Προσφατες Αναρτησεις

Translate

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Ο κ. Βασίλης Πανάγου νέος Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού - Ανακατανομή αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους του Δήμου Δελφών


Με την τροποποίηση-κωδικοποίηση των προγενέστερων αποφάσεων του περί ορισμού αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του, ο Δήμαρχος Δελφών Θανάσης Παναγιωτόπουλος ορίζει  νέο Αντιδήμαρχο το δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Πανάγου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της Δ.Ε. Παρνασσού καθώς και της Διεύθυνση Δόμησης......


Την επίβλεψη της Δ.Ε. Γραβιάς αναλαμβάνει η νυν Αντιδήμαρχος Μαρία Ανδρεοπούλου.

Εκφράζουμε τις ιδιαίτερες και θερμές μας ευχαριστίες προς τον έως σήμερα Αντιδήμαρχο Γιάννη Γεωργίου για τη σημαντική συνεισφορά του στην προώθηση και την υλοποίηση του έργου της δημοτικής Αρχής, καθώς και για το πνεύμα συνεργασίας με το Δήμαρχο Δελφών και με τους συναδέλφους του αντιδημάρχους για το οποίο διακρίθηκε.
Ο Δήμαρχος Δελφών

Θανάσης Παναγιωτόπουλος
..........................................................................................................
Αναλυτικά η απόφαση

    Ο Δήμαρχος Δελφών ....
....Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Τροποποιεί και κωδικοποιεί τις αρ. 4217/01-03-2017 (ΑΔΑ: 664ΔΩ9Θ-ΨΤΞ),  27648/21-11-2017 (ΑΔΑ: 60Ω4Ω9Θ-9Ο6) αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων & της Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 Ν.3852/2010), ως εξής: ....


Α.1 Διατηρεί την μεταβίβαση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, της εποπτείας και ευθύνης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών οι οποίες ασκούνται  σύμφωνα με το άρθρο 16 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών, 
στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Λουκά Αναγνωστόπουλο.  

Προκειμένου να ασκεί τις συγκεκριμένες καθ’ ύλην μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
Ι. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
ΙΙ. Υπογράφει τις αναθέσεις και τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού, επιλέγει και απευθύνει προσκλήσεις στους πιθανούς προμηθευτές του Δήμου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης του Δήμου. 
ΙΙΙ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους στις υπηρεσίες ευθύνης του.   
ΙV. Συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και αφορούν κάθε είδους προμήθειες και παροχή υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.
 V. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει. 

Α.2 Διατηρεί την μεταβίβαση της αρμοδιότητας της Προεδρείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Λουκά Αναγνωστόπουλο.  

Α.3 Διατηρεί την μεταβίβαση της κατά τόπο αρμοδιότητας του στη  Δημοτική Ενότητα Δελφών, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Λουκά Αναγνωστόπουλο, στον οποίο μεταβιβάζει επιπλέον την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητας Ιτέας.  

Προκειμένου να ασκεί τις κατά τόπο μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου στις συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.  
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου.  
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα. 
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου. 

Β.1 Διατηρεί την μεταβίβαση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, της εποπτείας και ευθύνης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας τις οποίες ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Αριστείδη Αγγελόπουλο. 

Προκειμένου να ασκεί τις συγκεκριμένες καθ’ ύλην μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
Ι. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
ΙΙ. Υπογράφει τις αναθέσεις και τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού, επιλέγει και απευθύνει προσκλήσεις στους πιθανούς προμηθευτές του Δήμου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης του Δήμου.
 ΙΙΙ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους στις υπηρεσίες ευθύνης του.   
ΙV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.  

Β.2 Διατηρεί την μεταβίβαση της κατά τόπο αρμοδιότητας του στη  Δημοτική Ενότητα Άμφισσας, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Αριστείδη Αγγελόπουλο.  

Προκειμένου να ασκεί τις κατά τόπο μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου στην συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 
β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
γ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
ε) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου. 
 στ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 
ζ) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα. 
η) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου. 

Γ.1 Διατηρεί την μεταβίβαση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του στην ορισθείσα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, της εποπτείας και ευθύνης: 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας τις οποίες ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών. 
 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μόνο σε ό,τι αφορά την συντήρηση κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων, οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού, τις οποίες ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητές του σε θέματα: 
o Επιμέλειας της συντήρησης και επέκτασης του φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου όπως, οδών, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών, πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, και λοιπών υπαίθριων χώρων.  o Μέριμνας για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κάθε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Δήμου (δημοτικός φωτισμός οδών και πλατειών και λοιπών δημοτικών χώρων, ανελκυστήρες, τηλεπικοινωνίες, κτίρια, σφαγεία, εορταστικός φωτισμός, αθλητικές εγκαταστάσεις, φωτισμός ανάδειξης δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.). 
o Επιμέλειας για τη συντήρηση και επισκευή της οδοποιίας στα διοικητικά όρια του Δήμου.  o Εγκατάστασης και συντήρησης της κάθετης και οριζόντιας οδική σήμανση, της διαγράμμισης των οδών, των πινακίδων ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών καθώς και των προστατευτικών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών.  o Μελέτης, σχεδιασμού και εισήγησης για τη βελτίωση των συστημάτων και των μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης και λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου.  o Επιμέλειας της συντήρησης, της εύρυθμης λειτουργίας και επισκευή όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου. Ειδικότερα για τα σχολεία, ακολουθεί τις οδηγίες και την ιεράρχηση του αρμοδίου τμήματος Παιδείας και προβαίνει σε παρεμβάσεις στις περιπτώσεις που αυτές δεν είναι της άμεσης αρμοδιότητας που η κείμενη νομοθεσία απονέμει στις Σχολικές Επιτροπές.  o Μελέτης και εισήγησης για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και επέκταση των παιδικών χαρών καθώς και των κέντρων κυκλοφοριακής αγωγής. o Μέριμνας για την διατήρηση σε καλή κατάσταση των παιδικών χαρών, των κέντρων κυκλοφοριακής αγωγής και την ασφαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 


Προκειμένου να ασκεί τις συγκεκριμένες καθ’ ύλην μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου, η Αντιδήμαρχος οφείλει να:
 Ι. Έχει την εποπτεία και να χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
ΙΙ. Υπογράφει τις αναθέσεις και τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού, επιλέγει και απευθύνει προσκλήσεις στους πιθανούς προμηθευτές του Δήμου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης του Δήμου. 
ΙΙΙ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους στις υπηρεσίες ευθύνης του.  
 ΙV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει. 

Γ.2 Διατηρεί την μεταβίβαση της κατά τόπο αρμοδιότητας του στη  Δημοτική Ενότητα Καλλιέων, στην ορισθείσα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, στην οποία μεταβιβάζει επιπλέον την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητας Γραβιάς.   
Προκειμένου να ασκεί τις κατά τόπο μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου στις συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες, η Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.  
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
 δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
 ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου.  
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
 θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου. 

Δ.1 Διατηρεί την μεταβίβαση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, της εποπτείας και ευθύνης του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας-δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 11 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-102017) του Δήμου Δελφών, στον Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Νεκτάριο Μίχο και συγκεκριμένα σε θέματα: - πολιτισμού και λειτουργίας δημοτικών δομών πολιτισμού. - αθλητισμού, νέας γενιάς και λειτουργίας δημοτικών δομών αθλητισμού.  - Τουρισμού, πλην των αρμοδιοτήτων σε θέματα παιδείας-δια βίου μάθησης και λειτουργίας δημοτικών δομών παιδείας που μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Αθανάσιο Τσονάκα ώστε αυτός να έχει την συνολική εποπτεία και ευθύνη του συγκεκριμένου τομέα αρμοδιοτήτων λόγω της διττής του ιδιότητας ως Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών. 

Δ.2 Μεταβιβάζει στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Νεκτάριο Μίχο, τις συγκεκριμένες καθ’ ύλην αρμοδιότητές του: 
 Της εποπτείας και ευθύνης του αυτοτελούς τμήματος εμπορίου, επιχειρήσεων και απασχόλησης (πρώην αυτοτελές τμήμα εμπορίου, καταστημάτων και επιχειρήσεων)  τις οποίες θα ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών. 
 Της εποπτείας και ευθύνης του αυτοτελούς τμήματος αγροτικής ανάπτυξης, αλιείας και κτηνοτροφίας τις οποίες θα ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών. 

Δ.3 Προκειμένου να ασκεί τις συγκεκριμένες (Δ.1, Δ.2) καθ’ ύλην μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
Ι. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
ΙΙ. Υπογράφει τις αναθέσεις και τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού, επιλέγει και απευθύνει προσκλήσεις στους πιθανούς προμηθευτές του Δήμου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης του Δήμου. 
ΙΙΙ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους στις υπηρεσίες ευθύνης του.  
 ΙV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει. 

Δ.4 Διατηρεί την μεταβίβαση της αρμοδιότητας της Προεδρείας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών, , κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Νεκτάριο Μίχο. 

Δ.5 Διατηρεί την μεταβίβαση της κατά τόπο αρμοδιότητας του στη Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Νεκτάριο Μίχο. 

Προκειμένου να ασκεί τις κατά τόπο μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου στην συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να:
 α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.  
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου.  
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
 θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου. 

Ε.1 Διατηρεί την μεταβίβαση των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, της εποπτείας και ευθύνης σε θέματα παιδείας-δια βίου μάθησης και λειτουργίας δημοτικών δομών παιδείας τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 11 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών, στον Αντιδήμαρχο Δελφών, Αθανάσιο Τσονάκα. 

Προκειμένου να ασκεί τις συγκεκριμένες καθ’ ύλην μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
Ι. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.
 ΙΙ. Υπογράφει τις αναθέσεις και τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού, επιλέγει και απευθύνει προσκλήσεις στους πιθανούς προμηθευτές του Δήμου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης του Δήμου.
 ΙΙΙ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους στις υπηρεσίες ευθύνης του.   ΙV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει. 

Ε.2 Διατηρεί την μεταβίβαση της κατά τόπο αρμοδιότητας του στη  Δημοτική Ενότητα Γαλαξειδίου, στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Αθανάσιο Τσονάκα. 

Προκειμένου να ασκεί τις κατά τόπο μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου στην συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.  
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
 ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου.  
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα. 
θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου. 

ΣΤ. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δελφών τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Βασίλειο Πανάγου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω: 

ΣΤ.1 Της εποπτείας και ευθύνης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης τις οποίες θα ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών.  

Προκειμένου να ασκεί τις συγκεκριμένες καθ’ ύλην μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να:
 Ι. Έχει την εποπτεία και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού της υπηρεσίας που εποπτεύει. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του. 
ΙΙ. Υπογράφει τις αναθέσεις και τις συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις κάθε είδους διαγωνισμού, επιλέγει και απευθύνει προσκλήσεις στους πιθανούς προμηθευτές του Δήμου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δημάρχου που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφορούν τις υπηρεσίες ευθύνης του σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης του Δήμου. 
ΙΙΙ. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους στις υπηρεσίες ευθύνης του.   
ΙV. Υπογράφει βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει. 

ΣΤ.2 Την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού.  

Προκειμένου να ασκεί τις κατά τόπο μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου στην συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα, ο Αντιδήμαρχος οφείλει να: 

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Χορηγεί τις άδειες του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, πλην των υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης, τις άδειες των οποίων χορηγεί ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, εφόσον μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, και εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών και πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό εποπτείας του.  
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτηρίων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. 
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα αρμοδιότητας του Δημάρχου, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας με την εξαίρεση αυτών που υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση Δημάρχου από εντεταλμένο μόνιμο υπάλληλο ή αιρετό κατ’ άρθρο 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
 ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 στ) Επικουρεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διευκόλυνση της εργασίας των συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού του Δήμου.  
ζ) Έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 
η) Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
 θ) Έχει την αρμοδιότητα διάθεσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Δήμου. 

2. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στους ως άνω ορισθέντες αντιδημάρχους και περιλαμβάνουν τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, βεβαιώσεων, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 3. Στις περιπτώσεις που οι προμήθειες ή η παροχή υπηρεσιών αφορούν περισσότερες από μία υπηρεσίες του Δήμου, αλλά ανατίθενται συνολικά, τις αρμοδιότητες του Δημάρχου ασκεί ο καθ’ ύλην αρμόδιος αντιδήμαρχος στην υπηρεσία ευθύνης του οποίου αναλογεί το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, ο οποίος υπογράφει και τις σχετικές συμβάσεις, δημοσιεύει τις διακηρύξεις των διαγωνισμών. 
4. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. 

5. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων:  - τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αριστείδη Αγγελόπουλου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Τσονάκας.  - τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Τσονάκα, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος. - τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Μίχος.  - τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νεκτάριου Μίχου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος.  - τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βασίλειου Πανάγου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μαρία Ανδρεοπούλου.  - τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μαρίας Ανδρεοπούλου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Πανάγου.  

6. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αριστείδη Αγγελόπουλο. 
7. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων που ασκούν την κατά τόπον αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε έκαστη δημοτική ενότητα του Δήμου Δελφών, για το διάστημα που απουσιάζουν ή κωλύονται, την συγκεκριμένη αρμοδιότητα διατηρεί και θα ασκεί ο Δήμαρχος.
 8. Η άσκηση των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων του Δημάρχου από τους Αντιδημάρχους Δελφών, κ.κ. Λουκά Αναγνωστόπουλο, Αριστείδη Αγγελόπουλο, Νεκτάριο Μίχο, Αθανάσιο Τσονάκα κα Μαρία Ανδρεοπούλου έχει αρχίσει σύμφωνα με την  αρ. 4217/01-03-2017 (ΑΔΑ: 664ΔΩ9Θ-ΨΤΞ) απόφαση του Δημάρχου Δελφών από την πρώτη ημέρα του μήνα Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (01η/03/2017) έως τη λήξη της παρούσας θητείας τους. Η άσκηση των ανωτέρω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων του Δημάρχου από τον νέοορισθέντα με την παρούσα απόφαση, Αντιδήμαρχο Δελφών κ. Βασίλειο Πανάγου αρχίζει από την έκτη ημέρα του μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (06η/06/2018) έως τη λήξη της παρούσας θητείας του.  
9. Την αντιμισθία του Αντιδημάρχου θα λαμβάνουν, κατ’ άρθρο 3 παρ. 3ε΄ και 3 στ΄ του Ν.4051/2012, οι Αντιδήμαρχοι, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, κ. Νεκτάριος Μίχος, κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, κ. Αθανάσιος Τσονάκας και κ. Βασίλειος Πανάγου. 10. Ο Δήμαρχος διατηρεί την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του: 

 Της εποπτείας και ευθύνης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 14 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών. Στον συγκεκριμένο τομέα διατηρούνται οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δελφών κ. Ηλία Θεοφάνη με την αρ. οικ. 17893/22-07-2016 απόφαση Δημάρχου Δελφών. 
 Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 17 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών πλην των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Αντιδήμαρχο Δελφών, κ. Μαρία Ανδρεοπούλου. 
 Την εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 15 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών. 
 Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς τμήματος υποστήριξης Δημάρχου, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων  τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 6 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών. 
 Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού και αναπτυξιακών προγραμμάτων τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 11 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/19-10-2017) του Δήμου Δελφών. 

11. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες Δημάρχου κατά την ισχύουσα νομοθεσία και κατά τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, που δε μεταβιβάζονται με την παρούσα Απόφαση ή δε θα μεταβιβαστούν με μεταγενέστερη Απόφαση Δημάρχου, ασκούνται αποκλειστικά από το Δήμαρχο Δελφών. 

 12. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.