Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

1η Συνεδρίαση (Τακτική), για το έτος 2021, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Σας προσκαλούμε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική), για το έτος 2021, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας η οποία, σύμφωνα με α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55).... η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) , β) την αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις στον δημόσιο τομέα και γ) το με αρ. πρωτ. 33954/02.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού του ΥΠΕΣ, θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.

ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Θέμα 1ο Διαβίβαση της με αριθμό 1741/22.12.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣτΕ περί Παραπομπής λόγω αρμοδιότητας και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 176 παρ. 1
περίπτωση θ του Ν. 3852/2010 από την Οικονομική Επιτροπή ΠΣτΕ στο Περιφερειακό
Συμβούλιο ΠΣτΕ – με θετική εισήγηση - του με αριθμό 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
της 48ης συνεδρίασης της 22ης Δεκεμβρίου του 2020 της Επιτροπής “Διορισμός
πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με το από 1 Oκτωβρίου
2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς που έχει ανακύψει με την κοινοπραξία, με
την επωνυμία “Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”»
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θέμα 2ο Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους
2021 Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Θέμα 3ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου, στην Επαρχιακή
οδό 33 Λαμία – Γοργοπόταμος – Παύλιανη και στην Π.Ε.Ο Λαμίας – Στυλίδας – Ράχες
[κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων επί των οδών: α) Αθηνών και Κύπρου, β) Φραντζή και
Ελευθερίας και γ) Παπαποστόλου και Αρκαδίου.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ,κ. Φάνης Σπανός.
Θέμα 4ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας). Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας, κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θέμα 5ο Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών
φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ». Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.
Θέμα 6ο Λήψη απόφασης για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ
53/τ.Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις». Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Θέμα 7ο Έγκριση της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.
Θέμα 8ο Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έτους 2021. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας , κ. Φάνης Σπανός.
Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου