ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Δ. ΔΕΛΦΩΝ : Άρχισε η διαδικασία καταβολής εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.

Ξεκίνησε από αυτό το μήνα η διαδικασία καταβολής εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα....
Συγκεκριμένα με την αρ. 2/71338/0026/22-07-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης – Πρόνοιας και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την καταβολή της ενίσχυσης, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται:
  • Σε 600 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημα για το έτος 2012 δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
  • Σε 300 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημα για το έτος 2012 δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Ως ετήσιο εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό της οικογένειας από κάθε πηγή.

Η αίτηση υποβάλλεται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι:
  1. Αίτηση του δικαιούχου
  2. Βεβαίωση του Δημάρχου από την οποία θα προκύπτει η επί 2ετία συνεχής διαμονή του δημότη σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
  3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους για το οποίο ζητά την ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό) και εάν δεν έχει γίνει η εκκαθάριση αντίγραφο της δήλωσης (Ε1)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.

Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου Δελφών.

Από το Γραφείο Τύπου

Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα) 

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 056 της 25/02/1985 σ. 0001 - 0059
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Δελφοί
Αγ. Ευθυμία
Αθ. Διάκος
Αποστολιά
Βάργιαννη
Βουνιχώρα
Γαλαξείδι
Δροσοχώρι
Δεσφίνα
Ελαιώνας
Επτάλοφος
Καλοσκοπή
Καστριώτισσα
Κάτω Μουσουνίτσα
Μαυρολιθάρι
Οινοχώρι
Πανουργιάς
Πεντεόρια
Πολύδροσος
Πυρά
Προσήλιο
Σκλήθρο
Στρόμη
Τριταία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΖΩΝΗ 29
ΖΩΝΗ 30
Γραβιά
Αγ. Γεώργιος
Καστέλλια
Αγ. Κωνσταντίνος
Λιλαία
Σερνικάκι
Μαριολάτα
Χρισσό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου