Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Oι θέσεις του Δήμου Δελφών σχετικά με το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα περί του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

Με την απόφαση αρ. 195/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών επικύρωσε ομόφωνα τις θέσεις του Δήμου Δελφών σχετικά με την αναθεώρηση των ορίων, των όρων και των περιορισμών δόμησης στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού.

Οι θέσεις αυτές διαμορφώθηκαν διαχρονικά λαμβάνοντας υπόψη:

Α) Τις απόψεις που είχαν διατυπωθεί από τους Καποδιστριακούς Δήμους Παρνασσού, Δελφών, Γραβιάς και Άμφισσας.
Β) Τις απόψεις των Τοπικών Συμβουλίων και των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων όπως αυτές αναφέρθηκαν, στις επανειλημμένες συσκέψεις που έγιναν για το θέμα αυτό, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Δελφών κ. Νικολάου Φουσέκη.
Γ) Την εργασία της Ομάδας Έργου του Δήμου Δελφών που αποτελείτο από τον Δήμαρχο Δελφών κ. Νικόλαο Φουσέκη, τον Γ.Γ. του Δήμου Δελφών κ. Ι. Τζαβάρα, τους Δημοτικούς Συμβούλους και μηχανικούς κ.κ. Π. Ταγκαλή, Δ. Τζιβάρα και Ευθ. Μαρούτσο και την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δελφών κ. Κ. Μιχαλοπούλου.

Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Νικόλαος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:
« Η πρόταση του Δ. Δελφών σχετικά με τα όρια των ζωνών προστασίας και τους όρους και περιορισμούς εντός αυτών για τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 195/2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών έχει το πνεύμα της εξασφάλισης της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων, φυσικού περιβάλλοντος και αρχαιολογικών χώρων προκειμένου η ανθρώπινη δραστηριότητα, η εξέλιξη και ανάπτυξη να συνάδει με την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς του Παρνασσού».

Το Δελτίο Τυπού συνοδεύεται από την υπ’ αριθμ. 195/2012 ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Δελφών και από το διαβιβαστικό έγγραφο του Δημάρχου Δελφών με αρ. πρωτ. 649/27-06-2012

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Υπόψη κ. Σπυρίδωνα Πλέσσα
Τρικάλων 136, Αθήνα – Τ.Κ. 11527

ΘΕΜΑ: Προτάσεις επί του Σχεδίου του Π.Δ. «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών» σε απάντηση της από 04/05/2012 αναρτηθείσας διαβούλευσης  του σχεδίου του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος.
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 195/Αρ.Πρακτ.11/25.06.2012 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 195/Αρ.Πρακτ.11/25.06.2012 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (κατά το αποφασιστικό της μέρος), η οποία προέκυψε κατόπιν αναλυτικής εξέτασης του θέματος και ενδοδημοτικής διαβούλευσης.
Κατόπιν τούτων, ζητούμε να ληφθούν υπ’ όψιν σας τα προτεινόμενα, τα οποία θα έχουν θετική επίδραση στην οικονομία της περιοχής μας, καθώς -και κυρίως- στην αποτελεσματική προστασία του όρους Παρνασσού και του Εθνικού Δρυμού (Πάρκου) Παρνασσού.


Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ
  • Συνοδεύεται από Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 195/Αρ.Πρακτ.11/25.06.2012 ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών


Θέμα  8ο
«Λήψη Απόφασης σχετικά με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος περί του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού»
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195/2012

Για το ανωτέρω θέμα  το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών, κατόπιν εισήγησης της Αντιδημάρχου κ. Λέλας  Μπακολουκά, και του Δ.Σ. κ. Δημητρίου  Τζιβάρα, τις τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αποφασίζει  Ομόφωνα


1.΄Ολες ανεξαιρέτως οι οριογραμμές που θα διαμορφωθούν στο Π.Δ. στην τελική του μορφή που θα δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ,  πρέπει να είναι μονοσήμαντα ορισμένες με συντεταγμένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Χαρακτηριστικό ανάλογο παράδειγμα  αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο   πολύ ορθά ορίστηκαν οι ζώνες προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου Δελφών με την αριθ. Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/02.05.2012,Φ.Ε.Κ 147/τ.ΑΑΠ/02.05.2012.

2.΄Ολοι ανεξαιρέτως οι οικισμοί που συμπεριλαμβάνονται στα όρια των ζωνών Β΄και Γ΄ ή εφάπτονται της ζωνης Γ΄,  θα πρέπει να οριοθετηθούν  με τις προβλεπόμενες επεκτάσεις τους και να εξαιρεθούν από τις δεσμεύσεις. Ο Δήμος Δελφών διατίθεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ( το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου 2012), να αποστείλει τα όρια των οικισμών και των σχεδίων πόλεως, καθώς και των προβλεπομένων  επεκτάσεων αυτών με οριογραμμές μονοσήμαντα ορισμένες με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87. Είναι προφανές ότι  σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό,   θα δημιουργηθούν πλείστα  όσα προβλήματα στην μελλοντική εξέλιξη και ανάπτυξη των οικισμών και των πόλεων που βρίσκονται εντός ή οριακά εκτός των ζωνών προστασίας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

3. Να εξαιρεθεί το τμήμα της ζώνης Β (ΦΠ3) που βρίσκεται  εντός των ορίων του Νομού Φωκίδας (περιοχή δυτικά της Άνω Σουβάλας),  γιατί  θεωρούμε ότι  αυτό αποτελεί  περιοχή αστικής και τουριστικής ανάπτυξης  για το Δήμο Δελφών.

4. Να καταργηθεί το τμήμα της ζώνης Β (ΦΠ3)  στην περιοχή της κορυφογραμμής «ΛΙΑΚΟΥΡΑ»,  για μελλοντική επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

5. Να οριστούν σαφώς οι ζώνες για τις δραστηριότητες της κτηνοτροφίας, γεωργίας, ξύλευσης και Θήρας.

6. Να αποζημιωθούν ή να ανταλλαγούν με άλλα κτήματα οι ιδιοκτησίες που ευρίσκονται εντός της ζώνης Α΄ προστασίας (πυρήνας ΑΠΦ).

7.Θεωρούμε δεδομένο ότι οι από χρησικτησία προερχόμενες ιδιοκτησίες  που έχουν το εμβαδό άνω των τεσσάρων  στρεμμάτων την 31.03.2011,  πληρούν τις προϋποθέσεις της κατά  παρέκκλιση αρτιότητας.

8. Όσον αφορά το επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών εντός της ζώνης Γ΄, θα πρέπει να ορίζεται ως εξής:
- υπόγειο :  1,50 μ.
- ισόγειο  :  3,00 μ.
-  στέγη   :  1,50 μ.
Συνολικό ύψος 6,00μ.

9. Σας κάνουμε γνωστό ότι στα πλαίσια της χωροταξικής οργάνωσης της χώρας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη (Στάδιο Β1) τα ΣΧΟΟΑΠ –ΓΠΣ  των Δημοτικών Ενοτήτων Γραβιάς  και Άμφισσας,  το ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού (Στάδιο Α) και υπό δημοπράτηση το ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Δελφών.

10. Να καθοριστούν ζώνες ειδικής τουριστικής  ανάπτυξης στις περιοχές:
α) «Πέτρα» Επταλόφου, β) «Καρκαβέλια» Πολυδρόσου, γ) «Αργοστήλια» Δροσοχωρίου. Οι ζώνες αυτές μπορεί να δοθούν με οριογραμμές μονοσήμαντα ορισμένες στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 από το  Δήμο Δελφών εντός του Ιουλίου 2012.

11) Σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Πολυδρόσου να απαγορευτεί η λειτουργία λατομείων και η εξόρυξη κάθε είδους λατομικών προϊόντων.

12) Πρέπει να οριοθετηθούν και να εξαιρεθούν από τη ζώνη Γ του Δρυμού οι περιοχές «ΚΡΟΚΙΟΥ» και «ΚΑΛΑΝΙΩΝ» των Δελφών όπου υπάρχουν παραθεριστικοί οικισμοί των Δελφιωτών που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα. Τα όρια των περιοχών αυτών μπορούν επίσης να σταλούν  μονοσήμαντα ορισμένα με συντεταγμένες κατά το σύστημα ΕΓΣΑ 87,  από το Δήμο Δελφών έως τον Ιούλιο του 2012.

13) Η ονομασία του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού  προτείνουμε να είναι « ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΔΕΛΦΩΝ»  (The Parnass –Delfi National Park)  το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερο κύρος και αίγλη  στην περιοχή, αλλά και στον ίδιο το Δρυμό.

………………………………………………………………..
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται
Ο  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                                      Τα   Μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Άμφισσα  28.06.2012
Ο  Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 amfissapress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου