγκριση τρόπου υλοποίησης της μελέτης με τίτλο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΑΣΟΥΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ.).
12. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ με απ΄
ευθείας ανάθεση. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ.
Κληροδοτημάτων).
13. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
14. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια:
κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
15. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ.
Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
16. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
17. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
18. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τις τραπεζικές συναλλαγές που αφορούν τα
κληροδοτήματα με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Δεδουσόπουλου»
και «Δωρεά Αικατερίνης και Ευαγγελίας Γαζή-Καρελλά». (Εισηγήτρια: κ.
Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
19. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
Δελφών.
(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
21. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης στην ΔΚ
Άμφισσας του Δήμου Δελφών» στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου
Ταμείου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
22. Επί αιτήσεως δημοτών σχετ. με το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (άρθρο 215 παρ. 3 Ν.3463/2006 ΔΚΚ) (Εισηγητής: κ.
Δήμαρχος).
23. Επί αιτημάτων Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Δελφών για επιχορήγηση και
διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
24. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του 2ήμερου πολιτιστικού φεστιβάλ
«Ταξιδεύοντας με τους καλλιτέχνες και τον πολιτισμό της Φωκικής γης» 29 και
30 Ιουλίου 2017. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη,
Αντιδήμαρχος).
25. Έγκριση δαπάνης για τη γιορτή έναρξης της «Καλοκαιρινής Εκστρατείας
Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2017» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας.
(Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
26. Έγκριση συμμετοχής στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Παράκτιων
Ζωνών, Αθήνα, Νοεμβρίου 2017. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα –
Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
27. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «μεταφορά ογκωδών αντικειμένων» μέσω
δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν.3979/2011). (Εισηγήτρια: κ. Μαρία
Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
28. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού ακτών στο Δήμο Δελφών.
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
29. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμός χώρων κολυμβητηρίου Ιτέας.
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
30. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμός δεξαμενών διϋλιστηρίου
Άμφισσας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
31. Κατάρτιση και ψήφιση Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δομών «Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π.». (Εισηγητής: κ. Αριστείδης
Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
32. Ορισμός υπευθύνων του προγράμματος «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών - Κ.Δ.Α.Π.» που θα λειτουργήσει στο Δήμο Δελφών. (Εισηγητής: κ.
Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
33. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων των: 2ου Δημοτικού Σχολείου
Άμφισσας και 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας στο Δήμο Δελφών για την
λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π., μετά το
πέρας του σχολικού ωραρίου. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.).
34. Έγκριση παραχώρησης αιθουσών Γυμνασίου Άμφισσας για διεξαγωγή εξετάσεων
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. (Εισηγητής:
κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.)
35. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εργαστηρίου πληροφορικής 1ου Ε.Κ.
Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.)
36. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας.
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.).
37. Λήψη απόφασης για απονομή τίτλου «Επίτιμου Δημότη Δήμου Δελφών» στην κ.
Νάνσυ Παντελεημονίτου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας
΄ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.΄. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.