ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

1908: ΣΟΥΒΑΛΑ (ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ) Εγκαταλελειμμένη γεωργία


(Αρθρο της εφημερίδας Σκριπ της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1908)
ΣΟΥΒΑΛΑ (Παρνασσίδος) 22 Οκτωβρίου (του ανταποκριτού μας).- Άπο έτους είς έτος και από ημέρας είς ημέραν η χώρα κύπτει υπό το βάρος δυσβάστακτου χρέους και η φορολογία έφθασεν είς το απροχώρητον,....
 φόροι δε άπαξ επιβληθέντες, έμειναν διαρκώς, διότι η παραγωγή δεν επαρκεί προς πληρωμήν τοσούτων τόκων ως εκ της στασιμότητος αυτής, ενώ τα βάρη αυξάνουσιν επαισθήτως και αι δυνάμεις του παραγωγού εξηντλήθησαν, μη δυναμένου αφ` εαυτού να παραγάγη πλείονα και δεν αναμένομεν άλλο παρά ν` ακούσωμεν από του στόματος των γεωργών ότι εστείρευσαν όλαι αι πηγαί και δεν έχομεν να πληρώσωμεν φόρους. Φωνή απελπιστική σημαίνουσα τον επικείμενον θάνατον της Πολιτείας.

Εγκαταλελειμμένη, ως είναι σήμερον, η παραγωγική δύναμις της χώρας, απεριποίητος, αβοήθητος, στάσιμος, αφίνει την φοβεράν εντύπωσιν της παλαιάς εποχής, οπότε ελογίζετο η χώρα απρόσιτος, καθώς οι Ενετοί εχαρακτήριζον τας χώρας εκείνας τας οποίας εθεώρουν βάρος και ουχί ωφέλειαν, τας εκήρυττον αναξίας της προστασίας των και τας άφινον εις την διάκρισιν του τυχόντος. Αλλά ο τόπος ημών δεν είνε καταδεδικασμένος εις διηνεκή ακαρπίαν, δεν είνε τόπος ένθα ο ήλιος δεν φαίνεται ποτε δύων, είνε τόπος ανεκτίμητος και λίαν παραγωγικός . Αρκεί μόνον μικρόν βήμα επί τα πρόσω επί της καλλιεργητής μεθόδου. Αλλά μήπως εισήχθησαν εις τον τόπον μας νέα προιόντα ή νέα φυτά, των οποίων η ποικιλία να διαθέτη τον ανθρώπινον νούν εις λίαν δεδικαιολογημένην έκστασιν. Απ` εναντίας, ότι γίνεται σήμερον γίνεται άνευ επιστημονικής καλλιεργικής μεθόδου, άωευ γνώσεως γεωργικής. Αλλά και μήπως ημπορεί τις να βγάλη την παχυλήν πλάνην εις ήν είνε βυθισμένος ο σημερινός γεωργόςτων μικρών ιδίως χωριών; Πρέπει λοιπόν να επέλθη κάποια γεωργική μεταρρύθμισις δια να ημπορέση ωα επέλθη βελτίωσις της επι της εγκαταλελειμμένης ήδη γεωργίας.
Κοινωφελές έργον: Άξιοι παντός επαίνου είνε οι ενταύθα πληρεξούσιοι Σουβάλας οίτινες προέβησαν εις κοινωφελές έργον. Απηγόρευσαν δι` αστυνομικής διατάξεως την νομήν του παρα την ``Μεγάλην Ράχην`` μικρού δάσους , την εμπροσθίαν πλευράν αυτής την συνεχομένην με την περιφέρειαν του χωριού, δια της απαγορεύσεως δε αυτής εις διάστημα ολίγων ετών θα έχωμεν ρομαντικόν δάσος πλησίον του χωριού.
Θα έχωμεν έλλειψιν άρτου: Πάσαν άλλην πτώχειαν επεριμέναμεν ουχί και την έλλειψιν άρτου, ο εκ Δαδίου έμπορος Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου ηγόρασε παρα των κτηματιών Σουβάλας και Αγόριανης όλον τον αραβόσιτον και φασόλια, συμποσούμενα εις 40 χιλιάδας οκάδας, τα μόνα προιόντα των δ΄θο τούτων χωρίων. Και άλλοτε επωλούντο αρκεταί χιλιάδες αραβοσίτου, αλλ` επωλείτω ο επι πλέον της χρήσεως των δύο χωρίων. Ήδη όμως αναμένομεν τον εξ` ασιτίας θάνατον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ