ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος εξοχικού κέντρου «ΠΕΥΚΑ» στην Τ.Κ. Λιλαίας της Δ.Ε. Παρνασσού


Η από 30/3/2010 εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος εξοχικού κέντρου «Πεύκα» έληξε την 1/4/2015. 
Η μισθώτρια κ. Αντζαρά Παναγιώτα, κληθείσα για ανανέωση του συμβολαίου, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της μίσθωσης....
Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Λιλαίας, με τη με αριθμό 2/6/20.7.2015 απόφασή του, προτείνει α) τη λύση της μίσθωσης, β) την εκ νέου μίσθωση του καταστήματος, με ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, με διάρκεια 5 (πέντε) συν 3 (τρία) έτη και περίοδο λειτουργίας όλο το έτος και οπωσδήποτε καθημερινά, κατά τους μήνες Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο κάθε έτος και γ) ως ετήσιο μίσθωμα 600 € που θα αποτελεί τιμή εκκίνησης, με αναπροσαρμογή ανά έτος σε ποσοστό 75% του τιμαρίθμου. 
Μετά από εισήγησή μας η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών ενέκρινε τη λύση της μισθωτικής σύμβασης εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση από τη μισθώτρια κ. Αντζαρά Παναγιώτα.
 Λαβόντας υπόψη μας τα ανωτέρω, εισηγούμαστε: 
1. Την έγκριση της εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος εξοχικού κέντρου «ΠΕΥΚΑ» της Τ.Κ. Λιλαίας, μετά από διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας όπως προβλέπεται από τον Νόμο, για χρονικό διάστημα 5 (πέντε) ετών, με περίοδο λειτουργίας όλο το έτος και οπωσδήποτε καθημερινά κατά τους μήνες Απρίλιο έως Σεπτέμβριο και προτεινόμενο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των 600 € που θα αποτελεί την αρχική τιμή εκκίνησης, αναπροσαρμοζόμενο κατά έτος σε ποσοστό 75% του ετησίου τιμαρίθμου. 
2. Οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας να καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Μολιώτη και έχοντας υπόψη του 
α) την αριθ. 2/6/20.7.2015 απόφαση του Τ.Σ. Λιλαίας,
 β)την αριθ. 27/330/2015 απόφαση της Ο.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση, 
Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει, ως έχει, την ανωτέρω εισήγηση. …………………………………………………………………….. Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 
Άμφισσα 25.09.2015
 Η Πρόεδρος 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 358 /23.09.2015 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου