ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Οι όροι της δημοπρασίας του κτιριακού συγκροτήματος «Χανίου της Γραβιάς» - Κατώτατο όριο προσφοράς 150 € μηνιαίως


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ‘ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ’ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»......

 Ανακοινώνεται ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κτιριακού συγκροτήματος «Χανίου της Γραβιάς» που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς, της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, του Δήμου Δελφών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8η Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. ενώπιον της κατά Νόμον αρμόδιας Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, στη Γραβιά Φωκίδας (πρώην Δημαρχείο Γραβιάς). 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Αντιδήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με Περιληπτική Διακήρυξη του Αντιδημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης 10 (δέκα) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας. 
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού και για 10 (δέκα) έτη, με δικαίωμα παράτασης για άλλα 2 (δύο) έτη. 
Ως κατώτατο όριο προσφοράς για το μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 1.800 € (χιλίων οκτακοσίων ευρώ) ετησίως, ήτοι 150 € (εκατόν πενήντα ευρώ) μηνιαίως. 
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται, ως εγγύηση στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με 2(δύο) ετήσια μισθώματα της αρχικής προσφοράς (1.800 € Χ 2), ήτοι ποσού 3.600 € (τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ). Η εγγύηση αυτή, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αντικαθίσταται με άλλη ίσου ποσού. 
Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και των όρων εκμίσθωσης αναφέρονται στη με αριθμό 2147/1.2.2017 λεπτομερή διακήρυξη δημοπρασίας που θα βρίσκεται αναρτημένη στους πίνακες των ανακοινώσεων του Δημαρχείου Δήμου Δελφών και Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς. 
Περισσότερες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γραφεία της Δ.Ε. Γραβιάς στη Γραβιά (αρμόδιος υπάλληλος κ. Τούμπας Νικόλαος τηλ. 2265350914 και fax 2265091128).
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΛΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ