ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

1929: Οι κάτοικοι των χωρίων Επταλόφου και Λιλαίας, ώ και της Μαριολάτας ευρίσκονται εν εξεγέρσει

7-12-1929: Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ


ΛΙΛΑΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ.—( περιοδεύοντος συνεργάτου μας )
Οι κάτοικοι των χωρίων Επταλόφου και Λιλαίας, ώ και της Μαριολάτας ευρίσκονται εν εξεγέρσει, δια τον λόγον ότι ωρίσθη ως έδρα Μεταβατικού Πταισματοδικείου η ...Πολύδροσος (Σουβάλα), και ζητούν να ωρισθή ως τοιαύτη η Λιλαία ήτις αφ’ ενός μεν κείται πλησιέστερον προς τα άλλα χωρία και αφ’ ετέρου είναι το Κέντρον του Δήμου......
Η αξίωσις των κατοίκων δεν είναι να απομακρυνθή τελείως το Πταισματοδικείον Πολυδρόσου αλλ’ απλώς να ορισθή Δευτέρα έδρα η Λιλαία δια την εκδίκασιν των υποθέσεων των χωρίων τούτων προς αποφυγήν της ταλαιπωρίας ή υφίστανται κατά την μετάβασιν εξ’ Επταλόφου εις Σουβάλαν λόγω της ανωμαλίας της οδού.
Και διότι καταβαίνοντες εις Πολύδροσον, τόσον εξ’ Επταλόφου όσον και εκ Μαριολάτας θα διέλθουν αναγκαστικώς εκ Λιλαίας, διατί λοιπόν ερωτούν να μη μείνουν εκεί αλλά να αναγκασθούν να προχωρήσουν περισσότερον και να οδοιπορούσιν αδικαιολογήτως και προ παντός να είναι υποχρεωμένοι να δαπανώσιν χρόνον δύο ημερών, καθ’ όσον είναι αδύνατον να επιστρέψωσιν αυθημερών και μάλιστα εν καιρώ χειμώνος.
Τα αιτήματα των ταύτα δίκαιον είναι να τύχουν της προσήκουσης προσοχής υπό του αρμοδίου Υπουργού, προς όν υπεβλήθησαν και σχετικαί αιτήσεις, όστις δέον να δόση ταχείαν και δικαίαν λύσιν χωρίς να παραβλάπτονται τα συμφέροντα τόσον του Πολυδρόσου όσον και των άλλων χωρίων.
Οριζόμενης δευτέρας έδρας της Λιλαίας, χωρίς να καταργηθή εννοείται η της Πολυδρόσου.
                                                                           Ελ. Παχνάς

Εφημερίδα ΄΄ Ο Ρουμελιώτης΄΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου