ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

«Πρόσκληση για τη χορήγηση δεκατεσσάρων (14) συνολικά αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (επαγγελµατικές)».

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας σύµφωνα µε την αριθµ. 433/429 (σχετ: 404/403)/ 24 -03- 2017 Απόφαση (Α∆Α:ΩΜΜΝ7ΛΗ-ΞΥΣ), πρόκειται να χορηγήσει δεκατέσσερις (14) άδειες υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου για το έτος 2017.......
Προς τούτο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά στη ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε Φωκίδας από 27/03/2017 έως και 12/04/2017.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Η άδεια χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και µε βάση κοινωνικά κριτήρια σε πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας.
Συγκεκριµένα οι προς χορήγηση άδειες περιγράφονται παρακάτω:Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ