ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Οι γιατροί στο "Σωτηρία" σπάνε τη σιωπή

Συνέντευξη με τη Μερόπη Μανταίου, γιατρό του νοσοκομείου......


Δεν υπάρ­χει ση­μα­ντι­κό­τε­ρο πράγ­μα αυτή τη στιγ­μή από το να δοθεί ο λόγος στους αν­θρώ­πους που δί­νουν τη μάχη στα νο­σο­κο­μεία. Στους για­τρούς, τους νο­ση­λευ­τές και όλο το υπό­λοι­πο προ­σω­πι­κό, που ήταν και συ­νε­χί­ζουν να είναι αντι­μέ­τω­ποι με την υπο­κρι­σία των εκά­στο­τε κυ­βερ­νή­σε­ων που έχουν οδη­γή­σει το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας σε ένα τέλμα. Η Με­ρό­πη Μα­νταί­ου, για­τρός στο «Σω­τη­ρία», στο οποίο χθες δεν υπήρ­χαν καν μά­σκες για το προ­σω­πι­κό, μας μί­λη­σε για την τρα­γι­κή κα­τά­στα­ση που επι­κρα­τεί στα νο­σο­κο­μεία. Μια κα­τά­στα­ση για την οποία υπάρ­χει από­λυ­τη σιωπή από την πλειο­ψη­φία των με­γά­λων και συ­στη­μι­κών ΜΜΕ. Τα όσα πε­ρι­γρά­φει είναι απί­στευ­τα:
-Πεί­τε μας δυο λόγια για την κα­τά­στα­ση που επι­κρα­τεί αυτή τη στιγ­μή στο "Σω­τη­ρία".
Αυτή τη στιγ­μή νο­ση­λεύ­ο­νται 31 έξω από τις Μο­νά­δες σε κρε­βά­τια αρ­νη­τι­κής πί­ε­σης αλλά και σε κα­νο­νι­κά κρε­βά­τια και 17 δια­σω­λη­νω­μέ­νοι στις δύο Μο­νά­δες που έχει το νο­σο­κο­μείο. Το πρό­γραμ­μα είναι να γίνει όλο το νο­σο­κο­μείο για κο­ρω­νο­ϊό. Να πά­ψου­νε δη­λα­δή να βλέ­πουν τα υπό­λοι­πα πνευ­μο­νο­λο­γι­κά, ήδη οι πα­θο­λό­γοι δεν εφη­με­ρεύ­ου­νε, οι καρ­διο­λό­γοι δεν εφη­με­ρεύ­ου­νε και το πλάνο είναι να με­τα­τρέ­ψου­νε όλες τις κλί­νες σε κλί­νες κο­ρω­νοϊ­ού. Αυτό θα γίνει και στο Ατ­τι­κό, αυτό είναι και το πλάνο. Όμως σε όλα αυτά εί­μα­στε αθω­ρά­κι­στοι! Αυτά που λένε για προ­σλή­ψεις δεν είναι αλή­θεια. Έχου­νε γίνει τέσ­σε­ρις προ­σλή­ψεις για­τρών οι οποί­ες ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες απ’ το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, τις είχαν δια­κό­ψει γι’ αυτό το λόγο, και τώρα τις ξα­να­κά­νουν άρον άρον φέρ­νο­ντας τέσ­σε­ρις για­τρούς στα επεί­γο­ντα. Και τί­πο­τε άλλο! Έχου­νε φέρει με με­τα­κι­νή­σεις από άλλες κλι­νι­κές, από άλλα νο­σο­κο­μεία, εί­κο­σι άτομα υπό­λοι­πο προ­σω­πι­κό νο­ση­λευ­τι­κό, που πάλι δεν επαρ­κεί, γιατί είναι ανεκ­παί­δευ­το. Δεν μπο­ρεί να βά­λεις ένα νο­ση­λευ­τή να δου­λέ­ψει στα επεί­γο­ντα χωρίς να έχει εμπει­ρία ή να δου­λέ­ψει στις Μο­νά­δες Εντα­τι­κής Θε­ρα­πεί­ας (ΜΕΘ). Όλα αυτά είναι μπα­λώ­μα­τα.
-Στις ΜΕΘ ποιες είναι οι συν­θή­κες αυτή τη στιγ­μή;
Μέχρι τώρα έχου­με τε­ρά­στιες ελ­λεί­ψεις. Νέοι για­τροί, του­λά­χι­στον στους πνευ­μο­νο­λό­γους, δεν υπάρ­χουν, γιατί με­τα­να­στεύ­ουν όλοι, φεύ­γουν ολό­κλη­ρα έτη της ια­τρι­κής στο εξω­τε­ρι­κό. Εμείς, δη­λα­δή, στη δική μας κλι­νι­κή, έχου­με έναν πνευ­μο­νο­λό­γο και δύο πα­θο­λό­γους και τρεις νε­α­ρούς ει­δι­κευό­με­νους για­τρούς. Όλοι οι υπό­λοι­ποι εί­μα­στε εξη­ντά­ρη­δες και πα­ρό­μοια είναι η κα­τά­στα­ση σε όλες τις κλι­νι­κές. Το ΕΣΥ έχει γε­ρά­σει, δεν έχει αντι­κα­τα­στα­θεί. Μπα­λώ­νου­νε απλώς τρύ­πες. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είχε μπα­λώ­σει και αυτός τρύ­πες δεν είχε κάνει επαρ­κείς προ­σλή­ψεις. Δεν υπάρ­χει πρω­το­βάθ­μια πε­ρί­θαλ­ψη κα­θό­λου! Δεν έχου­νε γίνει προ­σλή­ψεις. Παλιά πή­γαι­νες στον οι­κο­γε­νεια­κό για­τρό, πλέον είναι ελά­χι­στοι, αυτό είναι γνω­στό. Εί­μα­στε αθω­ρά­κι­στοι τε­λεί­ως σαν τη Λομ­βαρ­δία.
-Τα προ­λη­πτι­κά μέτρα για το προ­σω­πι­κό θε­ω­ρη­τι­κά ποια είναι;
Είναι μια ει­δι­κή στολή από τον Πα­γκό­σμιο Ορ­γα­νι­σμό Υγεί­ας (ΠΟΥ) και εφάρ­μο­σαν οι Κι­νέ­ζοι. Αυτός είναι κα­λύ­πτρα για τα μάτια, είναι μάσκα FPP2 και FPP3 (υψη­λής προ­στα­σί­ας δη­λα­δή) που την Πα­ρα­σκευή το πρωί δεν υπήρ­χα­νε. Την Πέμ­πτη το βράδυ στεί­λα­νε ει­σα­γω­γές τρία πε­ρι­στα­τι­κά που ήτανε ύπο­πτα. Αυτά τα ύπο­πτα τα αντι­με­τω­πί­ζεις, όπως αντι­με­τω­πί­ζεις και τα κα­νο­νι­κά. Ζή­τη­σα μά­σκες υψη­λής προ­στα­σί­ας και δεν είχε! Πήρα τη­λέ­φω­νο τη διευ­θύ­ντρια ια­τρι­κής υπη­ρε­σί­ας και δε μου απά­ντη­σε. Γύρω στις 11:30 πήρα τη­λέ­φω­νο τη διοι­κή­τρια, αφού την έψα­χνα από τις 10:00, η οποία με δια­βε­βαί­ω­σε ότι θα το φρο­ντί­σει, αλλά το πρωί που πήγα στην κλι­νι­κή δεν υπήρ­χα­νε μά­σκες. Έτσι, έγινε και το δη­μο­σιο­ποι­ή­σα­με και βγή­κα­με στα κα­νά­λια.
-Αυτή η κα­ταγ­γε­λία ανα­πα­ρά­χθη­κε πολύ και στα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης.
Εγώ την έκανα επι­κοι­νω­νώ­ντας με τον Πα­πα­νι­κο­λά­ου. Έτσι με τα πολλά, μας έφε­ραν το με­ση­μέ­ρι, όταν είχα φύγει εγώ μετά τις 15:00, 140 μά­σκες. Να συ­νε­χί­σω, υπάρ­χει και ει­δι­κή στολή που είναι αδιά­βρο­χη ολό­σω­μη, πο­δο­νά­ρια, πα­πού­τσια ψηλά αδιά­βρο­χα σα σα­κού­λες που μπαί­νου­νε στα πόδια. Η προ­στα­σία στο κε­φά­λι για να κα­τα­λά­βεις, είναι η προ­στα­σία για τον ίδιο το για­τρό ή τον υγειο­νο­μι­κό που κάνει τον έλεγ­χο. Η υπό­λοι­πη προ­στα­σία είναι για τη δια­σπο­ρά. Πρέ­πει να ντύ­νε­σαι και να γδύ­νε­σαι με ει­δι­κό τρόπο, να έχεις δύο ζευ­γά­ρια γά­ντια. Και πρέ­πει φυ­σι­κά αυτά τα ρούχα να τα αλ­λά­ζεις σε κάθε άρ­ρω­στο, πράγ­μα φυ­σι­κά που δε γί­νε­ται. Εμάς ας πούμε στην κλι­νι­κή μας, είχε φυ­λά­ξει η προϊ­στα­μέ­νη μας από παλιά από το Σαρς κάτι στο­λές και έχου­με. Δεν υπάρ­χου­νε, λοι­πόν, στο­λές και δεν υπάρ­χουν και μά­σκες. Και τι κά­νου­νε οι πο­νη­ροί του ΕΟΔΥ και ο κύ­ριος Τσιό­δρας; Στέλ­νου­νε οδη­γί­ες αλ­λαγ­μέ­νες. Ότι δε χρειά­ζο­νται οι μά­σκες υψη­λής προ­στα­σί­ας και φτά­νου­νε οι απλές χει­ρουρ­γι­κές! Όχι απλώς ψέμα. Είναι αναί­σχυ­ντο αυτό. Αυτό είναι σκάν­δα­λο! Αυτό πρέ­πει να το­νι­στεί. Επί­σης δεν έχει γίνει κάτι για τα πο­δο­νά­ρια. Τα πο­δο­νά­ρια είναι για να μη δια­σπεί­ρεις με τα πόδια σου τον ιό, και μας λένε ότι αρκεί να ψε­κά­ζεις το κάτω μέρος των πα­που­τσιών με ένα απλό αντι­ση­πτι­κό. Κι όμως δεν αρκεί! Γιατί δεν εί­μα­στε κρέας για κα­νό­νια. Γί­νε­ται διαρ­κώς αυτή η κα­τά­στα­ση αλα­λούμ, όπου φο­βά­ται ο ένας, φο­βά­ται και ο άλλος. Μια αδειά­ζουν τη μία κλι­νι­κή, μια αδειά­ζουν την άλλη κλι­νι­κή και προ­σω­πι­κό δεν έχει να δου­λέ­ψει καμία.
-Το υπάρ­χον προ­σω­πι­κό σε τι κα­τά­στα­ση βρί­σκε­ται;
Είναι δια­λυ­μέ­νο! Δεν είναι μόνο οι για­τροί που είναι γε­ρα­σμέ­νοι, είναι και οι νο­ση­λευ­τές το ίδιο. Εί­μα­στε ακόμη στην αρχή και προ­φα­νώς όλοι κά­νουν το σταυ­ρό τους να μη γί­νου­με εδώ πέρα Λομ­βαρ­δία. Γιατί και στη Λομ­βαρ­δία δεν έγινε τυ­χαία αυτό που έγινε. Για να φτά­σουν σε αυτή την κα­τά­στα­ση, από το 2010 μέχρι τώρα έχουν χάσει εβδο­μή­ντα χι­λιά­δες κρε­βά­τια. Τα έχει κλεί­σει η Λέγκα του Βορρά. Τα έχει κλεί­σει ο φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός. Έτσι έφτα­σαν οι Ιτα­λοί σε αυτή την κα­τά­στα­ση και πα­ρα­κα­λά­με να μη γί­νου­με Ιτα­λοί.
-Αυτή τη στιγ­μή το βα­σι­κό πράγ­μα που χρειά­ζο­νται τα νο­σο­κο­μεία τι είναι;
Προ­σω­πι­κό και εξο­πλι­σμό. Τε­λεία. Αυτό χρειά­ζο­νται. Για­τροί, νο­ση­λευ­τές και τραυ­μα­τιο­φο­ρείς. Για να κα­τα­λά­βεις το «Σω­τη­ρία» έχει μια ει­δι­κή κα­τα­νο­μή που μια κλι­νι­κή μπο­ρεί να απέ­χει ένα χι­λιό­με­τρο από την πύλη. Για να βά­λεις κά­ποιον ασθε­νή μέσα, δεν αρκεί να τον βά­λεις σε ασαν­σέρ, αλλά πρέ­πει να τον βά­λεις σε ασθε­νο­φό­ρο για να τον πας σε μια κλι­νι­κή που μπο­ρεί να είναι πιο μα­κριά. Εχθές στη βάρ­διά μου τη βρα­δι­νή, εί­χα­με μόνο ένα ασθε­νο­φό­ρο που κου­βά­λα­γε αυ­τούς τους ασθε­νείς. Ξέ­ρεις τι ση­μαί­νει αυτό; Ότι μπο­ρεί να μπήκε κά­ποιος με κο­ρω­νο­ϊό και μετά να μπήκε κά­ποιος που δεν είχε και να κόλ­λη­σε. Δη­λα­δή, με ένα ασθε­νο­φό­ρο, μπο­ρεί να αντα­πε­ξέλ­θει νο­σο­κο­μείο που αυτή τη στιγ­μή νο­ση­λεύ­ει τα 2/3 των πε­ρι­στα­τι­κών του κο­ρω­νοϊ­ού της Ελ­λά­δας; Επο­μέ­νως, μας έχου­νε κρέας για τα κα­νό­νια και έχει αρ­χί­σει και αγριεύ­ει ο κό­σμος.
-Έχου­νε βγει ανα­κοι­νώ­σεις, έχουν γίνει και πα­ρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας. Ποιος είναι ο κα­λύ­τε­ρος τρό­πος αντί­δρα­σης αυτή τη στιγ­μή;
Εγώ νο­μί­ζω ότι πρέ­πει να αντι­δρά­σου­με και να δη­λώ­σου­με ότι αρ­νιό­μα­στε σε αυτές τις συν­θή­κες να δου­λέ­ψου­με. Και να ακου­στεί αυτό, πράγ­μα πάρα πολύ δύ­σκο­λο γιατί ελέγ­χου­νε τα ΜΜΕ. Ακόμα και να μι­λή­σου­με εμείς δε θα μας ακού­σουν. Δε θα μας αφή­σου­νε να φτά­σου­με. Δεν έχου­με συ­νει­δη­το­ποι­ή­σει ακόμη τι μας συμ­βαί­νει. Παρ’ όλα αυτά η κα­ταγ­γε­λία για τις μά­σκες ακού­στη­κε και χά­ρη­κα πολύ, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ σο­βα­ρό. Είναι το μισό πρό­βλη­μα ακρι­βώς. Όσοι έχουν πρό­σβα­ση και επαφή με τα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης πρέ­πει να δί­νουν την ει­κό­να των υγειο­νο­μι­κών. Εγώ αυτό πι­στεύω. Το κυ­ριό­τε­ρο πρό­βλη­μα της Ελ­λά­δας είναι η γή­ραν­ση. Το γε­ρα­σμέ­νο ΕΣΥ. Αυτοί δεν κά­νου­νε τί­πο­τα για να το ανα­νε­ώ­σου­νε γιατί δεν το θέ­λου­νε. Είναι απλό. Ήδη τώρα ακού­στη­κε, αλλά δεν είναι επι­βε­βαιω­μέ­νο, ότι έχου­νε μη­χα­νή­μα­τα που θα βγά­ζου­νε τη διά­γνω­ση πιο γρή­γο­ρα, αλλά δε θα γίνει κάτι πι­στεύω γιατί όλα τα δια­γνω­στι­κά τεστ δό­θη­καν σε ιδω­τι­κά δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα.
-Μια εκτί­μη­ση για το διά­στη­μα που ανοί­γε­ται μπρο­στά μας;
Δεν εί­μα­στε ακόμη στην κο­ρυ­φή. Και επί­σης, χωρίς να λέω κάτι πρω­τό­τυ­πο, είναι βέ­βαιο ότι υπο­ε­κτι­μού­νται τα κρού­σμα­τα. Ότι είναι του­λά­χι­στον τρι­πλά­σια-τε­τρα­πλά­σια από αυτά που λένε. Αυτό είναι βέ­βαιο. Στο νο­σο­κο­μείο μου αν έρ­θεις εσύ που είσαι νέος και έχεις πυ­ρε­τό, αλλά δεν έχεις ούτε δύ­σπνοια, ούτε είναι πε­ρα­σμέ­νο το οξυ­γό­νο σου, δε σου γί­νε­ται τεστ. Η συμ­βου­λή είναι να κά­τσεις σπίτι σου κα­ρα­ντί­να.
-Έτσι φαί­νο­νται τόσο λίγα και τα κρού­σμα­τα του κο­ρω­νοϊ­ού.
Γι αυτό φαί­νο­νται λίγα, είναι ξε­κά­θα­ρο τι γί­νε­ται. Και μά­λι­στα δεν το κρύ­βου­νε, το κά­νου­νε γιατί «δε μας χρη­σι­μεύ­ει σε κάτι». Πώς δε χρη­σι­μεύ­ει σε κάτι; Αυτοί φο­βού­νται, πρώ­τον τον πα­νι­κό, δεύ­τε­ρον το πο­λι­τι­κό κό­στος και τρί­τον την κα­τάρ­ρευ­ση του ΕΣΥ. Αυτό φο­βού­νται. Το οποίο ΕΣΥ ήταν έτοι­μο να κα­ταρ­ρεύ­σει με μια απλή γρίπη. Όχι με αυτό το πράγ­μα… Τέσ­σε­ρις προ­σλή­ψεις κά­να­νε στο νο­σο­κο­μείο ανα­φο­ράς. Τέσ­σε­ρις! Και με­τα­κι­νή­σα­νε και κά­ποιους για­τρούς μέσα απ’ το πα­νε­πι­στή­μιο. Τί­πο­τα άλλο δεν κά­να­νε. Στις 2000 προ­σλή­ψεις που είχαν ανα­κοι­νώ­σει, δεν υπήρ­χε ούτε μία πρό­σλη­ψη για­τρού. Και επει­δή ει­πώ­θη­κε αυτό στην τη­λε­ό­ρα­ση ανα­γκά­στη­καν να κά­νουν κά­ποιες δη­λώ­σεις ότι θα προ­σλά­βου­νε για­τρούς. Ξαφ­νι­κά εί­πα­νε για 100 για­τρούς, οι οποί­οι είναι και πάλι ψύλ­λοι στα άχυρα. Μι­λά­με ότι το ΕΣΥ έχει ελ­λεί­ψεις της τάξης των 10.000. Και εμείς στο νο­σο­κο­μείο έπρε­πε να έχου­με 150 ει­δι­κευό­με­νους και έχου­με 30! Για να κα­τα­λά­βεις για τι μι­λά­με. Και όλοι μας οι νέοι για­τροί, όλο το σφρί­γος της ια­τρι­κής, γιατί έχου­με κα­λούς για­τρούς, είναι στην Ευ­ρώ­πη. Όλοι. Πάνω από 12.000 για­τροί έχου­νε φύγει.
-Πώς σχο­λιά­ζε­τε τα πα­λα­μά­κια στα μπαλ­κό­νια που πα­ρό­τρυ­νε τον κόσμο η Μα­ρέ­βα Μη­τσο­τά­κη και πολλά κυ­βερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη;
Δεν εί­μα­στε ήρωες, δε θέ­λου­με πα­λα­μά­κια. Εί­μα­στε ερ­γα­ζό­με­νοι και θέ­λου­με να αμοι­βό­μα­στε αξιο­πρε­πώς. Τί­πο­τα άλλο.

5 σχόλια:

 1. Έτσι είναι η κατάσταση τρέχουν και δεν φτάνουν όλοι αυτοί πού λιβάνιζαν την ιδιωτική υγεία. Που είναι τώρα πόσο κοστίζει στο Υγεία Η ΜΕΘ την ημέρα. Μόνο η κα.Βαρδινογιάννη μπορεί να πάει. Να ευχόμαστε να μην χειροτερέψει η κατάσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τα έχει κλεί­σει η Λέγκα του Βορρά. Τα έχει κλεί­σει ο φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός.21 Μαρτίου 2020 - 6:52 μ.μ.


  ..."Γιατί και στη Λομ­βαρ­δία δεν έγινε τυ­χαία αυτό που έγινε. Για να φτά­σουν σε αυτή την κα­τά­στα­ση, από το 2010 μέχρι τώρα έχουν χάσει εβδο­μή­ντα χι­λιά­δες κρε­βά­τια. Τα έχει κλεί­σει η Λέγκα του Βορρά. Τα έχει κλεί­σει ο φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός. Έτσι έφτα­σαν οι Ιτα­λοί σε αυτή την κα­τά­στα­ση και πα­ρα­κα­λά­με να μη γί­νου­με Ιτα­λοί".


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η προπαγάνδα καλά κρατάει
  Για να γίνει πιστευτό ότι η αιτία της υγειονομικής κρίσης, δεν είναι η μνημονιακή πολιτική των περικοπών που διέλυσε το σύστημα υγείας, αλλά δική μας ατομική ευθύνη επειδή, δήθεν δεν ακολουθούμε τις εντολές και πάμε καμιά βόλτα ή δεν πλένουμε καλά τα χεράκια μας.

  Μούφα οι "ουρές" στα διόδια
  Τα στοιχεία που δείχνουν ότι δεν υπήρξε μαζική έξοδος από τους υπεύθυνους των εθνικών οδών

  Νέα Οδός (Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας)
  Από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή έως σήμερα στις 2 μμ, από τα διόδια των Αφιδνών (Νέα Οδός) με κατεύθυνση προς τη Λαμία, πέρασαν 9.900 οχήματα. Το αντίστοιχο διάστημα χθες πέρασαν 9.180 οχήματα (αύξηση διελεύσεων 7,8%). Σε σχέση με την περασμένη Παρασκευή, υπάρχει σαφώς μειωμένη έξοδος, περίπου κατά 27%.

  Ολυμπία Οδός (Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου)
  Η έξοδος από το σταθμό διοδίων της Ελευσίνας μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής είναι στα ίδια επίπεδα με την Πέμπτη αλλά και τις προηγούμενες ημέρες. Σε σχέση με την περασμένη Παρασκευή (13/3) καταγράφεται πτώση 32%.

  Στο ερώτημα γιατί "κάποιοι" είδαν ουρές, οι πραγματικοί λόγοι είναι ότι πλέον λειτουργούν λίγα έως ελάχιστα ταμεία, ή σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο οι λωρίδες με μηχανήματα αυτόματης πληρωμής. Στην Ολυμπία Οδό δεν υπάρχουν πλέον ταμίες, και η διέλευση γίνεται μόνο με e-pass, κέρματα ή ανέπαφη επαφή με κάρτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μα ο Τσιόδρας λέει ότι οι διασωληνωμένοι σε όλη την Ελλάδα είναι 18. Πώς λέει η Κυρία ότι μόνο στο Σωτηρία είναι 17;
  Κάποιος μας κοροιδεύει.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είσαι πλούσιος ή διάσημος; Η πρόσβαση σε τεστ κορονοϊού δεν είναι τόσο δύσκολη21 Μαρτίου 2020 - 10:06 μ.μ.


  Οι έλεγχοι για κορονοϊό αναδεικνύουν τις κοινωνικές ανισότητες

  Είσαι πλούσιος ή διάσημος; Η πρόσβαση σε τεστ κορονοϊού δεν είναι τόσο δύσκολη όσο για τους απλούς πολίτες
  Τόσο στην Ελλάδα όσο και στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών που μάχονται με την πανδημία του κορονοϊού, οι οδηγίες είναι πια γνωστές: «Μην τρέχετε να κάνετε έλεγχο, ακόμη κι αν έχετε ήπια συμπτώματα της νόσου. Καθίστε σπίτι, απομονωθείτε και φροντίστε τον εαυτό σας. Συμπεριφερθείτε σαν να έχετε τον ιό».

  Κι όμως, τόσο εντός της χώρας μας όσο και διεθνώς, οι περιπτώσεις διασήμων και πλουσίων που έχουν σπεύσει να κάνουν έλεγχο, ακόμη και χωρίς να έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, ακόμη και χωρίς να έχουν έρθει σε άμεση επαφή με κάποιον νοσούντα, είναι αρκετές.

  Σύμφωνα με ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας «The Seattle Times», υπάρχει μεγάλος αριθμός ασθενών αλλά και προσωπικού στον τομέα υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε έλεγχο λόγω των περιορισμένων αποθεμάτων. Στη σχετική συζήτηση υποχρεώθηκε να μπει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο κατά πόσον έχουν προτεραιότητα όσοι έχουν καλές διασυνδέσεις. «Πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους» απάντησε και πρόσθεσε: «Αυτό συμβαίνει πράγματι ορισμένες φορές, έχω παρατηρήσει ότι κάποια άτομα έχουν περάσει από έλεγχο αρκετά νωρίς».

  Ανοιχτά θέση πήρε ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο, ο οποίος σε σχετική του ανάρτηση στο Twitter «μάλωσε» την ομάδα του NBA Μπρούκλιν Νετς, η οποία, όπως μερικές ακόμη ομάδες, υπέβαλε σε τεστ το σύνολο των παικτών της. Τέσσερις ήταν θετικοί, ένας είχε συμπτώματα. «Τους ευχόμαστε περαστικά. Αλλά, με κάθε σεβασμό, δεν πρέπει μια ολόκληρη ομάδα NBA να ελέγχεται για τον κορονοϊό Covid-19, τη στιγμή που υπάρχουν ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση οι οποίοι βρίσκονται στην αναμονή για να ελεγχθούν. Οι έλεγχοι δεν πρέπει να είναι για τους πλούσιους, αλλά γιους αρρώστους».

  Για τον Ότσε Μπλάκστοκ, γιατρό στα επείγοντα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, «ο Covid-19 φανερώνει όλες τις κοινωνικές ανιστότητες», ενώ σε ανάρτησή του καταγγέλλει ότι έχει λίγα μόνο τεστ για τους ασθενείς του και πρέπει να περιμένει 5-7 μέρες για τα αποτελέσματα, «όταν οι διάσημοι ελέγχονται με ευκολία και παίρνουν γρήγορα τα αποτελέσματα».

  Ας είμαστε ξεκάθαροι: Ιδανικά, όλες οι χώρες θα είχαν ακολουθήσει το παράδειγμα της Νότιας Κορέας, η οποία είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για το ενδεχόμενο επιδημίας (μετά τον θάνατο 36 ανθρώπων από τον ιό Μers το 2015) και είχε εξοπλιστεί με μεγάλο αριθμό κιτ, γεγονός που της επέτρεψε να ξεκινήσει μια εκστρατεία μαζικών ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα. Ελλείψει προετοιμασίας, ωστόσο, οφείλουν όλοι –πλούσιοι, φτωχοί, διάσημοι ή μη– να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτείας και να δείχνουν φειδώ. Ας συμπεριφερθούμε όλοι σαν να έχουμε τον ιό. Για να μην θρηνήσουμε πολλά ακόμη θύματα.
  Καταγγελία για πώληση 500.000 τεστ στις ΗΠΑ

  Με άρθρο της, την Πέμπτη 19 Μαρτίου, η ιταλική εφημερίδα «Reppublica» κατήγγειλε την πώληση μισού εκατομμυρίου τεστ για τον κορονοϊό από την Ιταλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, κίνηση για την οποία είχε τηρηθεί σιγή ισχύος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τεστ αυτά, τα οποία θα επαρκούσαν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ολόκληρου του Βορρά, στάλθηκαν με στρατιωτικό αεροσκάφος στην αμερικανική πόλη Μέμφις του Τενεσί.

  koutipandoras.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.