ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

ΝΙΚ. ΜΟΛΙΩΤΗΣ: Ερώτηση στο Δ.Σ. του Δήμου Δελφών για σκυρόδεμα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΟΛΙΩΤΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δελφών
Πολύδροσος 33051 Πολύδροσος, 22 Νοεμβρίου 2018
                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.  23768/22.11.18
Προς
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Δελφών
κ. Κοτσάνου - Ρομβοτσάνου Ελ.
Πλατεία Κεχαγιά  Άμφισσα 33100

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(άρθρα 4 και 10 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου).....

------------------------------------


Κυρία Πρόεδρε,
Επειδή παρήλθε η νόμιμη προθεσμία του ενός μηνός και δεν έλαβα απάντηση στη με αριθμό πρωτ. 20930/22.10.2018 επισυναπτόμενη ερώτησή μου προς τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Παρνασσού κ. Πανάγου Βασίλειο, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί, παρακαλώ να θέσετε την ερώτησή μου ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου στην αμέσως προσεχή Συνεδρίασή του και ζητώ να έχω προφορική ή έγγραφη απάντηση, όπως ο Νόμος ορίζει.
Συνημμένα: η αριθ. 20930/2210.2018 ερώτησή μου
                                                                                                    Με εκτίμηση


                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΛΙΩΤΗΣ  
Κοινοποιείται:
1. Δήμαρχο Δήμου Δελφών
   κ. Παναγιωτόπουλο Αθαν.
2. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Παρνασσού
   κ. Πανάγου Βασίλειο
3. Προέδρους Τοπ. Κοινοτήτων
   - Πολυδρόσου κ. Μουλαρά Αργ.
   - Επταλόφου κ. Λιάπη Αλέκο
   - Λιλαίας κ. Τσαούση Κων.                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Πολύδροσος, 22 Οκτωβρίου 2018
                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.  20930/22.10.2018


Προς
Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Παρνασσού
κ. Πανάγου Βασίλειο
Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
    κ. Κοτσάνου – Ρομβοτσάνου Ελισάβετ
2. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
        - Πολυδρόσου κ. Μουλαρά Αργύρη
         - Επταλόφου κ. Λιάπη Αλέκο
        - Λιλαίας κ. Τσαούση Κων/νο


Ε Ρ Ω ΤΗ ΣΗ
(άρθρα 4 και 10 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημ. Συμβουλίου)
--------------------


ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σκυροδέματος για τις Δ.Ε. Γραβιάς, Παρνασσού, Καλλιέων»
             (σχετ. η αριθ. 16879/30.8.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
              ΑΔΑ: 61ΘΨΩ9Θ-Τ95 ποσού 23.999,89 €) – Χρηματικό ένταλμα πληρωμής
              της 15/10/2018 ποσού 19.511,09 € ΑΔΑ: 6ΘΘΛΩ9Θ-ΛΦΦ


Κύριε Αντιδήμαρχε,
Μετά την απάντηση που λάβαμε από τους Προέδρους των τριών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Παρνασσού, ότι δεν γνωρίζουν για την ανωτέρω προμήθεια, και τα έντονα ερωτήματα που έχουμε δεχτεί από κατοίκους, παρακαλούμε, για να είμαστε ενήμεροι στην άσκηση των καθηκόντων μας και να τους ενημερώσουμε με τη σειρά μας, να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
  1. Από την εκτελεσθείσα προμήθεια, ποια ποσότητα αναλογούσε σε κάθε μια από τις τρεις Κοινότητες; 
  2. Οι παραληφθείσες κατά Κοινότητα ποσότητες, ποιες εργασίες συγκεκριμένες εξυπηρέτησαν και πότε πραγματοποιήθηκαν;
  3. Σε ποια εγκεκριμένα Τεχνικά Προγράμματα των Κοινοτήτων έχουν ενταχθεί οι συγκεκριμένες  προμήθειες;
  4. Ποιο το συνολικό κόστος της προμήθειας για τη Δ.Ε. Παρνασσού;
Την απάντησή σας παρακαλούμε να έχουμε εντός νομίμου προθεσμίας.
Συνημμένα: φωτοτυπίες της απόφασης και του χρηματικού εντάλματος  

                                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΟΛΙΩΤΗΣ

                                                                                           Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δελφών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου