ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

ΤΑ 41 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Στις   12 Νοεμβρίου   2014,  ημέρα   Τετάρτη      και ώρα  18.00΄  στην Άμφισσα  δημόσια συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών με τα παρακάτω θέματα:....


1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης μορφών αντίδρασης του Δήμου Δελφών  για τη λειτουργία των νέων διοδίων στην Ε.Ο. ΄Αμφισσας – Λαμίας.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
2.    Λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία της Νοσηλευτικής Σχολής Άμφισσας. (Εισηγητής: κ.Αλέξανδρος Κυριακίδης, Πρόεδρος επιτροπής Υγείας, Δημ. Σύμβουλος
3.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2014. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος  Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).
4.    Επιστροφή αχρεωστήτως  εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).
5.    Εγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα . (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
6.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014 .(Εισηγήτρια: κ.Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διεύθυνσης  Προγραμματισμού).
7.    Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ.Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διεύθυνσης  Προγραμματισμού).
8.    ΄Εγκριση πρακτικού καθορισμού μισθωτικής αξίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος  Ευθ. Γιδογιάννου – Λήψη απόφασης για την ανάρτηση ανακοίνωσης. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γραφείου  Κληροδοτημάτων).
9.    Εγκριση εκμίσθωσης του κοινοτικού καταστήματος Αγίου Γεωργίου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γραφείου  Κληροδοτημάτων).
10.  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γραφείου  Κληροδοτημάτων).
11.   Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γραφείου  Κληροδοτημάτων).
12.  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Κων/νου Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γραφείου  Κληροδοτημάτων).
13.   Έγκριση  προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Λουκίας Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γραφείου  Κληροδοτημάτων).
14.  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Σέββα. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γραφείου  Κληροδοτημάτων).
15.  Έγκριση 3ΟΥ Α.Π.Ε & 3ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ» MIS 384523. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
16.  Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ» , ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
17.  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των έργων α) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ β) «ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΩΘΕΝ ΠΗΓΩΝ ΜΟΥΤΣΑΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ» γ) «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΡΩΜΗΣ» δ) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ»,  ε)»ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
18.  Ορθή επανάληψη της αριθ. 234/2014 απόφασης του Δ.Σ. Δ. Δελφών με θέμα «Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ¨». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
19.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
20.  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του υποέργου 5 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» με ΜΙS 370720. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
21.  Έγκριση υπεργολαβίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» με MIS 447983. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
22.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΪΑΜΙ ΔΚ ΙΤΕΑΣ » MIS 457065 . (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
23.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»  MIS 452058 (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
24.  Παράταση μελέτης με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
25.  Τροποποίηση της αριθ. 281/2014 απόφασης Δημ. Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
26.  Παραχώρηση χρήσης για ένα έτος του χώρου που στεγάζει το Εικαστικό Εργαστήρι Άμφισσας στο Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
27.  Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 για το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ.Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου).
28.  Συγκρότηση επιτροπής Αθλητισμού. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
29.  Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου ως μελών στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
30.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, περιόδου 1940 – 1945   «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
31.  Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διεξαγωγή του 2ου αγώνα ανώμαλου δρόμου με τίτλο «Στα χνάρια του Δευκαλίωνα». (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
32.  Παραχώρηση κατά χρήση γηπέδων του Δήμου Δελφών για το τρέχον αθλητικό έτος. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
33.  Εγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
34.  Εγκριση Απολογισμού 2013 του Ιδρύματος ΕΥΣΤ.ΜΑΝΑΙΟΣ. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
35.  Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΕΥΣΤ.ΜΑΝΑΙΟΣ. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
36.  Δημιουργία αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας στην Ιτέα. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
37.  Εγκριση Απολογισμού Α΄ /θμιας Εκπαίδευσης 2012 (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημοτικός Σύμβουλος).
38.  Εγκριση Απολογισμού Α΄ /θμιας Εκπαίδευσης 2013 (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημοτικός Σύμβουλος).
39.  Δήλωση συμμετοχής Δήμου Δελφών στην Περιφερειακή Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
40.  Λήψη απόφασης για λύση σύμβασης αίθουσας πρώην Αθλητικού και Πνευματικού Κέντρου Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
41.  Σύσταση δημοτικής  επιτροπής  ισότητας (ΔΕΠΙΣ). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
                                                 Η  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                     
                                                                             

                                            ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.