ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Δελφών << περί του ύψους των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Δελφών»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
____
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 15/01.10.2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών.
Στην Άμφισσα και στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αμφισσας σήμερα 1η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30΄...
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. 29185/27.09.2012 πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Δελφών κ. Νικόλαος Δ.Φουσέκης.
Πρακτικά: Ελ.Λαγγουράνη, δημ.υπάλληλος.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α.Καραχάλιος Αθ.Κορομπίλης
Ε.Μπακολουκά Δ.Τζιβάρας
Α.Μανανάς Λ.Καραγιάννης
Π.Λύτρα Μ.Τασιού-Γουργουρή
Α.Παναγιωτόπουλος Δ.Μπουλούτας
Ε.Μαρούτσος Λ.Λύτρας
Α.Γιαγκής Ε.Θάνος
Ν.Αραπόπουλος Δρ.Τσελές
Π.Ταγκαλής Χρ.Σεγδίτσα
Λ.Φάκος Ε.Μαντζώρος
Β.Καραγιάννης Ηλ. Δημητρίου
Δ.Κουτονιάς Δ.Καρδαράς
Γ.Μαλάμος Δ.Καραγιάννης
Α.Μακρής Ε.Βλαχοδημητρίου
Ι.Γεωργίου Π.Λαϊνη-Κολλιαλή
Λ.Αναγνωστόπουλος Γ.Μιχαλέας
Ν.Ασημακόπουλος Γ.Ιωσηφίδης
Θ.Γούβαλης Π.Μέγκος
Δ.Ιντέρνος
Επίσης παρέστησαν οι: Μ.Ανδρεοπούλου, Α.Σολτάτος, Ν.Κοντογιάννης, Γ.Μαντά,Ν.Μολιώτης, Θ.Αβράμπος,Ι.Σαρλής, πρόεδροι Τ.Κ. Στρόμης, Αγ.Ευθυμίας, Δελφών, Κίρρας,
Πολυδρόσου, Γραβιάς και Μουσουνίτσας αντίστοιχα.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Γ.Δρακάκης Α.Παππάς
Ι.Λυριντζής Κ.Σαντίκος


Θέμα 4ο
«Συζήτηση – λήψη απόφασης περί του ύψους των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Δελφών»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 271/2012
Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιωτόπουλος, αφού παρεχώρησε την προεδρία στον Αντιπρόεδρο, είπε τα εξής:
--- Οι αντικειμενικές αξίες που ισχύουν στο Δήμο Δελφών παρουσιάζουν σημαντικά σφάλματα και χρήζουν σοβαρής προσέγγισης από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών. Βασικότερα προβλήματα είναι τα εξής:
1. Η τιμή ζώνης (1.500,00 ευρώ/τ.μ.) που έχει οριστεί στις τρεις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Παρνασσού (Πολύδροσος, Επτάλοφος, Λιλαία) είναι εξαιρετικά μεγάλες και δεν ανταποκρίνονται σε καμιά περίπτωση στην πραγματικότητα. Το Υπουργείο, όταν καθόρισε τη συγκεκριμένη τιμή ζώνης,
είχε προφανώς υπ’ όψιν του τη δευτερεύουσα κατοικία, καθώς στους οικισμούς αυτούς έχουν αγοράσει ή οικοδομήσει κατοικία αναψυχής (δευτερεύουσα) πολλοί μη μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (κυρίως εξ Αθηνών). Δεν έλαβε όμως υπ’ όψιν του ο νομοθέτης, ως όφειλε, ότι οι οικισμοί αυτοί έχουν πάρα πολλούς μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι εκεί δε διαθέτουν παρά την κύρια κατοικία τους και οι οποίοι κατά κανόνα είναι μέσης ή χαμηλής εισοδηματικής κατάστασης. Πέραν τούτου, είναι σαφές ότι ο σημαντικός όγκος δευτερεύουσας κατοικίας (και μάλιστα οι πιο ακριβές περιπτώσεις) εντοπίζονται εκτός ορίων των άνω οικισμών, όπου έχουν οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες πολυτελή εξοχικά. Θα μπορούσε συνεπώς το Υπουργείο να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση (της εξοχικής κατοικίας, εκτός οικισμού) για αναζήτηση εσόδων, με άμεσο
αντιστάθμισμα τη σημαντική μείωση τιμής ζώνης μέσα στους οικισμούς σε λογικά πλαίσια.
2. Η τιμή ζώνης (600 ευρώ/τ.μ.) που καθορίστηκε για όλους τους λοιπούς οικισμούς που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα την 01η.01.2011 (όλοι οι οικισμοί του Δήμου μας, πλην Άμφισσας, Ιτέας, Δελφών, Γαλαξιδίου και Κίρρας, όπου προϋπήρχε το αντικειμενικό σύστημα), είναι εξαιρετικά υψηλή
για πολλές Τοπικές Κοινότητες, ιδίως τις ορεινές. Αυτό ισχύει για το σύνολο των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Καλλιέων (ορεινές, δυσπρόσιτες με χαμηλή εισοδηματική κατάσταση των μόνιμων κατοίκων), αλλά και για πολλές ακόμη ορεινές Κοινότητες του Δήμου.
3. Εξαιρετικά υψηλές τιμές ζώνης έχουν καθοριστεί και για την Τοπική Κοινότητα Γαλαξιδίου, όπου παρατηρείται μάλιστα το φαινόμενο αρκετές φορές οι αντικειμενικές αξίες να υπερβαίνουν τις πραγματικές (αγοραίες), ακόμη και να φτάνουν στο διπλάσιο (ή και τριπλάσιο!) αυτών σε μερικές περιπτώσεις.
Με το δεδομένο ότι η τιμή ζώνης και κατ’ επέκταση η προκύπτουσα αντικειμενική αξία επηρεάζουν μια σειρά φόρων (μεταβίβασης, κληρονομιάς, γονικής παροχής, ακίνητης περιουσίας, ΕΕΤΗΔΕ κλπ), είναι πάρα πολύ σημαντικό το Υπουργείο Οικονομικών να εξορθολογίσει άμεσα το ισχύον καθεστώς στο Δήμο μας με όρους δικαιοσύνης, ώστε ο πολίτης που καλείται καθημερινά σε θυσίες, να αισθάνεται κατ’ ελάχιστο ότι στο ελληνικό κράτος ισχύουν οι θεμελιώδεις διοικητικές αρχές της
ισότητας και της αναλογικότητας.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε α)την εισήγηση του προέδρου, β)την πρόταση του Δημάρχου για σύσταση ομάδας εργασίας προκειμένου να επεξεργαστεί το θέμα και να προσκομίσει στο Δ.Σ. τεκμηριωμένη πρόταση, γ)την παρατήρηση του δημότη κ.Στάικου να υπάρξει μειοτικός συντελεστής για τα ελαιοκτήματα που βρίσκονται εντός του Δελφικού Τοπίου, δ) τους άλλους ομιλητές και μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την εισήγηση.
Β) Εγκρίνει την σύσταση ομάδας εργασίας αποτελουμένης από τους:
Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
Δημήτριο Τζιβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο
Ευθύμιο Μαρούτσο, Δημοτικό Σύμβουλο
Δημήτριο Κοϊβαρη, Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας
Κυριακή Μιχαλοπούλου, Δ/ντρια της Πολεοδομίας και ΠΕ, προκειμένου να επεξεργαστεί το θέμα και να προσκομίσει στο Δ.Σ. τεκμηριωμένη πρόταση, μέχρι τέλους του μηνός Νοεμβρίου ε.ε.
………………………………………………………………..
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Άμφισσα 04.10.2012
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.