ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΚΤΗ

Με απόφαση του Δημάρχου Αμφίκλειας Ελάτειας κ. Γώγου ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου με θητεία από 13-3- 2017 έως 31/08/2019.
 Αναπληρωτής ∆ηµάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου, τις αρµοδιότητές του θα ασκεί η αναπληρωτής ∆ηµάρχου κ. Στιβακτή Αθανασία του Πλούταρχου.
Αναλυτικά η απόφαση :.....


Ο ∆ήµαρχος Αµφίκλειας- Ελάτειας

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Α. Ορίζει τους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Αµφίκλειας- Ελάτειας, µε θητεία (δυόµιση ετών) εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, ήτοι από 13-3- 2017 έως 31/08/2019, µεταβιβάζοντας σε αυτούς µε δική τους ευθύνη συγκεκριµένες αρµοδιότητες του, όπως παρακάτω:
Α.1. Ορίζει Αντιδήµαρχο Οικονοµικών χωρίς αντιµισθία την ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Στιβακτή Αθανασία του Πλούταρχου και της µεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
 1. Την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των αρµοδιοτήτων των Οικονοµικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο ∆ήµος όπως προβλέπεται:
α) από το άρθρο 75 και όλα τα επόµενα του Κ.∆.∆. 3463/2006 και
β) από το άρθρο 94 και όλα τα επόµενα του νόµου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
 1. Την οργάνωση – την διοίκηση και την εύρυθµη λειτουργία των Οικονοµικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναµικού) όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε τον Κ.∆.∆. 3463/2006 και τον νόµο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Το σχεδιασµό – εφαρµογή και εποπτεία ∆ιαφάνειας & της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του ∆ήµου,
 3. την προεδρία της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρµοδιότητας του.
 4. την ευθύνη για την κατοχύρωση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου. Ειδικότερα σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ∆ήµου έχει την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1.Αυτοτελές τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Γραφείο Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών
β) Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου
Α.2. Ορίζει Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής µε αντιµισθία τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκιώνη Κων/νο του Γεωργίου και του µεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
 1. Την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των αρµοδιοτήτων Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, αυτών που ασκεί ο ∆ήµος όπως προβλέπεται:
α) από το άρθρο 75 και όλα τα επόµενα του Κ.∆.∆. 3463/2006 και
β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόµενα του νόµου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασµό – εφαρµογή και εποπτεία ∆ιαφάνειας & της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του ∆ήµου,
 1. την προεδρία της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρµοδιότητας του.
Ειδικότερα σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ∆ήµου έχει την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 1. Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
β) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
Β. Τις εξής κατά τόπο αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής περιφέρειας της δηµοτικής ενότητας Αµφίκλειας: (όπως προβλέπονται από τον νόµο 3852/2010 άρθρο 59 αριθµός 4 του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
 1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.
 2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.
 3. Επικουρεί τους αρµόδιους αντιδηµάρχους και τον ∆ήµαρχο για τα τοπικά προβλήµατα της δηµοτικής ενότητας Αµφίκλειας
 4. Συνεργάζεται µε τους προέδρους της δηµοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Α.3. Ορίζει Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών µε αντιµισθία τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Λαπατσάνη Ζήσιµο του Γεωργίου και του µεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
 1. Την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των αρµοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο ∆ήµος όπως προβλέπεται:
α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόµενα του Κ.∆.∆. 3463/2006 και
β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόµενα του νόµου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασµό – εφαρµογή και εποπτεία ∆ιαφάνειας & της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του ∆ήµου,
 1. την προεδρία της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρµοδιότητας του.
Ειδικότερα σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ∆ήµου έχει την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 1. Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών και πολεοδοµίας που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία
α) Γραφείο Πολεοδοµίας
β) Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών
γ) Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Ενέργειας
δ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Άρδευσης.
Β. Τις εξής κατά τόπο αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής περιφέρειας της δηµοτικής ενότητας Ελάτειας: (όπως προβλέπονται από τον νόµο 3852/2010 άρθρο 59 αριθµός 4 του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
 1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.
 2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.
 3. Επικουρεί τους αρµόδιους αντιδηµάρχους και τον ∆ήµαρχο για τα τοπικά προβλήµατα της δηµοτικής ενότητας Ελάτειας
 4. Συνεργάζεται µε τους προέδρους της δηµοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Α.4. Ορίζει Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού χωρίς αντιµισθία τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Βαίτσο Χρήστο του Αθανασίου και του µεταβιβάζει,
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1 . Την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των αρµοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού Αθλητισµού, αυτών που ασκεί ο ∆ήµος όπως προβλέπεται:
α ) από το άρθρο 75 και όλα τα επόµενα του Κ.∆.∆. 3463/2006 και
β ) από το άρθρο 94 και όλα τα επόµενα του νόµου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασµό – εφαρµογή και εποπτεία ∆ιαφάνειας & της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του ∆ήµου,
 1. την προεδρία της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρµοδιότητας του. Ειδικότερα σύµφωνα µε τον νέο ΟΕΥ του ∆ήµου έχει την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1.Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού που περιλαµβάνει τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
β) Γραφείο ΚΑΠΗ
γ) Γραφείο Παιδικών Σταθµών
δ) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας
ε) Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού
Β. Τις εξής κατά τόπο αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής περιφέρειας της δηµοτικής ενότητας Τιθορέας: (όπως προβλέπονται από τον νόµο 3852/2010 άρθρο 59 αριθµός 4 του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
 1. Υπεύθυνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.
 2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.
 3. Επικουρεί τους αρµόδιους αντιδηµάρχους και τον ∆ήµαρχο για τα τοπικά προβλήµατα της δηµοτικής ενότητας Τιθορέας.
 4. Συνεργάζεται µε τους προέδρους και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Λαπατσάνη Ζήσιµου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Βαίτσος Χρήστος και αντίστροφα, ενώ τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Γκιώνη Κων/νου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήµαρχος κ. Στιβακτή Αθανασία.
ΣΤ. Η τέλεση πολιτικών γάµων γίνεται από το ∆ήµαρχο και τους κατά τόπον Αντιδηµάρχους. 
Ζ. Με την ανάθεση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων: 
α)∆ηµιουργείται κανονισµός λειτουργίας των υπηρεσιών ευθύνης των αντιδηµάρχων ο οποίος θα µπορεί να συµπληρωθεί - τροποποιηθεί µε ευθύνη των αντιδηµάρχων και θα οριστικοποιείται µε την εγκριτική απόφαση του ∆ηµάρχου. 
 γ) ∆ηµιουργείται, οµάδα διοίκησης έργου αντιδηµαρχιών, µε στόχο την αναβάθµιση και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών που τους ανήκει. Η οµάδα διοίκησης έργου θα συγκαλείται απαρέγκλιτα µία φορά το µήνα και όποτε απαιτείται σύµφωνα µε την κρίση του κάθε αντιδηµάρχου. Για την πρόοδο του έργου της οµάδας διοίκησης µε ευθύνη του αντιδηµάρχου λαµβάνει γνώση εγγράφως ο ∆ήµαρχος . 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
Γώγος Γεώργιος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ