ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: πρόσληψη τεσσάρων (4) πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη  τεσσάρων (4) πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι αποκλειστικά με αντίτιμο) περιόδου 2018-2019.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ....
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ   
την πρόσληψη προσωπικού.....
για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2018 – 2019  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  και μέγιστη διάρκεια έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο) με αντίτιμο συνολικού αριθμού τεσσάρων (04)  ατόμων ως εξής: 

Η προκαλούμενη με την παρούσα δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου, αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών. 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Φυσικής Αγωγής της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2. Να έχουν τα προσόντα πρόσληψης και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική απαγόρευση). 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:  
A) Tα στοιχεία που προσκομίζονται είτε πρωτότυπα είτε σε φωτοτυπίες (άρθρο 1 ν.4250/2014), όσα αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Δελφών (Δ.Ε Άμφισσας, Δ.Ε. Ιτέας, Δ.Ε Γαλαξιδίου, Δ.Ε Δελφών, Δ.Ε Δεσφίνας, Δ.Ε Γραβιάς, Δ.Ε Παρνασσού), σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. 
 Β) Ο υποψήφιος δηλώνει ότι:  
  δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη 
  δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα 
   έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής(μόνο για άντρες)  
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας . 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 8. Έγγραφα, που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής . 
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ή απλά φωτοαντίγραφα 

 Κριτήρια Επιλογής - Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων 
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία) προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.
Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Βασικό Πτυχίο:  Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).    Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία. 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες. Διδακτορικό: 1 μονάδα. Επισήμανση: Γ ίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους. 
Εμπειρία Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. 

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120,οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής:
 αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.    
Για την εύρυθμη λειτουργία των Π.Α.γ.Ο. ,στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής:
αρ. μηνών (έως 20 μήνες)Χ  0,05 μονάδες .
 Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.
  Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια 
Πολυτεκνία : Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες.
  Ανήλικα τέκνα : Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. 
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας : (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010). 
 Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει την γονική μέριμνα.  
Επισήμανση:Γί ίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα 
Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή / και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες. Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης. 
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την κρίση του φορέα και την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. με συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαμβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα. 
Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο, εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 10. Για το ποσοστό του 20% των θέσεων ο φορέας υποχρεούται να καταρτίσει ξεχωριστό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων μη προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. όλων των υποψηφίων 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την μοριοδότηση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας  των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) ΦΕΚ1774/Β/17-6-2016). Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δελφών (Ρ. Κοντορήγα 12- Άμφισσα) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δήμου Δελφών   (www.dimosdelfon.gr).  
Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον  αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα, που θα λειτουργήσει το Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Τουρισμού σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον της επιτροπής μοριοδότησης των υποψηφίων του Δήμου Δελφών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δελφών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του Νομού Φωκίδας ή της ανάρτησης της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δελφών, στα γραφεία του Δήμου Δελφών (Δ/νση: Ρ. Κοντορήγα 12 τηλ. 2265072077) καθημερινά από 08.00 π.μ έως 15.00 μ.μ. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του Νομού Φωκίδας πλήρης ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών: 
Ρ. Κοντορήγα 12 και στη δικτυακή πύλη του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και θα συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι προσληφθέντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και κανονισμούς της σύμβασης καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι του Δήμου Δελφών όσον αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν παρέχοντας στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα. 
Για όλα τα Π.Α.γ.Ο. ο αριθμός των αθλουμένων ανά τμήμα κυμαίνεται από 13-25 άτομα. Ειδικά για τα προγράμματα «Άσκηση στην τρίτη ηλικία» και «Άσκηση στην προσχολική ηλικία» ο αριθμός των αθλουμένων ανά τμήμα κυμαίνεται από 8-20 άτομα. 
Σε περίπτωση που τμήμα έχει αριθμό ατόμων μικρότερο των προαναφερθέντων κατώτατων ορίων, συγχωνεύεται με άλλο, ενώ τμήμα με αριθμό ατόμων μεγαλύτερο των προαναφερθέντων ανώτατων ορίων χωρίζεται σε δύο τμήματα. 
Ο αριθμός των ατόμων ανά τμήμα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ύστερα από αντίστοιχο αίτημα του φορέα και έγκριση της Γ.Γ.Α. με βάση τις ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 


                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

                                      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των αναγνωστών που τις δημοσιεύουν.
Το ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Επίσης, επειδή πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο.