ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΣΟΝΑΚΑ

                                                         Μήνυσις
Του Δημητρίου Καραγιάννη του Νικολάου, συνταξιούχου, τ. Αντιδημάρχου και πρώην Προέδρου της Αθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Δελφών, Α.Δ.Τ.  Ι  996724/30-9-2014, Τ.Α. Άμφισσας, κατ. Άμφισσας, οδός Περγάμου 5
                                                         Κ Α Τ Α....

1.Του Αθανασίου Παναγιωτόπουλου του Ηλία, Δημάρχου Δελφών, κατοίκου Άμφισσας
2.Του Αθανασίου Τσονάκα του ……………………., προέδρου της Αβάθμιας Επιτροπής του Δήμου Δελφών, κατοίκου Άμφισσας
  Προς τον Αξιότιμον Κύριον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αμφίσσης
          Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελεύ των εν Αμφίσση Πλημμελειοδικών,
      Την 1ην Οκτωβρίου 2015 κατά την συνεδρίασιν της Α/θμιας Επιτροπής Παιδείας εις την οποίαν προεδρεύει ο δεύτερος των  μηνυομένων Αθανάσιος Τσονάκας προέβη σκοπίμως εις πλειάδα ανυπόστατων κατηγοριών εις βάρος μου, ισχυριζόμενος και διαδίδοντας δι΄εμέ ενώπιον των μελών της Επιτροπής, αλλά και ευρύτερα ενώπιον πλείστων όσων κατοίκων του Δήμου Δελφών γεγονότα δυνάμενα να βλάψουν την τιμή και την υπόληψίν μου.
    Ειδικώτερον ισχυρίσθηκε τόσον ενώπιον των μελών της Α/θμιας επιτροπής παιδείας καθώς και ενώπιον του Δημάρχου και πρώτου μηνυομένου Αθανασίου Παναγιωτόπουλου ότι ενέχομαι σε διαχειριστικές ατασθαλίες «όσον αφορά τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2013 παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω χρηματικών αναλήψεων 2.000 ευρώ στις 14-6-2013 και 9.000 ευρώ στις 21-6-2013 από τον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής στην ΑΤΕ ΒΑΝΚ ΑΕ, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα παραστατικά-τιμολόγια που να δικαιολογούν τις προαναφερόμενες κινήσεις».
   «Με τη σειρά μου ζήτησα προφορική ενημέρωση από τον πρώην Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Δημήτριο Καραγιάννη, για το παραπάνω γεγονός, ο οποίος και ζήτησε να ελέγξει τα παραστατικά και τα τιμολόγια που αφορούσαν το οικονομικό έτος 2013.Μετά την παρέλευση αρκετού χρονικού διαστήματος δεν έλαβα καμία απάντηση παρ΄όλες τις συνεχόμενες οχλήσεις από πλευράς μου, καθώς και τις οχλήσεις από τον ίδιο τον Δήμαρχο μιας και τον είχα εξ αρχής ενημερώσει για το συγκεκριμένο θέμα».Τα ανωτέρω δε λεχθέντα και ισχυρισθέντα υπό του β΄ μηνυομένου, περιελήφθησαν εις το υπ΄αριθμ. 8/1-10-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και αυτό ανηρτήθη στο Διαδίκτυο.
     Εις την ανωτέρω δε αξιόποινον πράξιν ο β΄μηνυόμενος προέβη παρά το γεγονός ότι 1)από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του παρά τις συνεχείς προσκλήσεις και προφορικές οχλήσεις μου κωλυσιεργούσε σκοπίμως να παραλάβει το Ταμείον από εμέ, το οποίον άλλωστε από την πρώτη στιγμή ευρίσκετο εις την διάθεσίν του.Το Ταμείον δε αυτό ιδρύθηκε το πρώτον τη φροντίδι μου κατά την θητεία μου ως Προέδρου της Επιτροπής, ήταν πάντοτε στο Δήμο και ουδέποτε εχρησιμοποίησα εγώ προσωπικά δια λογαριασμόν μου οτιδήποτε από αυτό.Ουδέποτε δε παρέλαβε και την όλην διαχείρησιν από εμένα παρά το γεγονός ότι τον εκάλεσα επανειλημμένα να παραλάβει. Επισημαίνωμεν όμως ότι από την πρώτην στιγμήν της αναλήψεως των καθηκόντων του β΄μηνυομένου ως Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας του παρέδωσα τα βιβλιάρια καταθέσεων. Σημειωτέον ότι τη φροντίδι μου από το 2011 όλα τα τιμολόγια άρχισαν το πρώτον να μηχανογραφούνται στο Δήμο μας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.Ήδη δε η υπηρεσία περνά τα τιμολόγια του 2013.
    Εις τους ανωτέρω δε ισχυρισμούς περί δήθεν «οικονομικών ατασθαλιών», ο β΄μηνυόμενος προέβη παρά το γεγονός ότι την 28-9-2015 απέστειλα εις αυτόν το υπ΄αριθμ. πρωτ. 23939/28-9-2015 έγγραφον-προσκλησίν μου με το οποίον τον καλούσα όπως την 1ην-10-2015 και ώρα 9 π.μ. προσέλθει στο γραφείο μου στον Δήμο Δελφών και παραλάβει το Ταμείον της Σχολικής Επιτροπής, πράγμα το οποίον είχα άλλωστε ζητήσει κατ΄επανάληψιν από της αναλήψεως των καθηκόντων μου, αλλά εκωλυσιεργούσε σκοπίμως όπως απεδείχθη άλλωστε εκ των υστέρων.
   Κατ΄αυτόν τον τρόπον ο 2ος) μηνυόμενος, νυν Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης, ισχυρίσθηκε εν γνώσει του ενώπιον των μελών της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας, του Δημάρχου Αθανασίου Παναγιωτόπουλου και πλείστων όσων τρίτων δια του Διαδικτύου, ότι ενέχομαι σε διαχειριστικές ατασθαλίες, δηλαδή ισχυρίσθηκε εν γνώσει του ψευδή γεγονότα που μπορούν να βλάψουν την τιμήν και την υπόληψίν μου, έχει διαπράξει εις βάρος μου το ποινικό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως. (άρθρο 363 Π.Κ.)
    Περαιτέρω ο 1ος) μηνυόμενος Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος του Ηλία, Δήμαρχος Δελφών, την 29ην Σεπτεμβρίου 2015 εξέδωσε την υπ΄αριθμ. πρ. (ΓΔ) 337/29-9-2015 απόφασίν του με θέμα «Ανάκληση Ορισμού Αντιδημάρχου Δελφών», εις την οποίαν εσπευσμένην απόφασίν του προβαίνει εις παύσιν μου από της θέσεως του Αντιδημάρχου, προφασιζόμενος ως σημαντικόν λόγον δια την ειδικήν αιτιολογίαν της παύσεώς μου «διαχειριστικές εκκρεμότητες εκ μέρους μου ως Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/θμιας  Εκπαίδευσης το οποίον δήθεν ανάγεται στον Ιούνιο του 2013.Το ανωτέρω μάλιστα ζήτημα, όπως ισχυρίζεται ο α΄ μηνυόμενος στην ανωτέρω αναρτηθείσα και στο διαδίκτυο απόφασίν του «δημιουργεί σοβαρό ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως».
    Κατ΄αυτόν τον τρόπον ο 1ος) των μηνυομένων Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος Δήμαρχος Δελφών ισχυρίσθηκε και διέδωσε εν γνώσει του ενώπιον τρίτων (απάντων των πολιτών που έλαβαν γνώσιν παγκοίνως της ανωτέρω αποφάσεώς του) γεγονός δυνάμενον να βλάψει την τιμήν και την υπόληψίν μου κατά τρόπον απροκάλυπτον και δημόσιον χωρίς ουδέν αποδεικτικόν στοιχείον εις βάρος μου, διαπράξας ούτω την αξιόποινην πράξιν της συκοφαντικής δυσφημήσεως (άρθρον 363 ΠΚ).Τούτο δε έπραξε παρά το γεγονός ότι ουδεμίαν προκαταρκτική έρευναν ή Ε.Δ.Ε. διενήργησε προηγουμένως.
   Περαιτέρω οι ανωτέρω δύο μηνυόμενοι διέρευσαν σκοπίμως και εντέχνως δια του Τύπου, επιδιώξαντες τούτο, όλα τα ανωτέρω συκοφαντικά εις βάρος μου, με αποτέλεσμα να καταστώ αντικείμενο δυσμενεστάτων σχολίων και ως εκ τούτο να θιγεί η τιμή και η υπόληψίς μου.
    Λόγω των ανωτέρω αξιοποίνων πράξεων των μηνυομένων εθίγη η τιμή και η υπόληψή μου καθόσον τυγχάνω ευυπόληπτος πολίτης και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Δελφών εκλεγόμενος από τους συνδημότες μου οι οποίοι με υπολείπτονται.Περαιτέρω δε εθίγη η τιμή και η υπόληψη μου και στενοχωρήθη τα μέγιστα ο γέροντας πατέρας μου ογδοηκοντούτης ιερεύς π. Νικόλαος Καραγιάννης καθώς επίσης και η σύζυγός μου Αγγελική Σαπουντζή, η οποία είναι ευυπόληπτος ελεύθερη επαγγελματίας διατηρεί γραφείο ασφαλειών και η οποία λόγω των ανωτέρω πράξεων των μηνυομένων εζημιώθη τα μέγιστα εις την πελατείαν.
                                                      Δια ταύτα
Μηνύω τους α) Αθανάσιον Παναγιωτόπουλον του Ηλία, Δήμαρχον Δελφών, κάτοικον Άμφισσας και β) Αθανάσιον Τσονάκα του ……………………., πρόεδρον της Αβάθμιας Επιτροπής του Δήμου Δελφών, κάτοικον Άμφισσας, δια την αξιόποινον πράξιν της συκοφαντικής δυσφημήσεως, (363 ΠΚ) αιτούμενος την ποινική των δίωξιν.
    Δηλώ δε ότι παρίσταται κατ΄ενός εκάστου εξ αυτών ως πολιτικώς ενάγων δια χρηματική ικανοποίησιν λόγω ηθικής βλάβης δια το ποσόν των 50 ευρώ ρητά επιφυλασσόμενος όπως ασκήσω κατ΄αυτών αγωγή αποζημιώσεως δια χρηματική ικανοποίησιν λόγω ηθικής βλάβης.
    Μάρτυρες προτείνω τους : α)Βουρνούς Εμμανουήλ του Δημητρίου και της Ευμορφίας, γεννημένος το 1971 στην Αθήνα, κάτοικος Άμφισσας, Εφέσου 5,
β)Μανανά Αθανάσιο του Ιωάννη και της Βασιλικής, γεννημένος το 1967 στη Γραβιά, κάτοικος Γραβιάς.
    Συνημμένα έγγραφα 1)η από 1/10/2015 εξώδικος δήλωσίς μου κατά του Αθανασίου Παναγιωτόπουλου, Δημάρχου Δελφών (σχ. 1)
2)η από 1/10/2015 εξώδικος δήλωσίς μου κατά του Αθανασίου Τσονάκα Προέδρου Επιτροπών Παιδείας (σχ. 2)
3)το υπ΄αριθμ. 8/1-10-2015 πρακτικόν συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης (σχ. 3)
4)η υπ΄αριθμ. πρωτ. 24146/30-9-2015 απόφασιν του Δημάρχου Δελφών περί Ανακλήσεως ορισμού μου ως Αντιδημάρχου (σχ. 4)
5)το υπ΄αριθμ. πρωτ. 23939/28-9-2015 έγγραφόν μου προς τον νυν πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας (σχ. 5)
Αιτούμαι τη χορήγηση δύο επισήμων αντιγράφων.
                                                                               Εν Αμφίσση τη      /11/2015

                                                                                            Ο μηνυτής

1 σχόλιο:

  1. ΑΣ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΩΠΟ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ , ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΟΝΟΠΩΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΟΥΒΑΛΑ ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.