Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών η μεταφορά των μαθητών της Δ.Ε. Παρνασσού στο Γυμνάσιο Αμφίκλειας.

Με 1ο θέμα την μεταφορά των μαθητών της ΔΕ Παρνασσού στο Γυμνάσιο Αμφίκλειας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στις 18 Δεκεμβρίου 2017, την Δευτέρα στις
18.30΄  με θέματα:....

1. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για το ζήτημα της απόφασης του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης περί εγγραφής και μεταφοράς των
μαθητών της Δ.Ε. Παρνασσού στο Γυμνάσιο Αμφίκλειας. (Εισηγητής: κ.
Δήμαρχος).
2. Καταλογισμός δικαιώματος του άρθρου 12 Β.Δ./τος 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171
Α΄/1958) εις βάρος της ΕΥΔΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
3. Αποδοχή αιτήματος καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ Άμφισσας για την πρακτική άσκησή
τους στους μουσειακούς χώρους του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος
Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
4. Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών (ημερησίων και νυχτερινών), νυχτερινής
πέραν της υποχρεωτικής και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής (νυχτερινών εργασίμων ημερών και νυχτερινών και ημερησίων
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) του μόνιμου προσωπικού και προσωπικού
ΙΔΑΧ της Δνσης Περιβάλλοντος και Πολ. Προστασίας(Εκτός Τμήματος Ύδρευσης,
Άρδευσης και Αποχέτευσης) για το 2018. (Eισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου,
προϊστάμενος ΔΣ/νσης Περιβάλλοντος).
5. Tροποποίηση (10η) Τεχνικού Προγράμματος. (Εισάγεται από την Εκτελεστική
Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
6. Διόρθωση της αριθ. 462/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Τ.Π. Δήμου Δελφών».
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
7. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ» από το Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και τον άξονα
προτεραιότητας 03Σ με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης
Περιουσίας» (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών
Υπηρεσιών).
10. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
11. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, που αφορούν ανείσπρακτα δημοτικά τέλη και
ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
12. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
13. Συγκρότηση επιτροπών έτους 2018 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για
την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμήθειας. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
14. Συγκρότηση επιτροπών έτους 2018 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για
την παραλαβή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
15. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών έτους 2017
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
16. Τροποποίηση της αριθ. 297/2017 απόφασης ΔΣ, για τη διοργάνωση σειράς
ντοκιμαντέρ για παιδιά, εφήβους, γονείς – Kinderdocs. (Εισηγήτρια: κ.
Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας).
17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. (Εισηγήτρια: κ.
Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας).
18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή στον 3ο κύκλο σεμιναρίων
τουριστικής και πολιτιστικής διαχείρισης. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα
Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας).
19. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικονομικού έτους
2016, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την
επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά
Φαρδέλλου, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
20. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικονομικού έτους
2016, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την
επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.
(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας,
Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
21. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικονομικού έτους
2016, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την
επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγήτρια: κ.
Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και
Κληροδοτημάτων).
22. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικονομικού έτους
2016, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την
επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά
Φαρδέλλου, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
23. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ.
(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας,
Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
24. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ
ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος
Τμ. Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
25. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Χ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Τμ.
Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
26. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΟΥΪΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Τμ. Εσόδων,
Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
27. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο
Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΡΑΣΑΚΗ. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Τμ. Εσόδων,
Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
28. Αναπροσαρμογή (μείωση) μισθώματος της επιχείρησης “ANI CLUB PRIVE
SOLARIUM» σε ακίνητο ιδιοκτησίας Κεφαλαίου Αυτ/λούς Διαχ/σης
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγήτρια: κ.
Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και
Κληροδοτημάτων).
29. Λήψη απόφασης για την προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων και οργάνων
εξοπλισμού του Λυκείου Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ. ΓΕΡΑΣΑΚΗ. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,
υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
30. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο Αυτ/λούς
Διαχ/σης ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια; Κ. Δέσποινα
Γκαβογιάννη,υπάλληλος Τμ.Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
31. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 για το Κεφάλαιο Αυτ/λούς
Διαχ/σης ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚ.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια; Κ. Δέσποινα
Γκαβογιάννη,υπάλληλος Τμ.Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
32. Λήψη απόφασης για απευθείας εκμίσθωση ελαιοκτημάτων ιδιοκτησίας των
κληροδοτημάτων του Δήμου Δελφών Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ, ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ και
Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια; Κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,υπάλληλος Τμ.Εσόδων,
Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
33. Λήψη απόφασης για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του
κληροδοτήματος Γ.ΜΑΚΕΔΩΝ της Τ.Κ. Κίρρας. (Εισηγήτρια; Κ. Δέσποινα
Γκαβογιάννη,υπάλληλος Τμ.Εσόδων, Περιουσίας, Δωρεών και Κληροδοτημάτων).
34. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΧΡΙΣΣΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη
Δ.Τ.Υ.).
35. Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και τρόπου υλοποίησης
αυτής. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
36. Τροποποίηση της 241/6-6-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
37. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή οδού
πρόσβασης προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Άμφισσας του
ΤΕΙ Λαμίας». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
38. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου
Κίρρας». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
39. Ανάκληση της 311/31.7.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και
έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Ορθή Επανάληψη) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
«Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κίρρας». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου,
αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
40. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ «ΜΑΚΕΔΩΝ» ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΙΡΡΑΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ» και ορισμός μελών στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισηγήτρια:
κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
41. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ» (Αρ. μελ. 30/2017) και
καθορισμός τρόπου υλοποίησης. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν.
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
42. Έγκριση παράτασης προθεσμίας (3η) της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
(MIS 5001154)». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
43. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού μέχρι
1.000.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2018. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου,
αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
44. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα φιλοξενίας Νορβηγού Πρέσβη. (Εισηγητής:
κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
45. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου περιοδικής
βάσης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
46. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΔΚ Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
47. Αποδοχή αιτήματος για την υποστήριξη της ταινίας «ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ». (Εισηγητής: κ.
Δήμαρχος).
48. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας
Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και τον «Δήμο Δελφών» για την υλοποίηση της Πράξης ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, που αφορά σε δίκτυο μονοπατιών στο Δήμο μας,
προϋπολογισμού 50.000,00 €. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
49. Έγκριση Διαχειριστικού Σχεδίου Ελαιώνα Άμφισσας. (Εισάγεται από την
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
50. Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της Δ.Κ. Άμφισσας.
(Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. κ. Αριστείδης
Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
51. Λήψη απόφασης βεβαίωσης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του 5ου
αρνητικού λογαριασμού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
– ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ.
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
52. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής, έτους 2018, της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Διονύσιος Μπουλούτας,
Δ.Σ. και Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών).
53. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή,
εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
54. Κατανομή πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και δαπάνη
για σχολική τροχονόμο. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος
ΔΕΠ).
55. Λήψη ψηφίσματος διαμαρτυρίας ΔΚ Γαλαξιδίου για την λειτουργία (2) εργάσιμων
ημερών της εβδομάδας της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος
Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
56. Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου της Β΄/θμιας Σχολικής
Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
57. Έγκριση προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
στο Δήμο Δελφών περιόδου 2017-2018. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος
Αντιδήμαρχος).
58. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ οικ. έτους 2018 - έγκριση πίνακα
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018 και ένταξή του στο
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Δελφών έτους 2018. (Εισηγητής:
κ. Μίχος Νεκτάριος, Αντιδήμαρχος).
59. Έγκριση παραχώρησης χώρου εντός Δημοτικού Κτιρίου Τ.Κ. Δελφών στο
Χορευτικό – Λαογραφικό Σύλλογο Δελφών «Η ΛΕΚΑΡΙΑ». (Εισηγητής: κ. Λουκάς
Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
60. Λήψη απόφασης μετονομασίας πλατείας της Τ.Κ. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ.
Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
61. Λήψη απόφασης μετονομασίας οδού της Δ.Κ. Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ.
Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
62. Λήψη απόφασης μετονομασίας οδών της Τ.Κ. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ.
Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
63. Λήψη απόφασης μετονομασίας οδού της Τ.Κ. Επταλόφου. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης
Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
64. Λήψη απόφασης μετονομασίας οδού της Τ.Κ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς
Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου