ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: Εισήγηση Ε.Ε. για Διαχειριστικό Σχέδιο Ελαιώνα

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι έχει ήδη αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς η πρόταση που εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Δελφών ως διαχειριστικό σχέδιο για τον Ελαιώνα της Άμφισσας.....
Το σχέδιο αυτό αποτελεί προϊόν μακράς επεξεργασίας και συνεργασίας με πολλούς φορείς της περιοχής μας και αποτελεί ταυτόχρονα κατ’  αρχήν εκπλήρωση της υποχρέωσης που μας επιβάλει η υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801, ΦΕΚ 147/τ. ΑΑΠ/02.05.2012 Υπουργική Απόφαση περί της Α’  Ζώνης Δελφικού Τοπίου.

Το σχέδιο θα τεθεί σε αναλυτική διαβούλευση και εν συνεχεία θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών.


Επισυνάπτουμε την με αρ. 09/2017 σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Από το πρακτικό της 04ης/10.07.2017 συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών
ΘΕΜΑ 01ο
: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του
Διαχειριστικού Σχεδίου ελαιώνα Άμφισσας.
Στην Άμφισσα σήμερα, 10.07.2017 ημέρα Δεύτερα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική
Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου,
σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (08) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παναγιωτόπουλoς Αθανάσιος, Δήμαρχος Αναγνωστόπουλος Λουκάς,
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δελφών
2.Αγγελόπουλος Αριστείδης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας
3.Τσονάκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου
4.Μίχος Νεκτάριος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας
5.Γεωργίου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού και
Δ.Ε. Γραβιάς
6. Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Αντιδήμαρχος Δ.Ε.
Ιτέας
7. Ανδρεοπούλου Μαρία, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Θεοφάνης Ηλίας.
Επίσης παραβρέθηκε και η Αναστασία Δ. Παπαδήμα υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο
) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).
2.Το Διαχειριστικό Σχέδιο Ελαιώνα Άμφισσας, το οποίο έχει ως εξής:
«….
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/ Α/7.10.2009).
2. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).
3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.90 κοινή υπουργική απόφαση «Εξαίρεση από
τον περιορισμό των τριών υπογραφών» (ΦΕΚ 743/Β/29.11.90).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002).
5. Το ΠΔ 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/ 13.06.2003).
6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16921/835/ 27.03.2007 υπουργική
απόφαση «Αναοριοθέτηση κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου
Δελφικού Τοπίου» (ΦΕΚ 141/ΑΑΠ/19.04.2007), όπως αναδιατυπώθηκε με την υπ’ αριθ.
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ Α1/Φ43/39267/1932/ 25.4.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
133/ΑΑΠ/27.4.2012).
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/27.03.1991 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ζωνών προστασίας Αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού
Τοπίου» (ΦΕΚ 259/Β/25.04.1991).
8. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/78214/3580/ 30.11.2011 απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή μελών του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για τη διενέργεια αυτοψίας σχετικά με τον
ανακαθορισμό των ορίων των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των
Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου.
9. Την Αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801 (ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/2-5-2012)
Απόφαση έγκρισης ανακαθορισμού των ορίων των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του
Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, και ειδικότερα τις
παραγράφους, παραγ Ι.β.10, & παραγ ΙΙ.γ.
10. Την Αριθμ. 6119/258306 Απόφαση Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)
Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, ΦΕΚ/ΑΑΠ/ 490 /31-12-2013.
11. Την Αριθμ. 5336/228943 Απόφαση Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)
Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας, ΦΕΚ/ 483 /31-12- 2013.
12. Την αριθμ 21427/5717/Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 556/7-9-2000), έγκριση (ΓΠΣ)
οικισμού Δελφών του Δήμου Δελφών (Ν. Φωκίδας).
13. Την αριθμ 1727/142 (ΦΕΚ191/Δ/87) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ έγκρισης (ΓΠΣ) οικισμών
Ιτέας, Κίρρας (Ν. Φωκίδας).
14. Τα από 10.06.2016 και 13.05.2016 Πρακτικά των ομάδων εργασίας που
συγκροτήθηκαν με συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας και του Δημάρχου Δελφών.
15. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/
Φ16/330329/197436/13177/4039/17-03-2017 Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. περί: «Έγκρισης της
μελέτης «Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΠ7Χ4653Π4-ΔΩΩ).
16. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 544/29.09.2016 «Μελέτη για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης
του Ελαιώνα της Άμφισσας και των όμορων περιοχών του Δήμου Δελφών» που παραδόθηκε
στον Δήμο Δελφών και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 23620/30.09.2016.
17. Την υπ’ αριθμ. … Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.
18. Την υπ’ αριθμ. … Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
 Προκειμένου όλες οι δραστηριότητες, οι δράσεις και οι συναφείς ενέργειες εντός του
Ελαιώνα της Άμφισσας, οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται με το κριτήριο ότι ο ελαιώνας
αποτελεί ένα ενιαίο συμπαγές γεωργικό σύστημα ελαιοκαλλιέργειας, παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, συνδεδεμένο με τον
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, ως αναπόσπαστο τμήμα του περίφημου «Δελφικοί Τοπίου»
και ότι το σύστημα αυτό πρέπει να προστατεύεται με σκοπό την διατήρηση της αειφόρου
ανάπτυξης και των ιδιαίτερων, όπως περιγράφονται στο παρόν Σχέδιο, χαρακτηριστικών του,
καθορίζουμε το Σχέδιο Διαχείρισης που προβλέπουν οι παρ. Ι.β.10, & παρ. ΙΙ.γ. Αριθ.
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/
1801 (Φ.Ε.Κ. 147/ΑΑΠ/2-5-2012) Απόφαση έγκρισης ανακαθορισμού των ορίων των
Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών και του ευρύτερου
Δελφικού Τοπίου, ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Εύρος Εφαρμογής - Ζώνη ελαιοκαλλιέργειας
Το παρόν έχει εφαρμογή σε όλο το εύρος της ζώνης ελαιοκαλλιέργειας, της περιοχής η οποία
από την κοινή εμπειρία χαρακτηρίζεται ως «Ελαιώνας της Άμφισσας» και αποτελεί ενιαίο
σύστημα από άποψης γεωργικής οικονομίας, περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και από
άποψης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων που βρίσκονται στα όρια και στην
περίμετρό της με κυριότερο τον Αρχαιολογικό Χώρο Δελφών.
Αυτή ειδικότερα ορίζεται ως η συμπαγής και συνεχόμενη περιοχή της ελαιοκαλλιέργειας που
εκτείνεται από την πόλη της Άμφισσας και περιμετρικά αυτής, μέχρι την πόλη της Ιτέας, την
Κοινότητα Κίρρας, την Κοινότητα Χρισσού, την Κοινότητα Δελφών, καθώς και τις Κοινότητες
Ελαιώνα, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Κωνσταντίνου και Σερνικακίου, και περιμετρικά αυτών.
ΑΡΘΡΟ 2
Φορέας Διαχείρισης
Για τη διαχείριση του Ελαιώνα της Άμφισσας, δύναται να συσταθεί Φορέας Διαχείρισης
Ελαιώνα Άμφισσας (ΦοΔιΕλΑ), με αντιπροσωπευτικό διοικητικό συμβούλιο και με
αντικείμενο την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου, αλλά και με αποφασιστικού
χαρακτήρα αρμοδιότητες σε θέματα, όπως:
Α) Αδειοδότηση υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Β) Λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και των τεχνικών έργων υδροληψίας επί των
χειμάρρων.
Γ) Αδειοδότηση έργων και κατασκευών μικρού μεγέθους.
Δ) Τουριστική ανάδειξη του Ελαιώνα.
Ε) Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου προστασίας από καταστροφές.
Στ) Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων.
ΑΡΘΡΟ 3
Διατήρηση της παραγωγικότητας της Ελαιοκαλλιέργειας
1. Κανόνες και τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται για την διατήρηση, την
παραγωγικότητα και τη λειτουργικότητα του γεωργικού περιβάλλοντος της
Ελαιοκαλλιέργειας, είναι οι Κανόνες ή Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.) όπως
αυτοί εγκρίνονται με τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις η οδηγίες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οι κανόνες αυτοί πρέπει να τηρούνται από όλους του εμπλεκομένους με την γεωργική
παράγωγη, καλλιεργητές, ιδιοκτήτες, νομείς, κατόχους, ενοικιαστές κ.λπ. των ελαιοκτημάτων
στην περιοχή.
2. Επιτρέπεται, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, να καθορίζονται ειδικότεροι
κανόνες σχετικοί με αυτούς του Κ.Ο.Γ.Π., όταν προκύπτει ειδικότερο πρόβλημα ή
προκειμένου να διαφυλαχθεί πιο αποτελεσματικά η προστασία του Ελαιώνα της Άμφισσας.
Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να κοινοποιούνται προς όλους και
ειδικότερα προς τους φορείς. Σε περίπτωση συστάσεως φορέα διαχείρισης (ΦοΔιΕλΑ) κατά
το άρθρο 2 του παρόντος, οι εν λόγω ενέργειες θα τυγχάνουν της δικής του αρμοδιότητας.
ΑΡΘΡΟ 4
Διατήρηση των χαρακτηριστικών εγγείου βελτίωσης
1. Εγγειοβελτιωτικά έργα ή δράσεις εγγείου βελτίωσης δια του παρόντος θεωρούνται όλα
όσα σχετίζονται με την άρδευση, την στράγγιση των γαιών και του εδάφους, την
αντιπλημμυρική προστασία και την αγροτική οδοποιία, και σύμφωνα με τον Ν 3881/58.
2. Παραδοσιακός τρόπος άρδευσης. Ο παραδοσιακός τρόπος άρδευσης αποτελεί
χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής. Είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η μέθοδος άρδευσης,
αλλά και το υφιστάμενο δίκτυο των ανοικτών χωμάτινων ή τσιμεντένιων διωρύγων. Ο ρόλος
του δικτύου αυτού είναι διττός: α) εμπλουτισμού του εδάφους με νερό, φερτές πρώτες ύλες
και θρεπτικά συστατικά και β) αντιπλημμυρικής προστασίας.
Το παραδοσιακό αρδευτικό δίκτυο της περιοχής αποτελείται από: α) Φράγματα υδροληψίας
επί των χειμάρρων, β) Προσαγωγές διώρυγες, Α΄ τάξεως γ) Διώρυγες Β΄ τάξεως και δ)
Διώρυγες Γ΄ τάξεως.
3. Νέο αρδευτικό δίκτυο. Συμβατό με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στην περιοχή
είναι και το νέο υπόγειο αρδευτικό δίκτυο κλειστών αγωγών, το όποιο θα παρέχει νερό κατά
την αρδευτική περίοδο (Απρίλιο –Σεπτέμβριο) έκαστου έτους.
Η μέθοδος άρδευσης είναι αυτή των μικροσυστημάτων (στάγδην κλπ) ώστε να επιτυγχάνεται
η μεγαλύτερη δυνάστη εξοικονόμηση αρδευτικού ύδατος.
Κανονισμοί για τον τρόπο λειτουργίας των δικτύων αλλά και κανόνες συνδυασμού της
λειτουργίας τους, θα αποφασίζονται από τον αρμόδιο φορέα και σύμφωνα με τις
πραγματικές κάθε φορά ανάγκες.
Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των κανόνων άρδευσης αλλά και της λειτουργίας των
δικτύων είναι η ελεύθερη πρόσβαση προσώπων και μηχανικών μέσων σε όλη της έκταση
καθιστώντας υποχρεωτική την ελεύθερη διέλευση αυτών δια των ελαιοτεμαχίων.
Επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η κατασκευή, βελτίωση, επισκευή του υφιστάμενου και του
νέου αρδευτικού δικτύου σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Σχεδίου.
ΑΡΘΡΟ 5
Διατήρηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και κριτήρια αδειοδότησης των νέων
1. Εγκρίνεται η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων εντός του Ελαιώνα
της Άμφισσας, με την χρήση που είχαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπ.
Απόφασης, (ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801). ΦΕΚ/ ΑΠΠ/147/2012 του Μαΐου
2012 και με την υποχρέωση αυτές να εναρμονιστούν με το παρόν Διαχειριστικό Σχέδιο του
Ελαιώνα και τη σχετική με την λειτουργία τους νομοθεσία, ειδικά στο σκέλος περί
αντιμετώπισης των αποβλήτων.
2. Ορίζεται ως μεταβατική χρονική περίοδος εναρμόνισης των επιχειρήσεων σε κάθε είδους
αδειοδότησή τους η πενταετία.
3. Σε περίπτωση που έχει διακοπεί για οποιαδήποτε λόγο η λειτουργία κάποιων εξ αυτών και
έχει επέλθει αλλαγή εν τω μεταξύ των προϋποθέσεων λειτουργίας, αυτές μπορούν να
συνεχίσουν την λειτουργία τους, εφ’ όσον τεκμηριωμένα διαπιστωθεί αυτή ότι δεν προκαλεί
ουδεμία άμεση ή έμμεση βλάβη επί αρχαιοτήτων και δεν επιφέρει όχληση στο Δελφικό Τοπίο,
και ειδικότερα στο πολιτιστικό τοπίο, που περιβάλλει τα μνημεία των Δελφών.
4. Όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούσαν έως τις 02.05.2012
(ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ/ΑΠΠ/147/2012) καταγράφονται με τα πλήρη στοιχειά
τους (κτίσματα, χώροι, τρόποι διάθεσης λυμάτων, μηχανικός εξοπλισμός κ.λπ.).
5. Για κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις ή τις εγκαταστάσεις τους, συντάσσεται φάκελος
με ευθύνη του ιδιοκτήτη ακίνητου ή του επιχειρηματία που το χρησιμοποιεί, και κατατίθεται
στην αρμόδια ή την σχετική για την αδειοδότηση Υπηρεσία της Περιφέρειας (Διεύθυνση
Ανάπτυξης), ανεξάρτητα αν απαιτείται από τη Νομοθεσία ειδική ή γενική άδεια. Ο φάκελος
της προηγούμενης παραγράφου κατατίθεται επίσης στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για
ενημέρωση και αρχειοθέτηση, ώστε να υπάρξει οριστική καταγραφή των επιχειρήσεων
αυτών.
6. Με την κατάθεση του φακέλου αυτού, παρέχεται από την ίδια ως άνω αρμόδια για την
δραστηριότητα Υπηρεσία βεβαίωση κατάθεσης φακέλου, με την οποία εξασφαλίζεται για το
μεταβατικό χρονικό διάστημα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η συνέχιση λειτουργίας της
επιχείρησης αυτής. Η ορθότητα της περιγραφής των στοιχείων του φακέλου διαπιστώνεται
από διμελή επιτροπή της υπηρεσίας στην οποία κατατίθεται. Σε περίπτωση συστάσεως
φορέα διαχείρισης (ΦοΔιΕλΑ) του άρθρου 2 του παρόντος, η διαδικασία εκτελείται και η
βεβαίωση χορηγείται από αυτόν.
7. Μετά την ανωτέρω διαδικασία τα υφιστάμενα κτίσματα και οι εν γένει επιχειρηματικές
δραστηριότητες δύναται να επεκτείνονται και να εκσυγχρονίζονται κατά το ισχύον νομικό
πλαίσιο, ύστερα από έγκριση του ΥΠ.ΠΟ. Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης
θα μπορεί να περιληφθεί και περιορισμένη πλην αναγκαία (λόγω προβλέψεων της
νομοθεσίας) αύξηση της δόμησης και η αντίστοιχα αναγκαία τακτοποίηση ή νομιμοποίηση
αυθαιρέτων δραστηριοτήτων, τηρώντας υποχρεωτικό χρωματισμό των όψεων που να
συμβάλλει στην αρμονική ένταξη τους στο τοπίο, καθώς και στέγη από κεραμίδια ή με
χρωματισμό που να προσιδιάζει σε κεραμοσκεπή. Επιβάλλεται επίσης η αισθητική
αναβάθμιση − εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου και η διαμόρφωση ζωνών πρασίνου,
ώστε να εξασφαλίζεται η απόκρυψη των κτηρίων και των κτισμάτων. Επιτρέπονται και
παρεμβάσεις κυκλοφοριακής σύνδεσης αυτών με την εθνική οδό, χωρίς τους περιορισμούς
της παραγ Ι.γ.9. τη άνω Υ.Α., όσον αφορά στην κοπή ή εκρίζωση ελαιοδέντρων.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις παρεμβάσεων, οι εξωτερικές όψεις των επιχειρήσεων θα πρέπει
να λαμβάνουν αρχιτεκτονική μορφή εναρμονισμένη με το τοπίο (γαιώδεις αποχρώσεις στον
ελαιοχρωματισμό και στέγη τύπου κεραμοσκεπής), σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές
ισχύουσες διατάξεις που έχουν εγκριθεί από Αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.
9. Στις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να μετεγκατασταθούν στο ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας από
οποιαδήποτε περιοχή του Ελαιώνα, θα παρέχεται προτεραιότητα στην έγκριση
αδειοδότησης, καθώς και σε κάθε είδους χρηματοδότηση, προβλεπόμενη από κάθε
χρηματοδοτικό πρόγραμμα, στο οποίο εμπλέκονται κεντρικές, αποκεντρωμένες ή
αυτοδιοικητικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης, μπορεί να δίνονται κίνητρα για
την καθαίρεση και κατεδάφιση των παλαιών εγκαταστάσεων ώστε να αποκαθίστανται το
περιβάλλον της ελαιοκαλλιέργειας.
ΑΡΘΡΟ 6
Ενέργειες και μέτρα για την τουριστική ανάδειξη της περιοχής.
1. Η τουριστική ανάδειξη του Ελαιώνα της Άμφισσας είναι ο κύριος, μαζί με τον πρωτογενή
τομέα, πυλώνας ανάπτυξης της περιοχής. Η τουριστική ανάδειξη του Ελαιώνα συμβάλλει
αποφασιστικά στη διατήρηση του Δελφικού Τοπίου, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά και
ικανοποιώντας προσθετικά τους στόχους της ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ Φ10/78214/3580/
30.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
2. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση της παραδοσιακής εικόνας της
ελαιοκαλλιέργειας, αλλά και ο περαιτέρω ευπρεπισμός αυτής, ώστε να αποτελεί ο Ελαιώνας
αξιοθέατο. Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με κίνητρα ή αποζημιώσεις, που θα έχουν σκοπό την
απομάκρυνση των εντός του Ελαιώνα περιφράξεων και προχείρων εγκαταστάσεων που
διαμορφώνουν την άσχημη εικόνα του Δελφικού τοπίου, πλην των ζωνών που επιτρέπονται
τέτοιες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διαχειριστικού σχεδίου.
3. Οι τοπικοί συναρμόδιοι φορείς καλούνται να επιμεληθούν τη δημιουργία ενός δικτύου
περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών μέσα στον Ελαιώνα, σύμφωνα με τις
υφιστάμενες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
4. Προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει ακόμη η συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων
παλιών (προ του έτους 1955), στην πλειοψηφία τους ερειπωμένων, μικρών πλινθόκτιστων
και πετρόκτιστων γεωργικών αποθηκών, καθώς και αγροφυλακίων, που αποτελούν
συστατικά στοιχεία του παραδοσιακού Ελαιώνα αλλά και εν δυνάμει αξιοθέατα. Οι αρμόδιοι
φορείς θα πρέπει να εντάσσουν αυτά σε τυχόν πρόγραμμα χρηματοδότησης κατά
προτεραιότητα. Τέτοιες περιπτώσεις κτισμάτων μπορούν να καταγράφονται με τη διαδικασία
του άρθρου 5 παρ. 5 του παρόντος και επιτρέπεται, πλην της τουριστικής χρήσης, η επισκευή
τους και η λειτουργία τους ως γεωργικών αποθηκών.
5. Με ευθύνη του Δήμου, συλλέγονται στοιχεία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και
υπηρεσίες και συντάσσεται ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία αποστέλλεται προς την
Αρχαιολογική Υπηρεσία, την Περιφέρεια και τον Ε.Ο.Τ. Στην έκθεση αυτή
συμπεριλαμβάνονται όλες οι ενέργειες και πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν για την
τουριστική ανάδειξη του Ελαιώνα.
Σε περίπτωση συστάσεως φορέα διαχείρισης (ΦοΔιΕλΑ) του άρθρου 2 του παρόντος, οι εν
λόγω ενέργειες πραγματοποιούνται από αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 7
Σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών
1. Με ευθύνη της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα συνταχτεί σε διάστημα ενός έτους
από την έγκριση του παρόντος, σχέδιο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, για την προστασία του
ελαιώνα από πυρκαγιές και πλημμυρικά φαινόμενα.
2. Με ευθύνη των αρμόδιων φορέων σε διάστημα επίσης ενός έτους θα πρέπει να συνταχτεί
και σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από άλλες αιτίες όπως από λειψυδρία ή
καταστροφές από καιρικά φαινόμενα. Το σχέδια αυτά που θα εκπονηθούν θα είναι
ανεξάρτητα από άλλες τυχόν αποζημιώσεις που δικαιωματικά θα δίνονται στην περιοχή για
τις ίδιες περιπτώσεις, από άλλους φορείς και υπηρεσίες.
3. Σε περίπτωση συστάσεως φορέα διαχείρισης (ΦοΔιΕλΑ) του άρθρου 2 του παρόντος, οι εν
λόγω ενέργειες πραγματοποιούνται από αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 8
Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών και φορέων
1. Προκειμένου να περιορισθεί η γραφειοκρατική διαδικασία και να αποσαφηνιστεί το
καθεστώς αδειοδοτήσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στον Ελαιώνα,
καταρτίζεται αναλυτικός πίνακας κατανομής αρμοδιοτήτων, στον οποίο περιγράφεται το
είδος της εργασίας, ο πιθανός ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο, επιχείρηση ή φορέας) και
η αδειοδοτούσα αρχή για κάθε περίπτωση (Βλ. Παράρτημα του παρόντος).
2. Εργασίες που δεν αναφέρονται σαφώς στο Παράρτημα, κρίνονται και κατατάσσονται σε
κατηγορίες από την αρμόδια Γεωργική Υπηρεσία.
3. Σε περίπτωση ίδρυσης του Φορέα (ΦοΔιΕλΑ) κατά το άρθρο 2 του παρόντος, αυτός είναι
αποκλειστικά αρμόδιος για τις αδειοδοτήσεις στις περιπτώσεις Ε1, Ε2 και Ε3 του
Παραρτήματος.
ΑΡΘΡΟ 9
Κανόνες και κριτήρια των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων κατά γεωργικές ζώνες -
Απαγορεύσεις και εξαιρέσεις.
1. Απαγορεύεται η περίφραξη των ελαιοκτημάτων, ο σταυλισμός ζώων και η κατασκευή
γεωργικών αποθηκών για την εξυπηρέτηση της ελαιοκαλλιέργειας εντός όλης της έκτασης
του Ελαιώνα της Άμφισσας, όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω.
2. Κατ’ εξαίρεση και τηρώντας τις γενικές κατευθύνσεις της παρ. Ι.γ.13 της Υπ Απόφασης ΦΕΚ/
ΑΠΠ/147/2012 και μόνο μια φορά για κάθε ιδιοκτήτη, επιτρέπονται οι ανωτέρω παρεμβάσεις
(περίφραξη των ελαιοκτημάτων, σταυλισμός ζώων και κατασκευή γεωργικών αποθηκών για
την εξυπηρέτηση της ελαιοκαλλιέργειας), αφενός μεν όπου ειδικά έχει προβλεφθεί τέτοια
χρήση από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, αφετέρου δε με την γενική αδειοδοτική
διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν, στις εξής ζώνες:
 Α. Βόρεια από την πόλη της Άμφισσας και μέχρι την περιοχή του Διυλιστηρίου (νότιο όριο
της επιτρεπόμενης ζώνης είναι ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί από την πόλη στο Ι.Ν.
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος).
 Β. Νότια από τον περιφερειακό δρόμο Ιτέας – Κίρρας και μέχρι το όριο των σχεδίων πόλης
Ιτέας και Κίρρας.
 Γ. Σε περιμετρικές ζώνες από τα όρια των οικισμών Ελαιώνα, Αγίου Γεωργίου, Αγίου
Κωνσταντίνου, Σερνικακίου, Χρισσού και Δελφών, μέχρι τα εκατόν πενήντα (150) μέτρα από
τα καθορισμένα όρια αυτών ή τα προβλεπόμενα από εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο.
3. Τυχόν κατασκευές (σταύλοι ή γεωργικές αποθήκες) δεν θα υπερβαίνουν σε καμία
περίπτωση την απόσταση των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τα όρια των οικισμών της
περ. Γ. της ανωτέρω παρ. 2, ενώ στην περίπτωση των περιφράξεων αρκεί η απόσταση αυτή
να υπάρχει για τμήμα του ελαιοκτήματος.
4. Περίφραξη δεν θα επιτρέπεται σε όλη την έκταση του Ελαιώνα της Άμφισσας, παρά μόνο
για τη δημιουργία είτε γεωργικής αποθήκης είτε σταυλικής εγκατάστασης, και μόνο στις
περιοχές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και για κανέναν άλλον λόγο.
5. Οι περιφράξεις αυτές στις εξαιρετικές περιπτώσεις που είναι αναγκαίες θα εγκρίνονται
μετά και από θετική γνωμοδότηση του φορέα διαχείρισης των αρδευτικών έργων (Τ.Ο.Ε.Β.
κ.λπ.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3881/58 και των εφαρμοστικών αυτού
διαταγμάτων) και της Γεωργικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
βεβαιώνεται ότι η περίφραξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των γύρω
ελαιοτεμαχίων, στη συντήρηση και λειτουργία των αρδευτικών έργων ή και στην
προσβασιμότητα Πυροσβεστικών ή άλλων μέσων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Οι εν
λόγω γνωμοδοτήσεις αποτελούν ουσιώδη έγγραφα για την αδειοδότηση της γεωργικής
αποθήκης ή της σταυλικής εγκατάστασης ή της περίφραξης.
Η περίφραξη δεν κατασκευάζεται παρά μόνο όταν η σταυλική εγκατάσταση ή η γεωργική
αποθήκη έχει οριστικώς εγκριθεί στο σύνολό της.
5. Οι περιφράξεις οφείλουν να είναι ελαφρού τύπου με πασσάλους και σύρμα και όχι τύπου
τοιχείου, και χωρίς πάκτωση οποιουδήποτε θεμελίου με σκυρόδεμα ή «σενάζ».
6. Οι γεωργικές αποθήκες θα έχουν τις προδιαγραφές επιφάνειας έως είκοσι (20,00)
τετραγωνικών μέτρων και πρέπει να έχουν γαιώδεις αποχρώσεις ελαιοχρωματισμού και
κεραμοσκεπή.
7. Οι σταύλοι θα πρέπει να εναρμονιστούν και με την περιγραφή της παρ. Ιγ13 της Υπ
Απόφασης (ΦΕΚ/ ΑΠΠ/147/2012), κατασκευαζόμενοι ως πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα
οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά υπάγονται στις διαδικασίες του
παρόντος διαχειριστικού σχεδίου (άρθρο 8), με μέγιστο αριθμό έξι (6) ισοδύναμων
σταυλιζόμενων ζώων και με μέγιστο εμβαδό τα είκοσι (20,00) τετραγωνικά μέτρα.
8. Υφιστάμενες εγκαταστάσεις (περιφράξεις, σταυλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες) στην
περιοχή που με βάση το Διαχειριστικό Σχέδιο απαγορεύεται στο εξής η ύπαρξή τους,
αποξηλώνονται και απομακρύνονται υποχρεωτικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους. Για τις
εγκαταστάσεις που θα απομακρυνθούν και εφόσον αυτές είχαν λάβει νόμιμη αδειοδότηση ή
έγκριση, καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες τους αποζημίωση από το φορέα εποπτείας της
συγκεκριμένης δραστηριότητας για την αξία των υλικών και για τυχόν απαιτούμενες
μεταφορές.
9. Επιτρέπεται δια των κτημάτων η ελεύθερη διέλευση ανθρώπων και μέσων (γεωργικών
μηχανημάτων κλπ) κατ’ εφαρμογή του ισχύοντος εθιμικού δικαίου και των σχετικών περί
λειτουργίας των αρδευτικών έργων διατάξεων, εφόσον τα ελαιοκτήματα δεν εξυπηρετούνται
με άλλη πρόσβαση από αγροτική ή άλλη οδό, και μόνο για ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας
ή των αναγκαίων εργασιών ή έργων. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς, καταβάλλεται
αποζημίωση από των εξυπηρετούμενο ή τον κύριο του έργου ή αποκαθίσταται η ζημία από
αυτόν. Σε περιπτώσεις διαφωνίας η ζώνη διέλευσης και η προς τούτο αποζημίωση
καθορίζεται με έκθεση διμελούς επιτροπής υπαλλήλων της αρμόδιας Γεωργικής Υπηρεσίας,
με κριτήριο την συντομότερη και τη λιγότερο επαχθέστερη για τον εξυπηρετούντα λύση.
10. Απαγορεύεται η βόσκηση ζώων σε όλη τη ζώνη της ελαιοκαλλιέργειας εκτός από τις
περιοχές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και εφόσον αυτό το επιτρέπουν οι
ιδιοκτήτες των ελαιοτεμαχίων. Η ζώνη της ελαιοκαλλιέργειας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
σε καμιά περίπτωση ως βοσκότοπος.
ΑΡΘΡΟ 10
Ενέργειες για την διαχείριση απόβλητων
1. Απόβλητα Ελαιοτριβείων.
1.α. Για το ζήτημα αυτό, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και τις παρεχόμενες
επιστημονικές δυνατότητες, εφαρμόζονται οι εξής μέθοδοι, αποκλειστικά ή συνδυαστικά:
 i) Διοχέτευση σε δεξαμενές ή τεχνητές λεκάνες για εξάτμιση (εξατμισοδεξαμενές),
 ii). Ελεγχόμενη εφαρμογή σε εδαφικούς αποδέκτες μετά από ασβέστωση,
 iii). Συνεπεξεργασία «λιόζουμων» με στερεά παραπροϊόντα ελαιουργίας (απόβλητο
διφασικών ελαιοτριβείων, φύλλα) και άλλα φυτικά υπολείμματα.
1.β. Επιτρέπεται να εφαρμοστεί και συνδυασμός των μεθοδολογιών α΄, β΄ και γ΄ με βασικό
στόχο την παροχέτευση του μεγαλύτερου μέρους των παραγόμενων υγρών αποβλήτων στα
εδάφη του ελαιώνα της Άμφισσας μετά από την περιγραφείσα προεπεξεργασία και σε
ελεγχόμενες δοσολογίες, χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
1.γ. Με το παρόν σχέδιο διαχείρισης δίνεται σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα στην
δημιουργία συλλογικού έργου για την διάθεση των αποβλήτων αυτών, με φορέα υλοποίησης
είτε το Δήμο είτε άλλον αρμόδιο συλλογικό φορέα. Ενδεικτικά μπορεί να γίνει χρήση των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων των Βιολογικών Καθαρισμών ή των συλλογικών
λιμνοδεξαμενών, υπό τις προϋποθέσεις που υπαγορεύονται για τον σκοπό αυτό από την
επιστήμη και την τεχνολογία, στην οποία περίπτωση δεν αντιβαίνει επ’ ουδενί η παρ. Ι.Γ.10.
της Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ/ ΑΠΠ/147/2012).
Επί της προτεινόμενης συλλογικής αντιμετώπισης του προβλήματος, πρέπει να συνταχθεί
από το φορέα υλοποίησης μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει την καταγραφή της ποσότητας
και του είδους των παραγομένων αποβλήτων, καθώς και του τρόπου επεξεργασίας και
διάθεσης τους.
2. Απόβλητα Μονάδων τυποποίησης και εμπορίας ελαιών.
Σε κάθε τέτοια μονάδα είναι απαραίτητη η εγκατάσταση συστήματος προεπεξεργασίας των
υγρών αποβλήτων, ώστε αυτά εν τέλει να οδηγηθούν σε αδειοδοτημένη Μονάδα Βιολογικού
Καθαρισμού (αστικού τύπου) της περιοχής. Εναλλακτικά μπορούν οι Μονάδες να
συμβληθούν με ήδη υφιστάμενο σύστημα προεπεξεργασίας άλλης μονάδας, ώστε να
μεταφέρουν εκεί για επεξεργασία τα υγρά απόβλητά τους.
3. Για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων στις προβλέψεις του παρόντος Διαχειριστικού
Σχεδίου, τίθεται μεταβατική περίοδος από την έγκριση του παρόντος, η οποία ορίζεται
τετραετής για τα ελαιοτριβεία και τριετής για τις μονάδες τυποποίησης και εμπορίας ελαιών.

Υπόμνημα Πίνακα 1
(Ε) ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ε1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.
- Όργωμα, Φρεζάρισμα, Κοπή χόρτων.
- Κλάδευμα, Κοπή μεγάλων κλάδων, Κλάδευμα ανανέωσης.
- Καύση κλαδιών ή προϊόντων καλλιέργειας.
- Εργασίες ψεκασμού, λίπανσης, ελαιοσυλλογής δια χειρός είτε δια μηχανικών μέσων.
- Διάστρωση ελαιοδιχτύων.
- Αντικατάσταση προσβεβλημένων ελαιοδένδρων από ‘βερτιτσίλιο’ .
- Κατασκευή διαφράγματος μικρής προσωρινής περίφραξης για την προστασία
νεόφυτων και μόνο πέριξ αυτών.
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.
- Φύτευση ελαιοδέντρων.
- Ισοπέδωση προς κατασκευή αρδευτικών λεκανών (λαχίδια).
- Κατασκευή αναχωμάτων (τράφων).
- Κατασκευή αναβαθμίδων με χώμα ή κτιστή πετρά ύψους έως 60cm.
- Κατασκευή αναβαθμών αγροτεμαχίων χωρίς εκχέρσωση ή ισοπέδωση ύψους έως
60 ( +/- 10%) cm.
- Καθαρισμός και διάνοιξη διωρύγων αρδευτικών αυλάκων α΄ και β΄ τάξεως, ή
παραυλάκων γ΄ τάξεως του άρθρου 5 του ΝΔ 3881/58.
- Εγκατάσταση συστήματος στάγδην άρδευσης επιφανειακού η υπογείου.
- Πρόχειρες τεχνικές διαμορφώσεις για τη διέλευση πεζών, τροχοφόρων αγροτικών ή
γεωργικών οχημάτων δια των ελαιοκτηματων.
- Κοπή και εκρίζωση ξηραμένων δένδρων, ή δένδρων ασθενημένων.
- Κατασκευή τοιχείων με χτιστή πέτρα άνω των 60 cm εφόσον η κλίση είναι > 20%.
Ε2: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ
1- Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ανοικτού ή κλειστού αρδευτικού δικτύου Β
τάξεως επιφανειακό ή υπόγειο κατά το άρθρο 5 του ΝΔ 3881/58.
- Εργασίες αποκατάστασης ,ανακατασκευής από ανωτέρα βία, ή συμπλήρωσης
τμημάτων του δικτύου επιφανειακό (χωμάτινο ή τσιμεντένιο) ή υπόγειο Β τάξεως.
- Εργασίες επισκευής, αποκατάστασης, συμπλήρωσης, συντήρησης, και καθαρισμού
τεχνικών υδροληψίας επί των χειμάρρων ή άλλων προβλεπόμενων από την λειτουργία
αντιστοίχου τεχνικού έργου.
- Εργασίες αποκατάστασης, επανακατασκευής συμπλήρωσης, καθαρισμού κ.λπ.
προσαγωγών διωρύγων, οδικού δικτύου, στραγγιστικού δικτύου.
- Κάθε εργασία που χαρακτηρίζεται ως συντήρηση, καθαρισμός, βελτίωση, όλων των
έργων υποδομής (αρδευτικών, αγροτικής ή δημοτικής οδοποιίας, στραγγιστικών κ.λπ.).
- Διαπλάτυνση αγροτικών οδών, όχι πέραν των τριών (3,00) μέτρων, για λόγους
ασφαλείας ή εξυπηρέτησης εκτελουμένου έργου.
Ε3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ.
- Κατασκευή περιφράξεων κτημάτων.
- Μεταφορά και εναπόθεση αντικειμένων ασχέτων με την ελαιοκαλλιέργεια ή την
κτηνοτροφία (οικοδομικά υλικά, παλαιά αντικείμενα απορρίμματα κλπ).
- Κατασκευή σταύλων και γεωργικών αποθηκών.
- Εγκατάσταση συστήματος ζύγισης, μεταφόρτωσης, ή κατασκευής προϊόντων.
- Κατασκευή μικρής κλίμακας έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, γεωτρήσεων κ.λπ.
κατά τις διατάξεις του Ν1739/87, Ν.3099/2003 κατά το άρθρο 41 του ΝΔ 3881/58 μετά την
έγκριση της Γεωργικής Υπηρεσίας και του αρμόδιου Τ.Ο.Ε.Β.
- Βόσκηση κτηνοτροφίας, στις περιοχές που προβλέπεται τέτοια δραστηριότητα από
το παρόν Διαχειριστικό Σχέδιο.
- Κατασκευή ποτίστρων και ταϊστρών ζώων.
Ε4: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ή ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
- Νέα έργα υποδομής που σχετίζονται ή όχι με την ελαιοκαλλιέργεια, αλλά έχουν
ευρύτερη σημασία όπως κατασκευή νέων δημοτικών, αγροτικών, επαρχιακών ή εθνικών
οδών, έργα Α.Π.Ε., ενεργειακά δίκτυα, έργα πυρασφάλειας, εγγειοβελτιωτικά κ.λπ.
- Διευθέτηση χειμάρρων που διέρχονται από την περιοχή.
(Γ) ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γ1. Δεν απαιτείται καμία άδεια. Στις περιπτώσεις της υποκατηγορίας Ε1Α΄ μπορεί να
ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια Γεωργική Υπηρεσία, ενώ στις περιπτώσεις της
υποκατηγορίας Ε1Β΄ προαπαιτείται να ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια Γεωργική
Υπηρεσία.
Γ2. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται μετά από έγγραφη ενημέρωση του φορέα προς την
αρμόδια Γεωργική Υπηρεσία, η οποία έχει το δικαίωμα να εποπτεύει τις εργασίες αυτές,
χωρίς όμως να απαιτείται οποιαδήποτε έγκριση. Οι εργασίες εκτελούνται από τον αιτούμενο
φορέα ή από εργολήπτη υπό την επίβλεψη του αιτούμενου φορέα.
Γ3. Απαιτείται άδεια από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, μετά από γνώμη της αρμόδιας
Γεωργικής Υπηρεσίας (σήμερα Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας),
η οποία εξετάζει αν η συγκεκριμένη δραστηριότητα αλλοιώνει τον γεωργικό χαρακτήρα της
περιοχής, καθώς και την αναγκαιότητα της εργασίας αυτής με βάση το υποβληθέν αίτημα.
Γ4. Πέραν των κατά τον νόμο αρμοδίων για την αδειοδότηση εκτέλεσης των έργων (εγκρίσεις
περιβαλλοντικών όρων κ.λπ.), θα γνωμοδοτεί σχετικά με τη σκοπιμότητα αυτών και η
αρμόδια Γεωργική Υπηρεσία. …».
Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
παραπάνω:
Αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρινει το Διαχειριστικό Σχέδιο Ελαιώνα Άμφισσας.
2.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης για την έγκριση
Διαχειριστικό Σχέδιο Ελαιώνα Άμφισσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/10.07.2017
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ