Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Προσλήψεις προσωπικού τρίμηνης διάρκειας στον Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας

Ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας γνωστοποιεί:

Την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα:....Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του ν.2527/97) Τρείς (3) μήνες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ : τα τυπικά προσόντα διορισμού προβλέπονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις για την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :

α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.21 του ν.2738/1999)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά πάσης φύσεως απόδειξης κατοχής κοινωνικών κριτήριων όπως ανεργία , κλπ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ήτοι από 28/06/2022 έως και 4/07/2022

Α) μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκανάρισμα (scan) των εγγράφων ή με ψηφιακή υπογραφή στο info@dimos-amfiklias-elatias.gr .

Β) Στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας - Γραμματεία πρωτοκόλλου Δ/νση: Κάτω Τιθορέα, τηλ: 2234350309 -301 - 307.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου