ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Πίσω στα παλιά ......ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Παρουσιάζει: ο Βίκτωρ Σαμπώ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΔΗΓΜΑΡΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΕΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ
***********....

Άρθρον 1ον. Παρακαλούνται πάντες και πάσαι, όπως μεθαύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε.ε. κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσιν γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης κομωπόλεως Δημητσάνης.
Άρθρον 2ον. Να δέσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία, τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλωσι την εγχώριον αιδώ της κωμοπόλεως.
Άρθρον 3ον. Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων, οίον και Γ. Χαριτοδιπλωμένον και κτηνών διαφόρων καταγωγών, γένους Τε και φύσεως ή και ανθρωπογύναια ακατάλληλα συμπεριφοράς εις ξένους και κατά την υπερτελουμένην ενθάδε πανήγυριν.
Άρθρον 4ον. Να εμποδισθούν βία το γγάρισμα των όνων και μοσχαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών (κατσουλιών).
Άρθρον 5ον. Και γράψε: Θα τους πεθάνω δι άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, καπνοπώλαι, σιδηροπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες, οπωροπώλαι μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα, να σκευάσουν το δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών και μέτρων προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβάται του Διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 72 της Αστυνομικής ταύτης Διατάξεως και του άρθρου 272 του Π.Ν. περί βλάβης ηθών και τιμής.
Άρθρον  6ον. Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλάσση άνευ αδείας, επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ΄ όλην την διάρκειαν της εορτής του Αγίου Νικολάου,  ωσαύτως η διανυκτέρευσις και η μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλασσίας φλέβας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.
Άρθρον 7ον. Όσοι παρ΄ εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθή ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.
Άρθρον 8ον. Απαγορεύεται το κρυφοκύταγμα εκ παραθύρων, οίκων, ξενοδοχείων, παρά προσώπων αλλοτρίων γενών και εν οδοίς, περιπάτοις, καφενείοις κ.λ.π., εν γένει Δε απαγορεύεται η δευτεροδιάβασις.
Άρθρον 9ον. Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών και τούμπαλιν, έφιπποι ανά τα οδούς και πλατείας, ως και μέγαρα εν τη εγχωρίω ταύτη κωμοπόλει προς αποφυγήν καταπατήσεως παίδων ως εκ της ρυτήρος ελαύνοντας πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον άρρενα τινα σπεύδοντα πσιτ, πσιτ, όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και από ρυτήρος ελαύνουσιν και κατεπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι, άλλην ημέραν θα ασχοληθώ και δια το σπουδαίων τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εν τάξει οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Π.Ν.
Άρθρον 10ον. Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην Λεσχών την δύσιν του ηλίου, των Δε οινοπωλείων την 11ην της νυκτός, των Δε θεμάτων την 12ην του μεσονυκτίου, πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας, θεατρικής σκηνής, την πρωϊαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
Άρθρον 11ον. Απαγορεύεται μεθαύριον Πέμπτην εορτήν του Αγίου Νικολάου να τεθώσιν εις τα εξ ων συνετέθησαν.
Άρθρον 12ον. Απαγορεύται η διοχέτευσις ακαθάρτων υδάτων και άλλων υλών, επιβλαβών τη δημοτική εγχωρία υγεία και επιτρέπεται το ρίξιμον τούτων εν τη θαλάσση μεθ απάντων των συλλεχθέντων σκουπιδιών, μερίμνη της εγχωρίου δημοτικής αρχής καθισταμένης παρ΄ ημών υπευθύνου.
Άρθρον 13ον. Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και των συν αυτώ ευρισκομένων ατόμων χάριν της τηρήσεως αναψυχής.
Άρθρον 14ον. Μεθαύριον Πέμπτην και ώρα 10 π.μ. θέλει τελεσθή εν τη εκκλησία τελετή πανηγύρεων, εν η δέον να παρευρεθώσιν άπασαι αι αρχαί του τόπου, πάρεδρος, σύμβουλοι, κλητήρες της κοινότητος, και ηγουμένου εμού ως αστυπαρασημοφορία, άπαντες Δε οι χωρικοί θέλουσι κατανεμηθή και εν μεγάλη στολή και λάβει θέσεις και εις τα καλλιτέρας μάλιστα. Αι Δε αρχαί όπισθεν εμού, όστις θα φέρω φουφούλες, το τοπικόν επίσημον ένδυμα μου.
Άρθρον 15ον. Ελλείψει μουσικής, μερίμνη του Δημοτικού παρέδρου, θέλουσι παιανίση τα εγχώρια όργανα ενθάδε και ακολούθως επιδοθώσι εις διακέδασιν ήσυχον και λιτόν φαγοπότιον, μετά Δε επισκεφθήσονται εμέ εν των Καταστήματι μου οι Δε χωρικοί ελλείψει αεριοφώτος θέλουσι ανάψει μικράς ανευλαβείς και ανεπιζημίους πυρκαϊάς δια ξηρών πουρναρίων ανά τας οδούς εν οις περιπατούντες θα φέρωσι κόκκινα φανάρια.
Άρθρον 16ον. Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμούτσουνης, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις των ρινών, δια των χειρών, και κάτι άλλα, επιτρεπομένων εν απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι παπούδες μας.
Άρθρον 17ον. Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι΄ αερίων παρ΄ αυτών  εξερχομένων, οι γέλωτες και το πέξιμον του κρέατος των.
Άρθρον 18ον. Περί την μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυσνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περενοσπόρου, ποδάγρας, ακρίδων  κ.λ.π.
Η εκτέλεσις ανατίθεται εις τα υπ΄ εμέ όργανα.
Δημητσάνη τη 3/12/1853
Ο Αστυνομεύων
Εμμανουήλ Λαγουδάκης
Ενωματάρχης
 Η ορθογραφία είναι εκείνη του βιβλίου από το οποίο αντιγράφηκε
http://www.polineri.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.