Προσφατες Αναρτησεις

Translate

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΑΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η Απόφαση Δημάρχου Δελφών περί ορισμού Αντιδημάρχων & τη Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 Ν.3852/2010).
Μέχρι της 31/8/2019 η θητεία των νέων Αντιδημάρχων.
Παραμένουν οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι εκτός του κ. Μολιώτη Νικ. του οποίου η αντικατάσταση ήταν αναμενόμενη.
Στην θέση του ο Γιάννης Γεωργίου από την Μαριολάτα της ΔΕ Γραβιάς......

Στην πολεοδομία οι αρμοδιότητες στην κα. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Δελφών......
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Δελφών, με θητεία μέχρι την τριακοστή πρώτη του μήνα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννιά (31η /08/2019), μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω: 

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δελφών τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Λουκά Αναγνωστόπουλο, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2 Α.1 Την καθ’ ύλην αρμοδιότητά του της εποπτείας και ευθύνης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, {άρθρο 18 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. Προκειμένου να ασκεί την καθ’ ύλην αρμοδιότητά του, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να:
 Ι. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
 ΙΙ. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του. 
ΙΙΙ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους στις υπηρεσίες ευθύνης του. 
ΙV. Συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν κάθε είδους προμήθειες και παροχή υπηρεσιών του Δήμου Δελφών. 
V. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 Α.2 Την προεδρεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010. Α.3 Την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητα Δελφών. Προκειμένου να ασκεί την κατά τόπο αρμοδιότητά του, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 3 
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου.
 ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

 Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δελφών τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Αριστείδη Αγγελόπουλο, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:
 Β.1 Την καθ’ ύλην αρμοδιότητά του της εποπτείας και ευθύνης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας {άρθρο 15 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. Προκειμένου να ασκεί την καθ’ ύλην αρμοδιότητά του, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
Ι. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
ΙΙ. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του.
 ΙΙΙ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους στις υπηρεσίες ευθύνης του.
 ΙV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει. 
Β.2 Την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας. Προκειμένου να ασκεί την κατά τόπο αρμοδιότητά του, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
γ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές 4 υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
ε) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου.
 στ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 ζ) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα. 
η) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

 Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δελφών, την δημοτική σύμβουλο, κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, μεταβιβάζοντας σε αυτήν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω: 
Γ.1. Τις κάτωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητές του: 
1. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Εμπορίου, Καταστημάτων και Επιχειρήσεων {άρθρο 10 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. 
2. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Κτηνοτροφίας {άρθρο 11 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. 3. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης), {άρθρο 13 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. Προκειμένου να ασκεί τις καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητες, η Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
Ι. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας της.
 ΙΙ. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης της. 
ΙΙΙ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους στις υπηρεσίες ευθύνης της.
 ΙV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει. 
 Γ.2 Την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητα Ιτέας. Προκειμένου να ασκεί την κατά τόπο αρμοδιότητά της, η Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας της.
 β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου. 
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
 θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου. 

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δελφών, την δημοτική σύμβουλο, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, μεταβιβάζοντας σε αυτήν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:
 Δ.1. Την καθ’ ύλην αρμοδιότητά του της εποπτείας και ευθύνης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας {άρθρο 14 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. Προκειμένου να ασκεί την καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητά του, η Αντιδήμαρχος οφείλει να: Ι. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας της. 
 ΙΙ. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης της. 
ΙΙΙ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους στις υπηρεσίες ευθύνης της.
ΙV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει. 
Δ.2 Την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητα Καλλιέων. Προκειμένου να ασκεί την κατά τόπο αρμοδιότητά του, η Αντιδήμαρχος οφείλει να:
 α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
στ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 
ζ) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα. 
η) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

 Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δελφών, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Νεκτάριο Μίχο, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω: 
Ε.1. Τις κάτωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητές του: 
1. Την εποπτεία και ευθύνη του του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς {άρθρο 16 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. 
 2. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού {άρθρο 12 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. Προκειμένου να ασκεί τις καθ’ ύλην αυτές αρμοδιότητές του, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
Ι. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
ΙΙ. Υπογράφει τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του.
 ΙΙΙ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους στις υπηρεσίες ευθύνης του.
 ΙV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει. 

Ε.2 Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010.
 Ε.3 Την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας. Προκειμένου να ασκεί την κατά τόπο αρμοδιότητά του, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
ε) Συνεργάζεται με τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της. στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου. 
 ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα. 
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου.

 ΣΤ. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δελφών, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Αθανάσιο Τσονάκα, μεταβιβάζοντας σε αυτόν την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου. Προκειμένου να ασκεί την κατά τόπο αρμοδιότητά του, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να:
 α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου.
 ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα. 
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου. 

Ζ. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δελφών, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Ιωάννη Γεωργίου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν την κατά τόπο αρμοδιότητά του στις Δημοτικές Ενότητές Γραβιάς και Παρνασσού. Προκειμένου να ασκεί την κατά τόπο αρμοδιότητά του στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να:
 α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου. 
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα. 
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στους ως άνω ορισθέντες αντιδημάρχους και περιλαμβάνουν τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, βεβαιώσεων, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 
3. Στις περιπτώσεις που οι προμήθειες ή η παροχή υπηρεσιών αφορούν περισσότερες από μία υπηρεσίες του Δήμου, αλλά ανατίθενται συνολικά, τις αρμοδιότητες του Δημάρχου ασκεί ο καθ’ ύλην αρμόδιος αντιδήμαρχος στην υπηρεσία ευθύνης του οποίου αναλογεί το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, ο οποίος υπογράφει και δημοσιεύει τις διακηρύξεις των διαγωνισμών και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις. 
4. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. 
5. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων: - τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αριστείδη Αγγελόπουλου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Τσονάκας. 
- τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Τριανταφυλλιάς Πιλάλα-Τσακίρη, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος, κ Λουκάς Αναγνωστόπουλος. 
- τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Τσονάκα, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος. 
- τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος. 
- τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νεκτάριου Μίχου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος, κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη.
 - τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Γεωργίου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μαρία Ανδρεοπούλου. 
- τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μαρίας Ανδρεοπούλου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γεωργίου. 
6. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αριστείδη Αγγελόπουλο. 
7. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων που ασκούν την κατά τόπον αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε έκαστη δημοτική ενότητα του Δήμου Δελφών, για το διάστημα που απουσιάζουν ή κωλύονται, την συγκεκριμένη αρμοδιότητα διατηρεί και θα ασκεί ο Δήμαρχος. 
8. Η άσκηση των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων του Δημάρχου από τους συγκεκριμένους Αντιδημάρχους αρχίζει από σήμερα, πρώτη ημέρα του μήνα Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (01η /03/2017) έως τη λήξη της θητείας τους, δηλαδή μέχρι την τριακοστή πρώτη ημέρα του μήνα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (31η /08/2019).
 9. Την αντιμισθία του Αντιδημάρχου θα λαμβάνουν, κατ’ άρθρο 3 παρ. 3ε΄ και 3 στ΄ του Ν.4051/2012, οι Αντιδήμαρχοι, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, κ. Νεκτάριος Μίχος, και κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος. 
10. Ο Δήμαρχος διατηρεί την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του:
  Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών {άρθρο 17 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. Στον συγκεκριμένο τομέα διατηρούνται οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δελφών κ. Ηλία Θεοφάνη με την αρ. οικ. 17893/22- 07-2016 απόφαση Δημάρχου Δελφών. 
 Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών {άρθρο 19 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. 
 την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής {άρθρο 9 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. 
 Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), {άρθρο 20 τους ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 2185/Β΄/29.09.2011) του Δήμου Δελφών}. 
 11. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες δημάρχου κατά την ισχύουσα νομοθεσία και κατά τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, που δε μεταβιβάζονται με την παρούσα Απόφαση ή δε θα μεταβιβαστούν με μεταγενέστερη Απόφαση Δημάρχου, ασκούνται αποκλειστικά από το Δήμαρχο Δελφών. 
12. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

12 σχόλια:

 1. ΚΡΙΜΑ !!!!!! ΤΟΣΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ???
  ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗΔΕΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ!!! ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΦΑ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έφυγε ο ξερόλας? γιατι ρε Παναγιωτόπουλε μας το έκανες αυτό? Εκεί που έπαιρναν τα χωριά μας να αλλάξουν? Τώρα που γέμισαν οι δρόμοι λακούβες. Μια πυροσβεστική μας απέμεινε και δεν πρόλαβε να την ξαποστείλει κιαυτή. Τώρα με ποιόν θα ασχολούμαστε? Μας έκοψες και την διασκέδαση, δεν μας απέμεινε τίποτα. Βρε ούστ!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΛΟ ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ ,ΟΧΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ,ΜΟΝΟ ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΕ ΨΗΦΙΣΩ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. " Έχασε η Πόλη μάλαμα και η Βενετιά βελόνι " !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Βρε βρε τι ακουνε τα αυτια μου θα ψηφισετε τον Παναγιωτοπουλο τωρα που εφυγε ο Μολιωτης;Τι θα αλλαξει σ`αυτον τον τοπο;Ξενος να`ναι και οποιος να`ναι.Αντε να δουμε τι θα κανει η Μαιρουλα με την παρεα της καλυτερα απο τον συνχωριανο μας.υ.γ.καλορυζικος ο καινουργιος Αντιδημαρχος να τον χαιρεστε......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πετάλωνα στα Σάλωνα
  τη μαύρη μου φοράδα
  το wi fi άνοιξα
  για νέα απ τη Σουβάλα,
  στο blog αμέσως διάβασα
  τα άσχημα μαντάτα,
  το παλικάρι έδιωξαν
  πήρε μιαν άλλη στράτα.
  Μπας κι έφταιξε ο δρόμος μας
  που χάλασε αμέσως,
  μήπως η μετακόμιση
  που πήρε ένα έτος?
  Μπορεί και τα πολλά λεφτά
  που χάλασε εφέτος,
  για καρναβάλια άρματα
  φασόλια και παράτες?
  Άδικο είναι χωριανοί
  το φέρσιμο ετούτο,
  κρίμα καλέ μας δήμαρχε
  μας έκοψες τα πόδια,
  ποιος θα συντάσσει έγγραφα
  και αναφορές για βόδια?
  ποιος θα καμώνει επιτροπές
  βραβεύσεις για χαχόλους?
  Εμείς τι θα απογίνουμε
  λόγιοι και ποιητάδες
  στην ξενιτιά θα φύγουμε
  να γράφουμε καντάδες,
  για κάποιον όμοιο άρχοντα
  ίσως υπάρχει κι άλλος.
  Δεν είμαι πάντως σίγουρος
  η πείρα μου το λέει,
  σύμβουλος που εκλέχτηκε
  χωριό να τιμωρήσει,
  δεν πρόκειται να ξαναβρείς
  ο κόσμος να γυρίσει.
  -Ζ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΒΑΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΘΩ ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΜΟΥ

  ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΑΛΩΝΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΠΩ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΟΥ.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΜΟΥ.

  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΕΚΛΑΤΟΥΡΑ,
  ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΣΑΝ ΣΑΒΟΥΡΑ.

  ΖΥΝΤΡΟΦΕ ΝΙΚΟ ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΕΣΑΙ
  ΘΑ ΡΘΕΙ Η ΜΕΡΑ Η ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΚΑΥΧΙΕΣΑΙ.  Ο ΜΙΚΡΟΣ "Ζ"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μετά τον αντιδήμαρχο
   τι νέο ήταν κι αυτό
   αίφνης στο blog εδιάβασα
   για ενα μικρό Ζορρό.
   Αναρωτιέμαι ολημερίς
   είναι δικός μου γιός?
   ποιανού μεγάλου έρωτα
   είναι αυτός καρπός?
   -Ζ-

   Διαγραφή
 9. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΑΙΔΙ

  Ήταν πρωί του Μάρτη κοντά στη χαραυγή
  Βγήκα να πάρω ανάσα στην νοτισμένη γή
  Ένα χωριό χτυπιέται σπαρακτικά θρηνεί
  Σπάσε καρδιά μου εδιώχθη τ΄ ακίνητο παιδί .

  Είχε πολλές ιδέες κι όλες του στα σκαριά
  Μα η ουσία εχάθη μες΄στα πολλά χαρτιά
  Ανάθεμα την ώρα κατάρα στη στιγμή
  Που διωξαν οι οχτροί μας τ΄ακίνητο παιδί

  Μον΄ να ΄ταν ξεχασμένο στου Δήμαρχου το πλάϊ
  Και μόνο από πένα και ρίμα να ΄χε πάει
  Κι από σκοτούρες κι έννοιες που είχε επωμιστεί
  Θα ΄ταν τιμή που χάσαμε τ΄ ακίνητο παιδί .

  Δημοτικιά μου αγάπη αιώνια εγώ θα κλαίω
  ό τι δεν το κατάφερες για πάντα θα στο λέω
  Γιατί όλα αυτά τα έργα που θα ΄κανες εσύ
  Πάλι καλά που χάσαμε τ΄ ακίνητο παιδί

  Ωραία που ΄ναι η ώρα χαρούμενη στιγμή
  Που διώξαν οι από πάνω τ΄ακίνητο παιδί (δις)

  Brendan Behan (1923-1964)
  Ιρλανδός ποιητής, μυθιστοριογράφος,
  θεατρικός συγγραφέας και διηγηματογράφος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Brendan Behan", ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ !!!!!!!! στο πνεύμα σας. Μαρία Η .....Μαγδαληνή

   Διαγραφή
 10. Τ΄ήταν αυτό που πάθαμε
  φίλοι αγαπημένοι.
  Αλλάξαν τον λεβέντη μας
  κ'είμαστ'απελπισμένοι!

  Τα έργα έμειναν μισά,
  πάει το στήριγμά μας.
  Το Μάρτη μήνα ο Δήμαρχος
  γκρέμισε τα όνειρά μας!

  Πώς πήρε τέτοια απόφαση,
  πώς βάσταξε η καρδιά του.
  Μετά την τόση προσφορά,
  τον έβαλε στη γωνιά του!

  Ώρα καλή αντιδήμαρχε
  και του χωριού καμάρι!
  Ο κόσμος πάντα θα μιλά,
  για τη δική σου "χάρη"!


  Τω Απράγμονι
  (κατά το "Τω κρατίστω, Μεγ.Αλέξανδρος)

  Μαρία Η......Μαγδαληνή

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.