Translate

ΕΡΩΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

.... Σήμερα Τρίτη, 18 Ιουνίου ...

Κυριακή 26 Μαΐου 2024

Σοβαρή καταγγελία από τη δημοτική σύμβουλο Αμφίκλειας - Ελάτειας, Ε. Γιαλούρη

 “Υπογεγραμμένα πρακτικά στη Διαύγεια χωρίς να έχω συμμετάσχει ποτέ”!

Σε μια σοβαρή καταγγελία η οποία δημιουργεί μείζον θέμα νομιμότητας και χρηστής διοίκησης στο Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας προς το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Φθιώτιδος και το Γραφείο του Διοικητή ΕΑΔ προβαίνει η δημοτική σύμβουλος Ελένη Γιαλούρη!....

Πιο συγκεκριμένα, η σύμβουλος της παράταξης της μειοψηφίας καταγγέλει ότι, όπως διαπίστωσε στη “Διαύγεια”, έχουν εκδοθεί αποφάσεις αναφορικά με τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας “χωρίς να έχω καμία ενημέρωση, χωρίς να έχω οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιουδήποτε είδους συνεδρίαση και φυσικά χωρίς να έχω υπογράψει κανένα πρακτικό”!

Μάλιστα, η ίδια υπογραμμίζει πως “μέχρι σήμερα ουδέποτε προσκλήθηκα σε συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής. Ουδέποτε έλαβα πρόσκληση ή έστω ένα ενημερωτικό mail περί συνεδρίασης επιτροπής”! “Η λειτουργία της εν λόγω επιτροπής δεν ακολουθεί καμία νόμιμη διαδικασία. Χωρίς να στέλνονται προσκλήσεις, χωρίς να συνεδριάζει η επιτροπή, παίρνονται αποφάσεις, αναρτώνται στη διαύγεια ως ομόφωνα ψηφισμένες, χωρίς να υπάρχουν πρακτικά ή τουλάχιστον χωρίς υπογραφές των μελών, οι εκ του νόμου προθεσμίες δεν τηρούνται στις διαδικασίες και καλούμαστε σε συνεδρίαση 20/5/24 για πρώτη φορά από αρχή του έτους!!”, προσθέτει η σύμβουλος της παράταξης Ζελιαναίου.

 

Η καταγγελία της Ε. Γιαλούρη αναλυτικά

Σύμφωνα με την εισήγηση αριθ.πρωτ.15/15-5-2024 που έλαβα στο mail μου μετά την αντίστοιχη πρόσκληση της προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την συμμετοχή μου σε επικείμενη συνεδρίαση, με έκπληξή μου διαβάζω στα έχοντας υπόψη παρ.8

«Την υπ'αριθ.2/2024 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας περί συγκρότησης σε σώμα».

Στη Διαύγεια διαπίστωσα ότι έχουν αναρτηθεί αποφάσεις που πάρθηκαν «ομόφωνα» χωρίς να έχω καμία ενημέρωση, χωρίς να έχω οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιουδήποτε είδους συνεδρίαση (δια ζώσης ή τηλεδιάσκεψη) και φυσικά χωρίς να έχω υπογράψει κανένα πρακτικό. Μέχρι σήμερα ουδέποτε προσκλήθηκα σε συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής. Ουδέποτε έλαβα πρόσκληση ή έστω ένα ενημερωτικό mail περί συνεδρίασης επιτροπής.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234, εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στην παρ. 1 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζεται «Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, το κώλυμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τα μέλη τους.» Τα ίδια αναφέρει και η πρόσφατη εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. 36133/17-4-2024.

Κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 103 του Ν. 3852/2010 και 240 και 243 του Ν.3463/2006 εκδόθηκε η 8440/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β ́ 318) στην οποία ορίζεται ότι «[...] 5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στη παρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006)». Αναλογική εφαρμογή άρθρων 95 και 97 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 περί συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και τήρησης πρακτικών. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής, κατά παράβαση των άρθρων 234, 240, 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990 και απόφασης 8440/2011 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β ́ 318), παραλείπει από βαριά αμέλεια να καλέσει τα μέλη του Συμβουλίου σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, ή δεν μεριμνήσει για την τήρηση πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν αποστείλει στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις αποφάσεις του Συμβουλίου αυτού για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας, στην περίπτωση που τούτο επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 παρ. 10 περ. ιζ ́ του Ν.3870/2010, στοιχειοθετείται πειθαρχική του ευθύνη.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 3 της αριθ.8440/24-2-2011 απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ

α) Οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην Σχολική Επιτροπή εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου έτους τα πρωτότυπα των καταστάσεων εισπράξεων και πληρωμών με τα αντίστοιχα παραστατικά β) Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγουμένου οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 3 της αριθ.8440/24-2-2011 απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ:

Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Με την εισήγηση αριθ.πρωτ.14/15-5-2024 καλούμαστε να εγκρίνουμε τον απολογιστικό πίνακα του 2023.

Συνεπώς διαπιστώνουμε ότι η λειτουργία της εν λόγω επιτροπής δεν ακολουθεί καμία νόμιμη διαδικασία. Χωρίς να στέλνονται προσκλήσεις, χωρίς να συνεδριάζει η επιτροπή, παίρνονται αποφάσεις, αναρτώνται στη διαύγεια ως ομόφωνα ψηφισμένες, χωρίς να υπάρχουν πρακτικά ή τουλάχιστον χωρίς υπογραφές των μελών, οι εκ του νόμου προθεσμίες δεν τηρούνται στις διαδικασίες και καλούμαστε σε συνεδρίαση 20/5/24 για πρώτη φορά από αρχή του έτους!!

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες επί των πειθαρχικών παραπτωμάτων. Επιφυλάσσομαι παντός νόμιμου δικαιώματός μου.

Από την Εν ΔελφοίςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου