Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΤΟ 1939


25/4/1939
 Τὰ  παλιά ἔθιμα
Ἕνα λαϊκό Πανηγῦρι στὴ θρυλική Ἀράχωβα.
Ὁ μεγαλειώδης χορός τῶν φουστανελλοφόρων.

Συρροή προσκυνητῶν .....

Ἀράχωβα, 24 Ἀπριλίου (Τοῦ ἀπεσταλμένου μας) - Μέσα εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν ἐνθουσιασμοῦ καὶ πατριωτικῶν ἐκδηλώσεων διεξήχθη καὶ ἐφέτος τὸ τοπικόν πανηγῦρι. Ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή ἀποτελουμένη ἐκ τῶν κ. κ. Στέλιου Κονίτσα, Προέδρου τῆς Κοινότητος, τοῦ Ὑποδιοικητοῦ Χωροφυλακῆς κ. Βερροίου, τοῦ τοπικοῦ  Ὑποδιοικητοῦ κ. Μέγα Κονίτσα καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου κ. Καπάκα, μετ’ ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος κατέβαλε ὅλας τὰς  ἐνδεικνυομένας  διά τὴν ἐπιτυχίαν καὶ τὴν τάξιν τοῦ πανηγυρισμοῦ προσπαθείας.

Τὴν 5ην ἀπογευματινήν τοῦ Σαββάτου μετά τὸν Μέγαν Ἑσπερινόν ἔψαλλε χορωδία ὑπό τὸν κ. Σῦρον, εἶτα δ’ ἤρχισεν ὁ χορός τῶν φουστανελλοφόρων γερόντων.

Εἰς τὸν χορόν ἔλαβον μέρος οἱ κ.κ. Ἀλ. Μπελτέκος φέρων ἐκτός τῆς φουστανέλλας  καὶ παλαιοτάτην «Σάρκα»,  Ν. Καταραχιᾶς, Λ. Πετσάσας, Θ. Σταθοῦκος, Εὐθ. Μαυρεπῆς, Λουκᾶς Σαμῆτρος, Θεοδ. Παπαδήμας, Γεωργ. Μηλιώνης, Πανάγος, Λουκᾶς Καμάρας, Ἰωαν. Κουτσορόγιαννος, Εὐστ. Ταγκαλάκης καὶ πολλοί ἄλλοι.

Εἰς τὸν χορόν παρέστησαν οἱ κ.κ. Μιχ. Γκιώνης Περ. Διοικητής τῆς Ε.Ο.Ν. τοῦ νομοῦ Ἀττικοβοιωτίας μετά τῆς συζύγου του, ὁ κ. Παντ. Παπαγεωργίου μετά τῆς συζύγου του, ὁ ὑπολοχαγός κ. Τομαρᾶς, ὁ γεωπόνος κ. Εὐστ. Τομαρᾶς, ὁ δικηγόρος κ. Θεμ. Κονίτσας, ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Μητροπόλεως κ. Γεώργ. Λιᾶκος, ὁ δασονόμος κ. Μπενόγλου μετά τῆς συζύγου του, ὁ κ. Ἀλέρτας μετά τῆς συζύγου του, οἱ κ.κ. Θάνος, Κοκκορέλης, Βαϊδάνης καὶ πλῆθος κόσμου. Μετά τὸν χορόν  ἐπηκολούθησεν ἡ περιφορά τῆς  Εἰκόνος. Καθ’ ὅλην τὴν νύκτα ἐγένοντο χοροί μὲ ὀρχήστρες ἀπό ἐγχώρια ὄργανα καὶ λατέρνες εἰς τὰ  καφενεῖα τῶν  κ. κ. Βασιλοπούλου, Ξενοδόχου, Δημάκη, Δασαργύρη καὶ εἰς τὰ ἑστιατόρια τῶν κ.κ. Καραθανάση, Οἰκονόμου, Λύτρα, Δημητρέλλου. Εἰς τὸ κεντρικόν καφενεῖον τῆς πλατείας διεκρίθησαν εἰς τὸν χορόν οἱ κ.κ. Ἀθαν. Μακαρέζος καὶ Γαλιῶτος, εἰς τοῦ κ. Δασαργύρη οἱ κ.κ. Οἰκονομάκης, Κεφάλας καὶ Σῦρος. Ἡ ὀρχήστρα τῶν κ.κ. Δημάκη, Σαμαρτζῆ, Κοροδήμου καὶ Γκίκα ἀνέκρουε τὸν ὕμνον τῆς Ε.Ο.Ν., ἐνῷ ἡ ὀρχήστρα Λιβαδειᾶς ἀνέκρουε παλιά δημοτικά τραγούδια.

Τὴν  Κυριακήν καὶ ὥραν 6ην πρωινήν τὰ  ἐγχώρια ὄργανα καὶ οἱ σαλπιγκταί τῆς Ε.Ο.Ν. περιῆλθον τὰς ὁδούς τῆς  πόλεως   καὶ ἐσάλπισαν τὸ ἑωθινόν. Τὴν ἰδίαν ὥραν ἐρρίφθη ἀπό τὸ πυροβολεῖον «Μουστάμπεη» εἷς συνθηματικός πυροβολισμός καὶ ἀκολούθως ἤρχισαν αἱ κωδονοκρουσίαι τῶν ἐκκλησιῶν. Περί τὴν 10ην πρωινήν μετά τὴν λειτουργίαν ἐψάλη εἰς τὴν  «Μάνδραν τοῦ Καραϊσκάκη» δοξολογία ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως, παρισταμένου τοῦ κλήρου, τοῦ Περιφερειακοῦ Διοικητοῦ τῆς Ε.Ο.Ν. κ. Γκιώνη, τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος κ. Κονίτσα καὶ ὅλων τῶν ἀρχῶν.

Κατόπιν ἐπηκολούθησε τὸ  ἀγώνισμα τοῦ ἀποτόμου ἀνηφορικοῦ δρόμου εἰς τὸ ὁποῖον ἔλαβε μέρος ἡ ὁμάς τῶν γερόντων καὶ ἡ ἑτέρα τῶν νέων. Εἰς τὴν πρώτην ἀνεδείχθη νικητής ὁ κ. Πανάγου, εἰς τὴν δευτέραν ὁ κ. Βασιλαρᾶκος ἐκ Διστόμου.

Μετά τὸ ἀγώνισμα ἐρρίφθη ἕτερος πυροβολισμός ὡς σύνθημα τῆς ἐνάρξεως τῶν «λάκκων», εἰς τοὺς  ὁποίους ἐτέθη ἀμέσως φωτιά.  Ἐντός ὀλίγων δευτερολέπτων τῆς ὥρας ἡ Ἀράχωβα ὁλόκληρος ἐφαίνετο καιομένη, καπνοί δὲ καὶ φλόγες ἀνεδίδοντο εἰς ὅλην τὴν γραφικήν ἔκτασιν, ἡ ὁποία παρουσίαζε τώρα μίαν ἀσύλληπτον φαντασμαγορικήν εἰκόνα, ἀφθάστου ὀμορφιᾶς. Εἰς τὸν «λάκκον» τοῦ κ. Κονίτσα ἐψήνοντο 15 ἀρνιά πού τὰ ἔψηναν οἱ κ. κ. Χαρῖτος, Δουρδούνης, Τυρῆς, Ναυπακτίτης, Καμβασινός καὶ ἄλλοι. Εἰς τὸν λάκκο τοῦ κ. Θεμ. Διαούρτη, συμβολαιογράφου, ἐψήνοντο δέκα ἕξ ἀρνιά. Εἰς αὐτόν, τὴν ὥραν πού ἐφθάσαμε, σιγοτραγουδοῦσαν οἱ γέροι τὸ ἁρματολίτικο:

«Ρήνα μ’ σὲ θέλ’ ὁ Βασιλιᾶς
-Τὶ  νὰ μὲ θέλ’ ὁ βασιλιᾶς
ὅλος ὁ κόσμος κι ὁ ντουνιᾶς…»           

Ἐδῶ ἦσαν ἐκτός  τῶν ἄλλων γειτόνων πού ἔψηναν οἱ κ.κ. Γκίκας, Σταύρου, Κεφάλας, Τζεμές, Φλῶρος καὶ ἄλλοι.

Κατόπιν ἐπεσκέφθημεν τὸν «λάκκον» τῆς δημοσίας ὁδοῦ  εἰς τὴν ὁμάδα τῶν κ.κ. Κολόβαρη, Πλήτσου, Γραντζιώτη, Κορίτου, Ἀλεξανδράκου, Δ. Μαυρεπῆ, Κοπανιᾶ καὶ ἄλλων. Καὶ ἐδῶ δεκαπέντε τετράπαχα ἀρνιά ἐψήνοντο μέσα σ’ ἕνα ἐνθουσιασμό ἐξαιρετικό.  


Ντίνος Μαυρεπῆς
http://rakopolio.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου