Φιλανθρωπικός αγώνας μεταξύ των παλαιμάχων του ΔΙΑΓΟΡΑ και του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ: ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Στην ΕΛΜΙΝ το Χάνι της Γραβιάς

Απορρίφθηκε απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, η προσφυγή της εταιρείας Ε.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ, με τον διακριτικό τίτλο ACCOUNT 4 U, κατά της 06/73/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με θέμα .....
«Έγκριση Πρακτικών φανερής πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιριακού Συγκροτήματος “Χανίου Γραβιάς” στην ΤΚ Γραβιάς της ΔΕ Γραβιάς Δήμου Δελφών »
Αναλυτικά το σκεπτικό και η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας:
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)
κατά των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών
επιτρέπεται σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή για παράβαση νόμου στον
Ελεγκτή Νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης, ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση ή αφότου έλαβε
γνώση στον Ελεγκτή Νομιμότητας και η αναφερόμενη στο θέμα προσφυγή στρέφεται κατά
απόφασης δημοτικού συμβουλίου(συλλογικό όργανο) και έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα,
δηλαδή σε επτά (07) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(05/04/2017).
Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει κατά της
παραπάνω αναφερόμενης στο θέμα 06/73/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Δελφών επειδή συμμετείχε στον διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κτιριακού
συγκροτήματος του ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ , Η αναφερόμενη στο θέμα προσφυγή πρέπει να
εξεταστεί περεταίρω
Σύμφωνα με τους λόγους που προβάλλονται στην παραπάνω προσφυγή:
1ον )κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού ,που έλαβε χώρα στις 08/03/2017 και
στο άρθρο 7 της διακήρυξης της δημοπρασίας καθορίζονται τα Δικαιολογητικά που πρέπει
να καταθέσουν οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία , έχει παραβιαστεί ο όρος 7 Ε της
διακήρυξης επειδή το ποινικό μητρώο του JEAN MARK ALAIN ALBERT NOVENE , ενός εκ΄
των τριών διαχειριστών της έτερης συμμετέχουσας και πλειοδοτούσας εταιρείας με την
επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ», δεν κατατέθηκε στις 8-03-2017 αλλά αντί
αυτού κατατέθηκε αντίγραφο βεβαίωσης υποβολής αιτήματος για έκδοση ποινικού
μητρώου με Α.Π.55307 και ημερομηνία 07-03-2017 και το αντίγραφο του ποινικού του
μητρώου εκδόθηκε στις 10-03-2017.

2ον ) Η περίπτωση Ζ του άρθρου 7 της διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία οι
συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα όπου
θα αναφέρονται οι τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και θα αποδεικνύονται από
παραστατικά και δικαιολογητικά δραστηριότητας , έχει παραβιαστεί καθόσον η έτερη
συμμετέχουσα και πλειοδοτούσα εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΦΩΚΙΔΑΣ» κατέθεσε μόνο ένα παραστατικό ως απόδειξη έναντι δεκαέξι (16) παραστατικών
που κατέθεσε η προσφεύγουσα εταιρεία

3ον ) Ο εγγυητής , απαιτείται να παρουσιάσει ο τελευταίος πλειοδότης κατά το
άρθρο 6 της διακήρυξης, που στην περίπτωση της συμμετέχουσας και πλειοδοτούσας
εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ» είναι η μητρική της εταιρεία
ΕΛΜΙΝ ΑΕ ,σύμφωνα με την προσφεύγουσα δεν είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη διότι κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 23α
του ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του
ν.3604/2007 απαιτείται ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της μητρικής
εταιρείας ενώ στην προκειμένη περίπτωση έχει προσκομισθεί απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας σχετικά με την παροχή της εγγύησης που προβλέπεται
στο άρθρο 6 της διακήρυξης.
Για τους λόγους αυτούς η προσφεύγουσα εταιρεία ζητά να ακυρωθεί η 06/73/2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών.

Ως προς τον πρώτο λόγο της προσφυγής , δεν προβλέπεται από τους όρους της
διακήρυξης ότι η μη προσκόμιση του αντίγραφου του ποινικού του μητρώου αποτελεί
λόγο αποκλεισμού από την διαδικασία.

Ως προς τον δεύτερο λόγο της προσφυγής, από την διακήρυξη προκύπτει ότι
κριτήριο για την ανάδειξη αναδόχου είναι η μεγαλύτερη προσφορά και όχι η μεγαλύτερη
εμπειρία ,επομένως το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων της εμπειρίας των εταιρειών
δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό .

Ως προς τον τρίτο λόγο της προσφυγής, από τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ 1 εδ.β του
ν.3604/2007
β) Κατ’ εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της
παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το
εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή
του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι
λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη
εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί
κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση
γ΄ και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν
παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον
το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή
το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε
χρηματιστήριο
Τα πρόσωπα της παρ 5.του άρθρου 33 του ν.3604/2007 είναι:
5.Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και
τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου
βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα
φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν
συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε. Το
καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα
πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας.
6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που
συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την
εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε ή με ομόρρυθμες ή
ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και
στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.
Από τα παραπάνω οριζόμενα δεν προκύπτει ότι αφορούν στην συγκεκριμένη περίπτωση η
οποία, όπως προκύπτει από το καταστατικό της συμμετέχουσας και πλειοδοτούσας
εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ» πρόκειται για Αστική
Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της οποίας εταίροι είναι α) η ΕΛΜΙΝ ΑΕ και β) ο κ.
Πολυχρονόπουλος ,και δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παρ.5 και 6
του άρθρου 33 του ν.3604/2007 και επομένως δεν υπάρχει κώλυμα με τον εγγυητή που
απαιτείται από το άρθρο 6 της διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 Α) Απορρίπτουμε την από 12-04-2016 προσφυγή της εταιρείας Ε.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ
κατά της 06/73/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με θέμα
«Έγκριση Πρακτικών φανερής πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιριακού
Συγκροτήματος “Χανίου Γραβιάς” στην ΤΚ Γραβιάς της ΔΕ Γραβιάς Δήμου Δελφών » για
τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Β)Επικυρώνουμε την 06/73/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Δελφών με θέμα «Έγκριση Πρακτικών φανερής πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την
εκμίσθωση του κτιριακού Συγκροτήματος “Χανίου Γραβιάς” στην ΤΚ Γραβιάς της ΔΕ Γραβιάς
Δήμου Δελφών » .

Κατά της απόφασής μας αυτής χωρεί προσφυγή κατά τα άρθρα 151 και 152 του
Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) ενώπιον της ειδικής επιτροπής Νομών ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ, Λεωνίδου 6, 35100, ΛΑΜΙΑ

Κοινοποίηση 

1) Δήμο Δελφών Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 33100 Άμφισσα Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας
2) ACCOUNT 4 U
 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34,
 35100 ΛΑΜΙΑ

Ο Συντονιστής

 Νικόλαος Ντίτορας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ