ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: «Εκτύπωση εντύπων, λαογραφικού ιστορικού συλλόγου Παρνασσού

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε πίστωση ποσού 950 € για «Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλιαρίων» που προορίζονται για το λαογραφικό ιστορικό σύλλογο Σουβάλα Παρνασσού, στην Τ.Κ. Πολυδρόσου
Αναλυτικά η απόφαση....


ΘΕΜΑ: «Εκτύπωση εντύπων, λαογραφικού ιστορικού συλλόγου Παρνασσού». 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:  Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016):  Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Την αριθ. 4217/01.03.2017 απόφαση του Δημάρχου Δελφών περί ορισμού αντιδη- μάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010. 
3. Τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2017 που ψηφίστηκε με την αριθ. 2/24/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 326/31206/14.3.2017 όμοια του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 
4. Την υπό ΚΑ 15-6615.001 εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό, ποσού 8.000 €, προερχόμενη από τακτικά έσοδα, για «Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλιαρίων». 
5. Την αριθμ. 11/232/26.5.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 950 € για «Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλιαρίων». 
6. Την αριθμ. 13.064/08.06.2017 πρόσκλησή μας σε δύο προμηθευτές. 
7. Την υποβληθείσα προσφορά. 

Αποφασίζουμε 
1. Την ανάθεση της Εκτύπωσης εντύπων, λαογραφικού ιστορικού συλλόγου Παρνασσού στην εταιρεία Ε. ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΡΧΕΤΥΠΟ, Γραφικές Τέχνες, ΒΙ.ΠΕ. Άμφισσας, ΑΦΜ 082994810, ΔΟΥ Άμφισσας, αντί ποσού 950 € με τον ΦΠΑ. 
2. Η προμήθεια περιλαμβάνει 250 έντυπα διαστάσεων 24Χ17 εκ., με μονόχρωμη εσω- τερική εκτύπωση σε χαρτί γραφής 80gr, με τετράχρωμη εκτύπωση εξωφύλλου και χαρτί εξωφύλλου ΒΕΛΒΕΤ. 
3. Τα υπό προμήθεια είδη προορίζονται για το λαογραφικό ιστορικό σύλλογο Σουβάλα Παρνασσού, στην Τ.Κ. Πολυδρόσου. 
4. Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον ΚΑ 15-6615.001 του εκτελούμενου προϋπο- λογισμού. 
5. Το οικείο χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας, με την ολοκλήρωση της προμήθειας. 
Άμφισσα 23 Ιουνίου 2017
 Ο Αντιδήμαρχος Δελφών 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ