Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ: Χορήγηση θέσεων στη νέα λαϊκή αγορά

Γνωστοποιούμε προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι η λαϊκή αγορά της Τ.Κ. Άμφισσας θα
μετακινηθεί και θα λειτουργεί στην οδό Ανδρούτσου και συμπληρωματικά στην οδό
Παπαχρήστου, σύμφωνα με την αριθμ. 48/12-06-2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ. Δελφών τα εξής:...

1) Η λειτουργία της νέας λαϊκής αγοράς θα αρχίσει μετά την τοποθέτηση των πωλητών στις νέες
τους θέσεις.
2) Με την αριθμ. 24/09-12-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Δελφών καθορίστηκε ο Κανονισμός
Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δ. Δελφών.
3) Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 11 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει
σήμερα, για την κάλυψη των νέων θέσεων πρέπει οι ενδιαφερόμενοι πωλητές (επαγγελματίες
και παραγωγοί) να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας (Γιδογιάννου 31 – Άμφισσα, 2ος
όροφος), από την Δευτέρα 13-01-2014 μέχρι και την Παρασκευή 24-01-2014, με τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β )Φωτοαντίγραφο άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών.
γ) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας του αδειούχου, ή
προστατευόμενου μέλους.
4) Ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται θα είναι οι αντίστοιχες θέσεις του εγκεκριμένου
από το Δ. Δελφών διαγράμματος.
5) Η τοποθέτηση στις νέες θέσεις θα εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας,
μετά από εισήγηση της Επιτροπής της §2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 51/2006, η οποία θα λάβει
υπόψη της και τα διαγράμματα και τον Κανονισμό της λαϊκής αγοράς, όπως έχει εγκριθεί από
το Δ. Δελφών.
6) Οι εποχικοί πωλητές δεν θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας, αλλά θα
απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου του Δ. Δελφών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας:
22653 50 610-615-616.
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο κεντρικό κατάστημα της Π.Ε. Φωκίδας και θ’ αναρτηθεί στο
διαδίκτυο.
Η Α Ν Τ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ
Σωματείο Επαγγελματιών – Παραγωγών
Πωλητών Λ.Α. Ν. Φωκίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου