ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: Οριστικό κλείσιμο της Κερατόραχης

Με την υπ. αριθ. 133/27-4-2015 (ΑΔΑ: 7Δ88Ω9Θ-Η1Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών αποφασίστηκε ομόφωνα το οριστικό κλείσιμο του ΧΑΔΑ στη θέση Κερατόραχη,.....
ενεργοποιώντας στην ουσία την υπ. αριθ. 77/2012 προηγούμενη απόφασή του. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο (Εργολάβο) της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Χ.Α.Δ.Α. ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ», που μεταφράζεται στην ουσία σε οριστική αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Κερατόραχη.
Η λήψη της συγκεκριμένης απόφασης γίνεται την ίδια χρονική στιγμή με την υπογραφή της Σύμβασης (με καταληκτική ημερομηνία την 05-05-2015) με τον Ανάδοχο για την Κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας».  
Οι εξελίξεις αυτές, που διαμορφώνουν πλέον μια άλλη διάσταση στην διαχείριση των αστικών απορριμμάτων του Δήμου μας, είναι αποτέλεσμα επίμονων και επίπονων προσπαθειών που ξεκίνησαν από προηγούμενες δημοτικές αρχές και τελεσφορούν με την παρούσα. Σκόπιμη κρίνεται, μια σύντομη ανασκόπηση των σύνθετων τεχνικών και πολιτικών θεμάτων, που η παρούσα δημοτική αρχή χρειάστηκε να επιλύσει, από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, απ’ όταν και ανέλαβε τα καθήκοντά της.
Ως αποτέλεσμα αδιάκοπων ενεργειών και αλλεπάλληλων προσωπικών επαφών του Δημάρχου Δελφών με τους συναρμόδιους υπουργούς και αυτοδιοικητικούς συναδέλφους του, εξασφαλίστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (μόλις 3 μήνες) η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ 54658/4266, ΦΕΚ 3242/Β΄/03.12.2014, για τη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου μας στους ΧΥΤΑ Λαμίας και Λειβαδιάς, έως την ολοκλήρωση των δικών μας έργων (Μονάδα Κομποστοποίησης και ΧΥΤΥ Ν. Φωκίδας).
Εξασφαλίσαμε την έκδοση των απαραίτητων περιβαλλοντικών όρων για την χωροθέτηση κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, βάσει της υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 5706/262638/16-12-2014 (ΑΔΑ: 7177ΟΡ10-Σ0Λ) απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Προχωρήσαμε στην έκδοση ειδικής άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (υπ. αριθ. πρωτ. 5452/251408/18-12-2014 –ΑΔΑ: 7ΞΓΞΟΡ10-4ΗΛ– Απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας), προκειμένου να μπορούν οι ΣΜΑ να κυκλοφορούν εκτός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Φωκίδας.
Αντίστοιχη άδεια εκδόθηκε και για το Δήμο Δελφών, (υπ. αριθ. πρωτ. 322/15311/29-01-2015 –ΑΔΑ: 6ΤΥ4ΟΡ10-Ω9Ζ– Απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας), προκειμένου να μπορούν τα απορριμματοφόρα του να μεταφέρουν απευθείας (όπου και όταν απαιτείται) τα απορρίμματα στους γειτονικούς ΧΥΤΑ των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.
Τα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας, προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος υποδοχής του κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση της χοάνης μεταφόρτωσης στις 16/04/2015.
Τα ρυμουλκά και ημιρυμουλκούμενα (Κινητοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων), ιδιοκτησίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας, έλαβαν σχετική άδεια κυκλοφορίας (ταξινομήθηκαν) κατόπιν ειδικής Υπουργικής Αποφάσεως (αρ. πρωτ. 15164/533/8-4-2015) του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σπίρτζη, καθώς είχαν λήξει οι σχετικές εγκρίσεις τύπου των εν λόγω οχημάτων.   
Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 54658/4266, ΦΕΚ 3242/Β΄/03.12.2014, το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών έλαβε την υπ. αριθ. 20/02.02.2015 (ΑΔΑ: ΩΒΙΓΩ9Θ-0ΝΚ) απόφαση με θέμα: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Λαμιέων και την ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ για την μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Δελφών». Στις 16/02/2015 στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, παρόντος και του Δημάρχου Δελφών, λήφθηκε αντίστοιχη απόφαση για την εναπόθεση Απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου Δελφών (υπ. αρ. 76/2015 -ΑΔΑ:Ω35ΣΩΛΚ-ΗΦΜ- απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων). Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αποφάσεων, υπογράφηκε τη Δευτέρα 20/04/2015 Προγραμματική Σύμβαση, διάρκειας ενός (1) έτους, μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Δήμου Δελφών «Για την Υγειονομική Ταφή των Απορριμμάτων του Δήμου Δελφών στον ΧΥΤΑ Λαμίας», κατόπιν του απαραίτητου προσυμβατικού ελέγχου, που διενεργήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Βοιωτίας – Φωκίδας).
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων με την υπ. Αριθ. 45/18-02-2015 απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Α) Τη μη αποδοχή του ποσοστού 50% των αστικών στερεών αποβλήτων των Καλλικρατικών Δήμων Δελφών και Αμφίκλειας – Ελάτειας στο Χ.Υ.Τ.Α. Λειβαδιάς.
Β) Τη μη υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και των Δήμων Δελφών και Αμφίκλειας – Ελάτειας για το σκοπό αυτό, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Με αντίστοιχη απόφαση (αριθ. 7/19-2-2015 – ΑΔΑ: ΩΞ6ΕΟΕ56-8ΩΕ) το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα την άρνηση εφαρμογής της ΚΥΑ 54658/4266, που αφορά την υποχρέωση της ΔΕΠΟΔΑΛ να αποδέχεται το 50% των απορριμμάτων του Δήμου Δελφών και Αμφίκλειας – Ελάτειας και την π0ροσβολή της απόφασης αυτής, με κάθε νόμιμο μέσο, λόγω των συνεπειών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της.
Κατά της υπ. Αριθ. 45/18-02-2015 απόφασης του Δ.Σ. Λεβαδέων, ασκήθηκε προσφυγή κατά το άρθρο 227 του ν.3852/2010, από το Δήμαρχο Δελφών, η οποία εξετάζεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν. Βοιωτίας).
Επίσης, και πριν ακόμη αναλάβουμε επίσημα τα καθήκοντά μας ως νέα δημοτική αρχή, ασχοληθήκαμε ενδελεχώς με την κατασκευή του έργου του εργοστασίου κομποστοποίησης και του ΧΥΤΥ Ν. Φωκίδας, επιδιώκοντας και πραγματοποιώντας πλήθος επαφών με την Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το ΕΠΠΕΡΑΑ αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία. Μετά από «πιέσεις» μας, η Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μας ενημέρωσε με το υπ. αριθ. πρωτ. 6114/02.12.2014 έγγραφό της, ότι προκειμένου να διεκπεραιώνονται τα σχετικά αιτήματα κατανομών και να διενεργούνται οι σχετικές πληρωμές για το σύνολο των υποέργων της πράξης με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. Φωκίδας», απαιτούνταν εκ νέου (3η στη σειρά) τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας και του Δήμου Δελφών. Τα αρμόδια όργανα των Φορέων μας προχώρησαν άμεσα (υπ. αριθ. 30/22-12-2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΔΑΝΦ και υπ. αριθ. 424/22-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών) σε τροποποίηση της μεταξύ τους Προγραμματικής Σύμβασης. Μετά τις νομιμοποιήσεις των αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης στάλθηκε αρμοδίως στο Ε΄ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για Προσυμβατικό Έλεγχο, η τελική Πράξη του οποίου μας κοινοποιήθηκε στις 18-03-2015, οπότε και υπογράφηκε την επομένη (19-03-2015) η 3η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
Στις 2, 3 και 4 Μαρτίου 2015, 3μελές Κλιμάκιο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βρέθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου μας, αλλά και στον τόπο υλοποίησης του έργου, διενεργώντας έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί η παραβίαση ή μη του εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου όσον αφορά στις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσής του σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4013/2011. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η καθ’ όλα νόμιμη διενέργεια των διαδικασιών.
Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω και σε συνέχεια της αριθ. 104/2015 απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί ελέγχου δικαιολογητικών (ΑΔΑ: 7ΥΗ6Ω9Θ-26Ψ), στάλθηκε πρόσκληση στην ανάδοχο κοινοπραξία για την υπογραφή του συμφωνητικού κατασκευής του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ν. Φωκίδας», η οποία θα πρέπει εντός αποκλειστικής ημερομηνίας 20 ημερών να προσέλθει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την Υπογραφή του συμφωνητικού (καταληκτική ημερομηνία 05/05/2015).
Μένουμε πιστοί στις αρχικές μας δεσμεύσεις ολοκληρώνοντας τις ενέργειες εκείνες που συνιστούν στην οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ Κερατόραχης και την άμεση αποκατάστασή του, τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων μας στους γειτονικούς ΧΥΤΑ, έως την ολοκλήρωση των έργων ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του τόπου μας (ΧΥΤΥ και Μονάδα Κομποστοποίησης Ν. Φωκίδας). Αμέριστοι Αρωγοί στις προσπάθειές μας αυτές, τους οποίους και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, ήταν και εξακολουθούν να είναι ο βουλευτής Φθιώτιδος κ. Απόστολος Καραναστάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης, ο κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης με τον διττό του ρόλο τόσο ως Δήμαρχος Λαμιέων όσο και ως Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας κ. Μίχος Κωνσταντίνος, η Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας (ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.) και ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής της κ. Τσοκανής Χαράλαμπος που μας παρείχε συνεχή και ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη.  
Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε θερμά τις παλαιότερες δημοτικές αρχές, ξεκινώντας από την τελευταία του πρώην Δήμου Άμφισσας για τις προσπάθειες που κατέβαλαν ως προς τη χωροθέτηση του έργου αλλά και την προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Δελφών που έθεσε τις βάσεις για την υλοποίηση του έργου. Πρέπει, τέλος, να τονιστεί ιδιαίτερα ότι χωρίς την καθοριστική συμβολή των υπηρεσιών μας, του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας και των πολιτικών μας στελεχών, που ανταποκρίθηκαν άψογα στις μεγάλες απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου, η όλη προσπάθεια πιθανότατα να μην είχε τελεσφορήσει θετικά, και για το λόγο αυτό αξίζουν θερμών ευχαριστιών.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Εκ του Γραφείου Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου